Kommuniké extra bolagsstämma 26 oktober 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 26 oktober 2016 fattades följande beslut:


Papilly expanderar och rekryterar Peppe Ekmark som försäljningsdirektör

Som ett led i Papillys tillväxt och för att kunna möta det ökande intresset för bolagets tjänster rekryterar nu Papilly AB Peter (Peppe) Ekmark till den nyinrättade rollen som försäljningsdirektör.Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet

Swemet AB håller extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.


Delårsrapport januari - september 2016

Stabil efterfrågan

 • Nettoomsättningen uppgick till 840 Mkr (839) under kvartalet och 2 640 Mkr (2 681) under perioden januari-september.
 • Resultatet efter finansnetto var 109 Mkr (116) under kvartalet och 334 Mkr (352) under januari- september.
 • Vinsten per aktie var 2,75 kr (2,90) under kvartalet och 8,40 kr (8,83) under januari-september.
 • Kassaflödet efter investeringar var 53 Mkr (115) under kvartalet och 144 Mkr (169) under januari- september.
 • Nettoskulden var 345 Mkr (287) per 30 september.

Årsstämma 2017 och valberedning

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.


Representant i Frankrike

Uni-light ställde ut sina ljuskällor vid Jordbruksmässan i Rennes-Frankrike i september. Efter detta har vi haft ett lokalt besök av M. Claude Gros som företräder ett mindre företag i Frankrike. Avsikten var att visa våra installationer inom djurstallar. 


Delårsrapport januari - september 2016

Kvartalet juli - september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,2 mkr (37,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,4 mkr (2,7).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 6,1 % (7,3 %).
 • Resultat efter skatt blev 1,5 mkr (2,1).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,22 kr (0,27).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,2 mkr (1,7) vilket motsvarar 0,24 kr per aktie (0,19).
 • Australiensiska Röda Korset och den tyska biståndsorganisationen Deutsche Welthungerhilfe har valt NGO Online för att stödja och förbättra sitt arbete med humanitära insatser.

Delåret januari - september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 138,3mkr (121,9).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 10,1 mkr (10,2).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,3 % (8,4 %).
 • Resultat efter skatt blev 7,2 mkr (8,6).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,04 kr (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,3 mkr (8,0) vilket motsvarar 0,90 kr per aktie (0,89).

Amasten Holding offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Amasten Holding AB (publ) offentliggjorde den 26 augusti 2016 att bolaget beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 175 miljoner kronor inom rambeloppet om 500 miljoner kronor för bolagets icke säkerställda obligationer (ISIN: SE0008135354). Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall 2 juni 2019.

Amasten har ansökt om notering av obligationerna på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 27 oktober 2016.


Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att en stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06 mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om 0,477 kr per aktie. Kursen motsvarar en premium mot stängningskurs måndagen 17 oktober 2016 om 12,2% och en rabatt mot stängningskurs måndagen 24 oktober 2016 om 6,5%.


Inbjudan till presentation av Tethys Oils tredje kvartal 2016

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016 tisdagen den 1 november 2016 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef, kvartalsrapporten och aktuella händelser.


Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.


ZetaDisplays dotterbolag ProntoTV har tecknat sin hittills största avtal för leverans till Statoil

ProntoTV, som är en del av ZetaDisplay-koncernen, har genom samarbetspartnern BrandMaster tecknat ett ramavtal med Statoil ASA avseende leveranser av Digital Signage för internkommunikation. Avtalet som löper på 4 år, med möjlighet till förlängning, är det hittills största avtal som ProntoTV har tecknat under sina år i branschen. Leveranser påbörjas inom kort och kommer att ske till Statoil ASA:s olika kontor runt om i världen.


Kallelse till extra bolagsstämma i C-RAD

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 klockan 15.00 hos C-RAD AB, Bredgränd 18, Uppsala.


NeuroVive fullföljer nedläggning av dotterbolag i Lyon

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att bolaget har fullföljt nedläggningen av det vilande dotterbolaget i Lyon, Frankrike. 


Delårsrapport Januari - September 2016

Perioden 1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
 • Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
 • EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
 • EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

Bokslutskommuniké 2015/2016

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2016 - 31 augusti 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,3 (45,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-60,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -6,0 (-57,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-45,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 0,3 (4,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-1,82) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 4,7 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om 6,1 (2,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 17,7 (31,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 372 (303) SEK/MWh.
 • I juli säkerställde Eolus finansiering för de kommande två verksamhetsåren genom tecknande av tre kreditavtal med Handelsbanken. Samtliga med en löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en ramkredit för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600 MSEK. Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark Jenåsen, där Eolus har tecknat ett elhandelsavtal med Google.

Envipower har tecknat kontrakt

Energi- och miljöteknikkoncernen Pilums dotterbolag Envipower, har i enlighet med vad tidigare meddelats, tecknat kontrakt med Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S tisdagen 25 oktober. Kontraktet är för ombyggnad av dagens elfilter till textilfilter. Kontraktsvärdet är, som tidigare meddelats, ca 9 MDKK.


PowerCell skriver MoU med kinesiskt institut om att utreda gemensamma affärsmöjligheter för bränsleceller i Kina

PowerCell Sweden AB (publ) har kommit överens med ett kinesiskt institut om att tillsammans utreda gemensamma affärsmöjligheter för bränsleceller i Kina.


NC Lahega ökar takten i integrationsarbetet: gör avsättningar och nedskrivningar på 21 MSEK i Q3

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2016.

1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,1 (132,6) MSEK under det tredje kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 19 (59) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-10,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 3,35 (-1,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,7 (17,1) MSEK.
 • EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 4,5 (2,0) MSEK.

1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (367,8) MSEK för perioden.
 • Försäljningstillväxten under perioden var 24 (46) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (-38,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning 3,48 (-4,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (-19,9) MSEK.
 • EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 11,6 (-5,9) MSEK.

Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-10-26

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Extra bolagsstämma
Onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.

2016-10-27

Delårsredogörelse Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

2016-10-28

Delårsredogörelse Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls fredagen den 28 oktober 2016, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

2016-10-31

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Årsredovisning 2015 / 2016
Granitportens årsredovisning per den 30 april 2016 skall föreligga senast den 31 oktober 2016.

Årsstämma
Årsstämman ska senast ha ägt rum 31 oktober. Årsredovisningen och kallelsen till årsstämma kommer i god tid att finnas tillgänglig på Granitportens hemsida.

Årsstämma 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: