Heliospectra mottar ny order från entreprenör i Alaska

Odlare ökar produktionstakten och intäkterna tillsammans med LX601C

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är glada att meddela att Green Leaf, en nyligen licensierad cannabisodling anläggning i Alaska i USA, valde att investera i Heliospectras LED belysningssystem. Green Leafs ägare och driftschef, Aaron Bean, bestämde sig för ett system med Heliospectras LX601C LED lampor baserat på att det är den enda produkten på marknaden med den kraft och mångsidighet för att stödja varje steg av cannabis tillväxtcykeln.


Produktionsuppdatering juni 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2016 till 348 012 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 600 fat olja.Månadsbrev för juli

Stark tillväxt och utvärdering av förvärv

Omsättningen i juni, för konsoliderade bolag, d v s inte La Petite Epicerie Saigon (40 %) och Facile & Co (26 %), uppgick till cirka 0,9 MSEK jämfört med cirka 1,1 MSEK i maj. Verksamhet kännetecknas fortsatt av stark tillväxt och säkerställd finansiering och det finns inget som idag föranleder någon förändring av våra finansiella mål. Således råder enligt vår uppfattning ingen "väsentlig osäkerhet" kring bolagets finansiella ställning. Ett antal förvärv och etableringar utvärderas förnärvarande med målsättning att de skall vara slutförda innan augusti månads utgång.


Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Lahore i Pakistan

Premiärministern av Punjab, Shahbaz Sharif, har i samarbete med Opus Inspection (Pvt) Ltd, invigt det nya bilprovningsprogrammet (VICS) i Lahore, Pakistan på lördagen den 23 juli 2016. Inför en stor skara offentliga tjänstemän uttalade sig premiärministern: 
- Det är ett stort program, inte bara i fråga om kostnader eller storlek men även när det gäller säkerheten för personer som reser på vägarna i Punjab. Det nya programmet innebär en fullständig förändring i det befintliga upplägget för att kontrollera motorfordon avseende trafiksäkerhet och avgaser. De dödsfall och skador på passagerare och medborgare som orsakas av defekta bromsar är en tragedi som vi kan inte kan tillåta att fortsätta.


Operational update July 2016

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") hereby provides an update of the Company's operations:

 • Stage 3 of the exploration and development program for the Krasny project was commenced in April 2016. So far, 24 drill holes are completed, accounting for 6,123 meters of core drilling. In addition, 1,748 meters of trench sampling are done. Total 5,508 fire assay tests for gold have been received.
 • Drill hole #141751 confirmed strike extension of the Krasny Lower mineralization to the west for 80 meters beyond previous modelling.
 • New gold mineralization has been further confirmed within the Krasny North target.
 • The work preparing the Kopylovsky deposit for pilot testing is ongoing.
 • The exploration program on the Northern Territories develops in accordance with schedule.

Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund

Pilum AB (publ) ("Pilum" eller "Bolaget") offentliggjorde den 31 maj 2016 ett pressmeddelande med information om att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB ("Saxlund"), ett helägt dotterbolag till Trention AB ("Trention") ("Förvärvet"), tillika Bolagets största aktieägare.


Nytt distributionsavtal för Ceramir® Crown & Bridge i Italien

Doxa och Revello S.p.a. har tecknat avtal om distribution av Ceramir® Crown & Bridge för den italienska marknaden. Revello är en av de större italienska dentaldepåerna och har mer än 70 år i branschen. Med sin stora och väl placerade säljkår och med en bred och inarbetad kundkrets har Revello bra täckning på den italienska marknaden.


Kallelse Årsstämma i MedCap den 2 september 2016

Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 september 2016, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.


Klargörande kring utdelning av PREF1 i Real Holding

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade att inte lämna utdelning vare sig på stamaktier av serie B eller preferensaktier av serie PREF1. Detta har kommunicerats i kallelsen till årsstämman som kommunicerades den 31 maj, samt även i stämmokommunikén som kommunicerades den 30 juni.


Skanska säljer Skanska Installation till Assemblin för cirka 225 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Skanska Installation till Assemblin. Köpeskillingen uppgår till cirka 225 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt.


Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till Pilum

Den 31 maj 2016 meddelade Pilum AB ("Pilum" eller "Bolaget") att Bolaget ingått avtal med Trention AB ("Trention") om förvärv av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB ("Saxlund"), ("Transaktionen"). Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och avses erläggas genom emission av aktier i Pilum samt genom utställande av en revers om 17,8 MSEK. Antalet nyemitterade vederlagsaktier i Pilum uppgår till totalt 358 705 416 aktier.


Skanska säljer Hotell Hagaplan i Stockholm till SPP för cirka 970 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med SPP om överlåtelse av Hotell Hagaplan i Stockholm för cirka 970 miljoner kronor. Försäljningen bokförs av Skanska Sverige under det tredje kvartalet 2016. Köparen tillträder fastigheten i december 2017.


Quartiers TO handlas på OTC-listan den 22 juli 2016

Mangold Fondkommission startar handel i Quartiers teckningsoption.


ASTG har erhållit mindre israelisk order

ASTG AB har fått en mindre order från en kund i Israel. Ordern avser i huvudsak förstärkaruppgradering på tidigare levererat system.


Sexmånadersrapport, januari-juni 2016

Sammanfattning

 • Intäkterna uppgick till 72,5 (74.4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (2,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 46 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 63 procent till 6,89 (4,22) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -1,9 (-2,2) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,4 (31 mars 2016; 10,3) miljarder kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,2 (58,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 47 procent. Orderstocken uppgick till 177,9 (31 mars 2016; 154,6) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 (1,7) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 (2,5) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 19 procent.
 • Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 2,7 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 81 procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,9 procent (15,3).
 • Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 1,4 (0,9) miljarder kronor.

Rekonstruktionsplanen godkänd för Ginger Oil Co, Inc

Som Bolaget tidigare kommunicerat, har det helägda dotterbolaget Ginger Oil Co, Inc, befunnit sig i företagsrekonstruktion, sk "chapter 11" i USA. Styrelsen har allt sedan dotterbolaget beviljades företagsrekonstruktion i USA (februari 2016) arbetat med en plan för att säkerställa fortsatt drift. Planen har bland annat innefattat kostnadsbesparingar i såväl den amerikanska verksamheten, som i det svenska moderbolaget, ny kapitalanskaffning samt ett samgående med U.S. Energy Group AB. Det är glädjande att amerikansk domstol nu har beviljat och godkänt den upprättade planen, innebärande att det amerikanska dotterbolaget kommer att frånträda tvångsförvaltning och återgå till normal drift från och med den 19 augusti 2016.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

1 april - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 153,8 (131,5) MSEK under det andra kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 17 (51) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-11,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,00 (-1,28) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,2 (-30,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår i segmentet Sverige till 3,0 (-0,8) MSEK.

1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 298,9 (235,2) MSEK för det första halvåret.
 • Försäljningstillväxten under perioden var 27 (40) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-27,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning 0,12 (-3,22).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,0 (-37,0) MSEK.

Hansa Medical delårsrapport april - juni 2016

Fortsatt positiv utveckling av IdeS

Andra kvartalet i korthet

Verksamheten i sammandrag

 • FDA gav Hansa Medical klartecken att påbörja kliniska studier med IdeS inom njurtransplantation
 • Alla patienter är rekryterade och framgångsrikt desensitiserade i den svenska fas II-studien med IdeS i njurtransplantation
 • Framgångsrik desensitisering med IdeS i samtliga inkluderade patienter i pågående amerikansk fas II-studie inom njurtransplantation
 •  Henk Doude van Troostwijk utsedd till Vice President, Commercial Operations
 •  Hansa Medicals årsstämma utsåg Ulf Wiinberg till ny styrelseordförande och Angelica Loskog till ny styrelseledamot

Mangold delårsrapport för perioden 2016-04-01 - 2016-06-30

 • Intäkterna minskade med 21 procent till 24,9 (31,7) mkr 
 • Eget kapital per aktie uppgick till 141,13 (134,64) kr 
 • Antal depåkunder ökade med 21 procent till 5 801 (4 762) st

April - juni
Rörelsens intäkter 24,9 (31,7) mkr
Resultat före skatt 0,9 (4,3) mkr
Resultat per aktie 1,44 (2,59) kr
Eget kapital per aktie 141,13 (134,64) kr
Tillgångar under förvaltning 4 519 (5 601) mkr

Januari - juni
Rörelsens intäkter 49,3 (67,7) mkr
Resultat före skatt 2,4 (12,4) mkr
Resultat per aktie 3,79 (21,43) kr


MedicPen's emission registrerad

MedicPen har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 20 maj, 2015


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-07-28

Halvårsrapport 2016

2016-07-29

Halvårsrapport 2015

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-11

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-15

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-16

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delåsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-17

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-18

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-19

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: