redaktionellt Sensys Gatso Group

Sensys Gatso accelererar

Med större leveranser inom systemförsäljning och ökade intäkter från service och operatörstjänster lyfte Sensys Gatso omsättningen i fjärde kvartalet med tvåsiffriga tillväxttal och skickade samtidigt upp rörelsemarginalen väl över bolagets långsiktiga mål.  

Positiv trend förstärktes i fjärde kvartalet

Sensys Gatsos bokslut för 2021 visade att den positiva trend som började i andra kvartalet fortsatte året ut och förstärktes i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade 28 procent i tremånadersperioden och 11 procent sett till helåret.

I omsättningsökningen låg en signifikant uppgång i försäljningen av service och operatörstjänster (det bolaget kallar TRaaS), vilket påverkade marginalerna positivt.

Kvartalets bruttomarginal ökade från 37 till 42 procent och rörelsemarginalen före avskrivningar var upp från 17 till 22 procent, en nivå väl över bolagets långsiktiga mål på 15 procent.

- Sammantaget visar detta hur effektivt vårt strategiska fokus på den lönsamma återkommande TRaaS-verksamheten är, poängterar vd Ivo Mönnink.  

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2021 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 172,5 Mkr (134,2)
  • Rörelseresultat: 27,2 Mkr (12,5)
  • Resultat efter finansnetto: 27,5 Mkr (11,6)
  • Resultat per aktie: 0,02 kr (0,01)

Andelen återkommande intäkter från TRaaS, dvs från service- och underhållsavtal, licenser och operatörstjänster, var ändå något lägre på 42 procent jämfört med 44 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

På årsbasis har andelen intäkter från TRaaS ökat från 48 till 49 procent. Sensys Gatsos långsiktiga målsättning är att andelen ska överstiga 60 procent.

Ackumulerat för helåret 2021:

  • Nettoomsättning: 506,7 Mkr (454,9)
  • Rörelseresultat: 45,9 Mkr (10,8)
  • Resultat efter finansnetto: 47,3 Mkr (2,4)
  • Resultat per aktie: 0,04 kr (0,01)

Likvida medel var 72 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Räntebärande nettoskuld uppgick till 21 miljoner kronor.

U-sväng för orderingången

Om omsättning och marginaler återtagit mycket mark har orderingången släpat efter sedan de väldigt starka andra och tredje kvartalen 2020 då bland annat ett kontrakt i Costa Rica värt närmare 200 miljoner kronor tecknades.

I fjärde kvartalet tog emellertid orderingången ny fart och lyfte nästan 200 procent jämfört med kvartalet innan. Bakomliggande var två operatörskontrakt med sammanlagt värde på 145 miljoner kronor som tecknades av bolagets relativt nystartade joint venture i Colombia.

Orderingång på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 368 miljoner kronor, jämfört med 788 miljoner kronor i 2020. Siffrorna inkluderar kontrakt i Saudiarabien om 275 miljoner kronor och Costa Rica om 192 miljoner kronor.

Muntrare estimat

Sensys Gatsos bokslut kom in något över Erik Penser Banks förväntningar, både vad gäller omsättning och resultat. Analytikern imponeras särskilt av rörelsemarginalen och tolkar förstärkningen som ett kvitto på en ökad andel återkommande intäkter med ett högre inslag av mjukvara.

Med hänvisning till årets positiva utveckling men fördröjningar i bolagets kontrakt till Costa Rica nöjer sig banken med att justera upp sina marginalantaganden för 2023 något. Vinstprognosen för innevarande år 2022 om 0,10 kr per aktie lämnas oförändrad.

Bankens kassaflödesvärdering indikerar ett motiverat värde på aktien i spannet 1,60 – 1,70 kronor till följd av höjda marginalantaganden. Det ska ställas mot aktiekursen som rört sig runt 90 öre de senaste dagarna, trots skakiga börser i spåren av det säkerhetspolitiska läget i Europa.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted