Delårsrapport januari-juni 2016

Andra kvartalet april- juni 2016

 • Nettoomsättningen för perioden var 24,9 Mkr vilket är en ökning med 32 % jämfört med samma period föregående år (18,8 Mkr) 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,5 Mkr vilket är en förbättring med 1,9 Mkr jämfört med Q2 2015 (-8,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,19 (-1,54). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 Mkr (-2,5) för perioden

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2016

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 248 tkr (3 532 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -10 046 tkr (-7 913 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 046 tkr (-7 913 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

1/4-30/6, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 597 tkr (2 021 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 964 tkr (-3 671 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 964 tkr (-3 671 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)


General Venture investerar i Effekta Power Systems

General Venture Investment AB ("GVI" eller "General Venture") investerar tillsammans med grundare och VD Mikael Rosdahl i nödbelysningsbolaget Effekta Power Systems AB ("Effekta" eller "Bolaget"). GVI blir därmed huvudägare i Effekta och efter transaktionen uppgår ägarandelen till 60 procent av rösterna och kapitalet.


Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2016 Zinzino

Ökad bruttovinst och accelererad expansion
- I juli lanserades Zinzino i 19 nya länder i Europa. Därmed finns vi nu i samtliga EU-länder och i totalt 33 länder i världen. Det ger oss en potentiell marknad på närmare 1 miljard människor. Under det andra kvartalet har vi lanserat nya produkter och investerat i en framtid som vi starkt tror på. Vi vidhåller våra ambitiösa mål om tillväxt på minst 20 procent under de kommande 3 åren och förbättrat resultat varje år.

Dag Bergheim Pettersen, VD, Zinzino AB


Leif Liljebrunn har förvärvat 30.000 aktier i bolaget

Leif Liljebrunn, koncernchef i ZetaDisplay AB (publ), har förvärvat 30.000 aktier i bolaget.


Nya medlemmar i Sivers IMAs ledning

Sivers IMA meddelar idag att Sven Pettersson utses till VP Research and Development, samt att Erik Wiklund utses till VP Operations.


Halvårsrapport januari -juni 2016 CybAero

Perioden januari 2016 - juni 2016  

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (2,7 MSEK)
 • EBITDA uppgick till -41,2 MSEK (-24,8 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -47,8 MSEK (-30,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -49,6 MSEK (-30,9 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,72 SEK) 

Delårsrapport H1 - 2016

1 januari- 30 juni 2016 

 • Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2004 (44) TSEK
 • Periodens resultat -2139 (-289) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till (SEK) -0,17 (-0,03)

Mavshack delårsrapport kvartal 2 (apr-jun) 2016

Försäljningen från mediaplattformen ökade med 25 % till 2,5 MSEK medan verksamheten i Sydostasien (i huvudsak försäljning av animerade tjänster) marginellt minskade till 2,2 MSEK. Antalet sålda abonnemang under perioden uppgick till 341,358 jämfört med föregående kvartals 265,839 sålda abonnemang, en ökning med 28 %.


Delårsrapport april - juni 2016 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 96% och EBITDA med 122% i Q2 2016 mot föregående år.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI) 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 691 (14 136) TSEK, en ökning med 96% mot föregående år.
 • EBITDA uppgick till 4 617 (2 078) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 16,7 (14,7)%, en ökning med 2 539 TSEK motsvarande 122%.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 408 (1 138) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 105 (331) TSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 227 (1 211) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,65 (0,83) SEK.

Halvårsrapport januari-juni 2016

April - juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 173,8 MSEK (196,6).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 20,3 MSEK (11,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,3 MSEK (0,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,3 MSEK (-21,4).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,32 SEK (-0,01).
 • Personalstyrkan uppgår per den sista juni till 70 (105).
 • Lånefaciliteten har under kvartalet omförhandlats vilket innebär att den kvartalsmässiga amorteringen sänks från 6,5 MSEK till 3,1 MSEK.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Väsentliga händelser april-juni 2016

 • Teknik och produktutveckling enligt plan.
 • Förstärkning av resurser inom affärs- och projektutveckling.
 • Beställning av centrala delsystem såsom turbinprototyp och system för infästning.
 • Martin Edlund utses till VD och koncernchef för Minesto efter att ha varit tillförordnad VD sedan februari 2016.
 • KIC InnoEnergy beslutar att utöka sitt engagemang i Minesto genom att bevilja ytterligare utvecklingsmedel om 1 miljon Euro.
 • Energimyndigheten beviljar medel till två forskningsprojekt fokuserade på Minestos teknologi.

Delårsrapport 1 januari 2016 - 30 juni 2016 Saltängen Property Invest

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2016 - 30 juni 2016.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 266 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 415 Tkr vilket motsvarar 6,39 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -14 366 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 741 Tkr, motsvarande 2,55 kr per aktie.

Johan Henriksson ny Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling

Johan Henriksson har utsetts till Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling. Han börjar i sin nya roll den 1 oktober och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice vd, Skanska AB.


Amasten emitterar ytterligare obligationslån om 175 miljoner kronor

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten"), har beslutat att emittera ytterligare obligationer inom ramen för bolagets befintliga obligationsvillkor med ISIN SE0008135354. Stort intresse bland investerare ledde till att emissionen övertecknades och Amasten valde att emittera 175 miljoner kronor. 


Caroline Fellenius-Omnell ny Executive Vice President General Counsel på Skanska

Caroline Fellenius-Omnell har utsetts till Executive Vice President General Counsel på Skanska. Caroline tillträder sin nya roll den 16 januari och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning.


Halvårsrapport januari - juni 2016

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin halvårsrapport för 2016.

Omsättning och resultat januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 868 (3 977) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -20 153 (-14 104) KSEK
 • Resultat efter skatt var -20 238 (-14 237) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie

Kommuniké från Systemair årsstämma 2016

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2016 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.


Fastator stärker sin kapacitet inom fastighetsförvaltning genom förvärv av Nordic PM

Fastator har tecknat villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Nordic PM, med verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner. 


Tidigareläggning av delårsrapport för januari - juni 2016

Zinzino meddelar härmed att bolaget kommer att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari - juni 2016 till fredagen den 26 augusti kl.13.00.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-08-27

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-29

Delårsrapport Q2 2016

Halvårsrapport 2016

Bokslutskommuniké 2015/2016

Årsredovisning 2015/2016

Årsredovisning 2015/2016

Bokslutskommuniké 2015/2016

Delårsrapport Q2 2016

Halvårsrapport 2016

2016-08-30

Delårsrapport Q2 2016

Halvårsrapport 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Presentation telefonkonferens
Vid en telefonkonferens presenteras rapporten av Mia Jurke, VD på East Capital Explorer, Kestutis Sasnauskas, CIO på East Capital Explorer, samt Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations på East Capital Explorer. Datum: tisdagen den 30 augusti 2016 Tid: 10:00 Telefonnummer: +46 8 566 426 61, +44 203 194 05 44 (UK) +1 855 269 26 04 (US)

2016-08-31

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: