Provbrytningen har startat

Bästa aktieägare!
Provbrytningen påbörjades onsdagen den 19 juli 2017.Delårsrapport för Willak januari - juni 2017

Första halvåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (10,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 054 TSEK (-1023).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 010 TSEK (-1 976). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-).

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,8). 
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,8). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,9). 
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,33 kr (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 35,4 mkr (3,2) eller 2,58 kronor per aktie (0,35). Soliditeten på balansdagen uppgick till 80 % procent (30). 
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 mkr (-2,7).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 23,4 mkr (3,8).


Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon")

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


University Medical Center Freiburg, Germany väljer C-RADs innovativa SIGRT-lösning

C-RAD och Department of Radiation Oncology vid University Medical Center Freiburg meddelar i dag att kundens center kommer att utrustas med C-RADs senaste SIGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy). Partnerna har också för avsikt att upprätta ett forskningspartnerskap.


Halvårsrapport januari-juni 2017

Fortsatt resultatförbättring och starkt operativt kassaflöde

APRIL-JUNI 2017 (ANDRA KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 488 Mkr (351).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 34 Mkr (22), motsvarande en marginal på 7,0 procent (6,3).
 • Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (11), motsvarande ett resultat per aktie på 0,35 kr (0,39) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 Mkr (-22).
 • Den 15 maj lämnade Midsona AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Bringwell (publ) till Midsona.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Offentliggörande av de tio största ägarna i Seamless Distribution Systems

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Förändringar i Dignitanas styrelse

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk hårbottenkylteknik och tillverkare av DigniCap® Scalp Cooling System, meddelade i dag att styrelseledamot Magnus Nilsson lämnar sin plats i styrelsen på grund av förändringar i hans nuvarande yrkesroll.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2017.

1 april - 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 172,8 (156,1) MSEK under det andra kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 10,7 (17,1) procent. 
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,38 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,4 (-17,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 3,9 (3,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 0,4 (0,4) MSEK.

1 januari - 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 346,3 (303,0) MSEK för det första halvåret.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 14,3 (26,9) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,10 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-18,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 6,8 (5,9) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,8 (1,7) MSEK.

Mangold Delårsrapport för perioden 2017-04-01 - 2017-06-30

 • Resultat före skatt ökade till 7,5 (0,9) mkr
 • Intäkterna för kvartalet ökade med 80 procent till 44,8 (24,9) mkr
 • Antal depåkunder ökade med 26 procent till 7 332 (5 801) st

Sexmånadersrapport, januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016

Sammanfattning 

 • Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,3 (-1,9) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,4 (31 mars 2017; 12,6) miljarder kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,5 (84,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 202,2 (31 mars 2017; 200,8) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 (2,1) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 63 procent. Projektnedskrivningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien påverkade rörelseresultatet med 420 Mkr respektive 360 Mkr.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 20 procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,5 (15,9) procent.
 • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -0,2 (1,4) miljarder kronor. 


Förtydligande


Midsona avslutar erbjudandet till aktieägarna i Bringwell och offentliggör resultat från den förlängda acceptperioden

 • Midsona avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bringwell
 • Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 18 juli 2017, hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 9 926 059 aktier i Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell
 • Sammanlagt äger Midsona nu 253 551 768 aktier i Bringwell, motsvarande cirka 98,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell

Operational update July 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") hereby provides an update of the Company's operations:

 • 26 drill holes are completed, accounting for 4,782 meters of core drilling at the Krasny project. In addition, 670 meters of trench sampling are finalized. Totally 5,527 fire assay tests for gold have been received. All activities are done within the 2017 Stage 4 exploration program. 
 • New drill results at the Krasny Central deposit confirmed strike extension of gold mineralization for further 160 meters. 
 • 160 meters of strike extension was also proved on the Krasny North gold mineralization, following positive drill results. 
 • The Pre-feasibility report, which will serve as a basis for decision over construction development on Krasny, is underway and is expected to be finalized shortly.
 • Update of the JORC resource estimation for the Krasny project by Micon International is close to completion.
 • The Northern Territories exploration program 2017 was commenced with target to run geochemical survey for seven gold anomalies on a total area of 122 sq km.
 • Preparation for test mining operations on the Kopylovskoye license is underway with target to start bulk sample testing in summer 2017.

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 augusti 2017 kl. 11:30, Markörgatan 2, 136 44 Handen.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2017)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 111 (90) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51 (17) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -34 (-7) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 9 (-34) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 8 (-27) mkr motsvarande 0,24 (-0,81) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 141 (116) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 85 (68) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (48) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 370 (386) SEK/MWh, fördelat på el 258 (245) SEK/MWh och elcertifikat 113 (142) SEK/MWh.
 • Samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 löstes in, totalt SEK 350 miljoner.
 • Ett 15-årigt fullserviceavtal ingicks med Vestas vilket innebär att service och underhåll av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas.
 • Miljötillståndet för Kölvallen fick avslag. Arise avser att inleda en ny tillståndsprocess.
 • Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Svartnäs, 115 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om upp till 97 mkr under åren 2017-2019.

Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-07-31

Delårsrapport Q2 2017

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum tisdagen den 31 juli 2017 klockan 13.30 i Opticom Group:s lokaler på Humlegårdsgatan 20, 5 tr, i Stockholm.

2017-08-02

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-10

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-11

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-15

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-16

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-17

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-18

Delårsrapport Q2 2017

Halvårsrapport 2017

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-21

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-22

Delårsrapport Q2 2017

2017-08-23

Halvårsrapport 2017

Halvårsrapport 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: