redaktionellt Sensys Gatso Group

Trendbrott i Sensys Gatso

Med lyft i omsättning och resultat i årets andra kvartal bröt Sensys Gatso den negativa trend som bolaget tampats med sedan halvårsskiftet i fjol. Givet lättnader i restriktioner och ett successivt öppnande av samhällen hoppas vd Ivo Mönnink att bolagets orderingång åter tar fart.

Återhämtning i tjänsteintäkterna

Efter ett särskilt svagt första kvartal, tyngt av nedstängningar och restriktioner till följd av coronapandemin, återtog Sensys Gatso mark i årets andra kvartal. Nettoomsättningen ökade 60 procent jämfört med första kvartalet och 35 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Utöver ett rejält lyft i systemförsäljningen förklaras kvartalets omsättningsökning av högre intäkter från operatörstjänster i USA när skolorna, som hölls stängda under första kvartalet, åter öppnade upp i andra kvartalet. På kvartalsbasis handlade det om en intäktsökning på 45 procent.

- Med högre vaccinationsgrad och bättre kontrollerade förhållanden för att hålla skolorna öppna väntar vi oss en ökad försäljning av operatörstjänster framåt, kommenterar vd Ivo Mönnink utvecklingen.

Kvartalets rörelseresultat stärktes trots stigande administrativa kostnader. Ökningen bedöms dock delvis vara av engångskaraktär och förklaras av uppstartskostnader kopplade till bolagets nya regionala enhet i Latinamerika.

Siffrorna för det andra kvartalet 2021 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 125,7 Mkr (93,4)
  • Rörelseresultat: 4,6 Mkr (-0,9)
  • Resultat efter finansnetto: 3,1 Mkr (0,8)
  • Resultat per aktie: 0,00 kr (0,00)

Andelen återkommande intäkter från avtal för service och underhåll, licenser och operatörstjänster uppgick till 49 procent, jämfört med 58 procent jämfört med motsvarande period 2020. Sensys Gatsos långsiktiga målsättning är att andelen ska överstiga 60 procent. 

Ackumulerat för första halvåret 2021:

  • Nettoomsättning: 203,8 Mkr (189,0)
  • Rörelseresultat: -9,6 Mkr (-14,6)
  • Resultat efter finansnetto: -6,7 Mkr (-17,9)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,01)

Likvida medel var 70 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Räntebärande nettoskuld uppgick till 56 miljoner kronor.

Fortsatta utmaningar i orderingången

Samtidigt som bolaget vänt omsättnings- och resultatsiffrorna återstår utmaningar i orderingången, som fortsatte ned till 47 miljoner kronor i andra kvartalet. Tappet kommer från redan låga nivåer i fjärde kvartalet 2020 och årets första kvartal.

Ordersiffran ska ställas mot de urstarka andra och tredje kvartalen 2020 då orderingången uppgick till 283 respektive 324 miljoner kronor. I de siffrorna fanns bland annat ett kontrakt med Cosevi Road Safety Council i Costa Rica, värt närmare 200 miljoner kronor, som ännu inte påbörjats.

Ivo Mönnink konstaterar att befintliga kunder bar upp orderingången i andra kvartalet och betonar vikten av bolagets installerade bas av system som behöver uppdateringar, reservdelar och underhåll för att säkerställa avbrottsfri drift.

- Våra lokala säljares arbete med att hålla befintliga och nya kunder världen över aktiva har skapat en hälsosam pipeline av möjliga nya affärer, vilket med stor sannolikhet kommer att driva upp orderingången inom den närmsta framtiden.

Vd ser återhämtning i återkommande intäkter

Sensys Gatso har sedan en tid fokuserat på att öka andelen återkommande intäkter inom service och underhåll, licenser och operatörstjänster, det bolaget kallar TRaaS (traffic as a service). Skälen är jämnare intäktsströmmar och bättre marginaler.

Genombrottet för TRaaS kom under 2018 då bolaget startade upp ett övervakningsprogram för oförsäkrade bilar i Oklahoma. Snart formulerades ambitionen att TRaaS skulle utgöra mer än 60 procent av bolagets samlade omsättning.

Som tidigare nämnts utgjorde TRaaS andel av andra kvartalets omsättning 49 procent, ned från 61 procent i årets första kvartal. I takt med att samhällen som stängts ned under pandemin åter öppnar upp bedömer Ivo Mönnink att bolagets orderingång ”med stor sannolikt” åter tar fart.

Holländsk utredning nedlagd

I början av året meddelade bolaget att den holländska myndigheten för skatteutredningar hade inlett en utredning gällande påstådda oegentligheter på Gatsometer som skulle ägt rum under åren 2014 – 2015, innan bolaget förvärvades av svenska Sensys Traffic.

Efter sommaren meddelade myndigheten att anklagelserna avvisats och att ärendet lagts ned.

Analytiker skruvar om estimaten

Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet 2021 kom in något under Erik Penser Banks förväntningar, både vad gäller omsättning och resultat, men bankens analytiker ser trots avvikelserna ett stabilt kvartal med positiva undertoner från vd och bolaget.

Med hänvisning till årets svaga orderingång skruvar banken om sitt vinstestimat för innevarande år från 0,06 till 0,04 kr per aktie och för nästkommande år 2022 från 0,08 till 0,09 kr per aktie.

Bankens kassaflödesvärdering indikerar ett motiverat värde på aktien i spannet 2,05 – 2,15 kronor men analytikern betonar att det krävs en stark tillväxt för TRaaS i USA för att estimaten ska realiseras.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted