Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) fredagen den 24 februari 2017 varvid följande beslut fattades:


Kommuniké från den extra bolagsstämman i Empire den 24 februari 2017

Vid den extra bolagsstämman i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") den 24 februari 2017 kl. 10:00 beslutades att Bolaget byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för Kakel Max-koncernen där Kakel Max Holding AB, med dotterbolag ingår.Nickel Mountain Resources Bokslutskommuniké 2016

Översikt perioden oktober till december 2016 - moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -302 Tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -302 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr

Översikt perioden januari till december 2016 - koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 277 Tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 279 Tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr

SECITS Holding genomför spridningsemission och publicerar Memorandum och anmälningssedel

SECITS Holding AB (publ) genomför en spridningsemission inför notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats under våren 2017. Teckningstiden pågår till 16 mars 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Presentation av bokslutskommunikén för 2016

Intervju med vd Lars-Åke Grundmark i samband med VA Automotives bokslutskommuniké för 2016. Bokslutskommuniké januari - december 2016

Helåret 2016 i sammandrag - koncernen

 • Omsättning: -- SEK (-- SEK)
 • Resultat efter finansiella poster: -6 575 096SEK (-3 034 852 SEK)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,60 SEK (-0,30 SEK)
 • Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 000)

Minesto och Stena Line genomför gemensamt projekt för Wales omställning till förnybar energi

De båda göteborgsbolagen Minesto och Stena Line genomför ett gemensamt projekt och investerar i Wales omställning till förnybar energi. Stena Line ska bygga en ny monteringsanläggning i Holyhead, vilken Minesto kommer att använda i den kommande utrullningen av bolagets unika teknologi för att producera grön el ur havet.


Bokslutskommuniké januari -- december 2016

Kvartalet oktober -- december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 849 (-2 576).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 912 (-2 613).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,03).

Räkenskapsåret januari -- december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -7 601 (-6 211).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 908 (-6 920).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,09).
 • Ingen utdelning föreslås.

"Framtiden ser ljus ut för bolaget och för plantorna"

juli-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 185 (9 709) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 609 (-18 256) KSEK
 • Resultat efter skatt var -25 525 (-19 717) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie 
 • Rörelsens kassaflöde var -14 261 (-16 458) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 68 346 (11 621) KSEK

Januari-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 053 (13 686) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -42 762 (-32 360) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg)
 • Resultat efter skatt var -45 763 (-33 954) KSEK eller -1 (-2) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -38 252 (-31 979) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 54 092 (12 721) KSEK

Offentliggörande av informationsmemorandum

Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.


Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016

Mavshack publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2016. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

Fjärde kvartalet 2016 i sammanfattning

 • Rekord i antalet sålda abonnemang för ett kvartal, totalt 1 007 399 abonnemang såldes under kvartal 4, en ökning med 60 % jämfört med andra kvartalet (Kv.3: 627 773).
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 8,3 MSEK (Kv.3: 6,3) varav 2,3 MSEK (Kv.3: 2,2) är hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 6,0 MSEK (Kv.3: 4,1 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten genom programmeringsgränssnitt (API) med större telefonoperatörer där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
 • Totalt 19,676 nya registrerade abonnenter under kvartalet(Kv.3: 15,258) varav 72 % (83 %) var betalade.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 MSEK (Kv.3: -3,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -1,1 MSEK för perioden (Kv.3: -1,1).
 • Mavshack AB (Mavshack) och First Rate Enterprise Development Ltd (FRED) ingick ett aktieägaravtal om hur man styr Ambientmedia International Ltd (Ambientmedia). Med anledning av detta avtal sålde Mavshack 100 aktier (1 %) av Ambientmedia till FRED. Mavshack och FRED innehar efter denna transaktion lika många aktier i Ambient men där FRED enligt aktieägaravtalet ska ta ett större ansvar och kontroll av Ambientmedia. Denna förändring innebär även att Mavshack inte kommer att konsolidera Ambientmedia i koncernen. Nettoeffekten blev en förlust på 7,6 MSEK (redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar 2,3 MSEK och övriga rörelse kostnader på 5,3 miljoner kronor). Mavshacks innehav av aktierna i Ambientmedia redovisas härefter som aktier i intressebolag (28,8 MSEK).

Vicore Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2016

Flera viktiga milstolpar uppnådda under 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

 • Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari
 • Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november
 • Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april
 • Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli
 • I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF)
 • Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergår i november till Chief Medical Officer (CMO)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari
 • En tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjas i januari
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnas in i januari
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari
 • Bolagets styrelse tog den 23 februari beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en komma fem miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor.

Presentation av bokslutskommunikén för 2016

Intervju med vd Lars-Åke Grundmark i samband med VA Automotives bokslutskommuniké för 2016.


Bokslutskommuniké för Swemet, januari - december 2016

SWEMET 2016

JULI-DECEMBER 2016

 • Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) 
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,8) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,14)

JANUARI-DECEMBER 2016 

 • Intäkterna uppgick till 11,3 MSEK (10,4) 
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-1,3) 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-2,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,17)

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 Mkr (2,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,2 Mkr (0,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (0,02 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 Mkr (10,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (-0,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 Mkr (-1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,02 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.

Bokslutskommuniké 2016

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2016 - 31 december 2016)

 • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 997 Tkr vilket motsvarar 5,75 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 958 Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 24 940 Tkr, motsvarande 6,83 kr per aktie.

Bokslutskommuniké januari-december 2016 för VA Automotive i Hässleholm

Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
 • Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
 • Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)

Bokslutskommuniké Januari - december 2016

Kvartalet oktober - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,8 mkr (52,6). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (5,2). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,0 % (9,8 %). 
 • Resultat efter skatt blev 3,6 mkr (3,9). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,54 kr (0,55). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (7,5) vilket motsvarar 0,76 kr per aktie (0,81).

Helåret januari - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 191,2mkr (174,1). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,4 mkr (15,4). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (8,9 %). 
 • Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (12,5). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,58 kr (1,74). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,2 mkr (15,4) vilket motsvarar 1,66 kr per aktie (1,71). 
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2016 besluta om en oförändrad utdelning om 1,15 kronor (1,15) per aktie.

ALM Equity: Bokslutskommuniké 2016

Januari - december 2016

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 132,9 (934,4) Mkr och rörelseresultatet till 204,9 (191,8) Mkr. Resultat efter skatt 159,2 (161,4) motsvarande 12,80 (12,98) kr/stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 448,2 (1 701,2) Mkr och rörelseresultatet till 217,2 (233,6) Mkr. Resultat efter skatt 192,3 (259,2) motsvarande 13,05 (9,17) kr per stamaktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 045,8 (781,7) Mkr, motsvarande 32,77 (19,89) kr per stamaktie. 
 • Under perioden byggstartades 786 (503) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 539 (335) bostäder. 
 • Under perioden såldes 263 (951) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 248 (575) bostäder.

Oktober - december 2016

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 269,5 (229,7) Mkr och rörelseresultatet till 39,8 (41,6) Mkr. Resultatet efter skatt 28,0 (33,9) Mkr motsvarande 2,01 (2,60) kr per stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 716,9 (429,7) Mkr och rörelseresultatet till 123,3 (80,1) Mkr. Resultatet efter skatt 121,2 (88,4) Mkr motsvarande 11,57 (3,36) kr per stamaktie.
 • Under perioden byggstartades 230 (113) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 230 (33) bostäder.
 • Under perioden såldes 184 (89) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 175 (32) bostäder.
 • Förvärv av projektet Telegrafberget i Nacka om cirka 7 280 kvm byggrätter (50 procent ägarandel). 
 • Försäljning av 60 procent av projektet Kista Square Garden till investerare.

* Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Alm Equitys verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering samt de redovisningsprinciper bolaget använde innan övergång till IFRS.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-02-26

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-27

Halvårsrapport 2016 / 2017

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-28

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommunikén kommer att publiceras under februari

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Halvårsrapport 2016 / 2017

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: