CST Global får MSEK 1,7 i forskningsanslag för projekt HELCATS

Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global (CST) har erhållit GBP 151 699 (cirka MSEK 1,7) från den brittiska regeringen för att leda projektet HELCATS (High-power, phosphorous-based, DFB lasers for cold atomsystems). Den sammantagna projektbudgeten är GBP 497,574, med statlig finansiering av närmare 80 procent av projektets kostnader. Projektet löper från mars 2018 till och med februari 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.Rosewood Fastigheter AB ändrar publiceringsdatum för bokslutskommunikén

Rosewood Fastigheter AB (publ) har beslutat att flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 26 februari till 30 mars 2018.


Tempest Security ny säkerhetsleverantör åt NK i Stockholm och Göteborg

Tempest Security har tecknat avtal avseende leverans av säkerhetstjänster till NK i Stockholm och Göteborg.


ÅAC Microtec vinner strategiskt driftavtal

ÅAC Microtec AB ÅAC har genom dotterbolaget Clyde Space vunnit ett driftavtal från det amerikanska bolaget LCF Enterprises. Avtalet är en utökning av en tidigare order på en 3U-satellit. Det totala ordervärdet för satellit- och driftavtalet är cirka 2,6 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK beräknas faktureras under 2018.


Bokslutskommuniké 2017 jan-dec

SAMMANFATTNING 2017

 • Invigning av av vår första produktionsanläggning i Härnösand
 • Vår andra publika emission tecknades till 205% och gav bolaget 9,6 Mkr
 • Vi har påbörjat förhandsprojektering på ett flertal platser i Sverige.
 • Kassaflöde under perioden var 5 220 807 kr. Soliditeten var 68%. Likviditeten var 9 913 580 kr. Rörelseresultatet -7 740 796 kr. Resultat per aktie -3,56 kr.


Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 22,9 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 9 februari 2018 tecknades med och utan företrädesrätt till 94 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 16 februari 2018.


Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 90 695 (91 816) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 201 (782) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 043 (460) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (4,1) SEK

1 oktober - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 357 (31 612) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 876 (4 355) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 775 (4 208) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (37,3) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec Holding AB (publ) har reverserat förvärvet av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Livihop offentliggör utfall i övertecknad nyemission

Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet").


Bokslutskommuniké 2017

PERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 (-) TSEK, varav fjärde kvartalet 16 (-) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23 230 (-12 564) TSEK, varav fjärde kvartalet -10 444 (-3 236) TSEK
 • Resultat per aktie var -1,90 (-1,41) SEK, varav fjärde kvartalet -0,73 (-0,28) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 072 (-11 842) TSEK, varav fjärde kvartalet -7 658 (-2 797) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 236 (44 692) TSEK
 • Acconeer AB noterades på Nasdaq First North den 11 december 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Nyemissionen i december 2017 i samband med börsnoteringen, övertecknades och 171 MSEK efter transaktionskostnader tillfördes Acconeer AB under januari 2018
 • Registrering av nyemissionen på Bolagsverket genomfördes under januari och antalet aktier i bolaget uppgår till 19 029 500
 • Bolaget har erhållit order om 36 314 USD från Digi-Key
 • Acconeers produkter lanserade på Digi-Keys globala plattform

Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)

CFO lämnar bolaget under andra kvartalet 2018

Linköping - Intuitive Aerial AB meddelar idag att Anna-Lena Rahm har beslutat att lämna sin tjänst som CFO. Anna-Lena Rahm kommer att ha kvar sina ansvarsområden tills hon lämnar sin post under andra kvartalet 2018. Bolaget har inlett en rekryteringsprocess.


Bokslutskommuniké 2017

Stabil bas för framtiden - integrationen genomförd

 1 oktober - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,4 (90,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 2,4 (-8,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,25) SEK.

1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 (235,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 18,1 (-25,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-35,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-1,16) SEK.

Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt för helåret 2017
(jämfört med proforma helåret 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 51,0 % till 3,91 mkr (2,59 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,15 mkr (-2,71 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,43mkr (-2,84 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,48 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 mkr (-2,6 mkr).


Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 60 (290) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 (61) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 31 (41) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22 (33) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 6 (12) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 (10) mkr, motsvarande 0,14 (0,30) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 202 (238) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 108 (128) GWh och Samägd vindkraftdrift 94 (110) GWh, beroende på försäljning av parker i drift.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 403 (433) SEK/MWh, fördelat på el 280 (310) SEK/MWh och elcertifikat 122 (122) SEK/MWh.
 • Återköp av säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om ca 52 mkr genomfördes.
 • Optionsavtal med rätt att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW tecknades.

Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 257 (594) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 131 (138) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 96 (185) mkr.
 • Under året fattades beslut om nedskrivning av bolagets tillgångar relaterade till Egen vindkraftdrift och Utveckling och förvaltning med totalt 152 (18) mkr.
 • Underliggande rörelseresultat (EBIT före ej kassaflödespåverkande nedskrivningar) uppgick till 54 (51) mkr och redovisat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -99 (33) mkr.
 • Underliggande resultat före skatt (resultat före skatt och före ej kassaflödespåverkande nedskrivningar) uppgick till -26 (-34) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -178 (-52) mkr efter ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -180 (-41) mkr efter nedskrivningar, motsvarande -5,39 (-1,23) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 635 (640) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 348 (353) GWh och Samägd vindkraftdrift 287 (287) GWh, beroende på försäljning av parker i drift.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 380 (433) SEK/MWh, fördelat på el 272 (297) SEK/MWh och elcertifikat 109 (136) SEK/MWh.

Bokslutskommuniké 2017

VD-KOMMENTAR

Nordamerika är redo för MultiDockers effektiva maskiner!

2017 går till historien som året då vi vid årets utgång hade den högsta offertstocken genom tiderna, över 400 MSEK! Till historien skrivs även att vi breddade vårt utbud till att även omfatta ett mindre maskinsegment. Antalet enheter inom detta segment visar volympotential som vi inte varit i närheten av tidigare. Som ett resultat av detta lanserade MultiDocker de mindre materialhanterarna CH600 och CH800 under 2017. Fokus i lanseringsarbetet har varit på kunder i Europa. Lanseringen väcker stort intresse och fortsätter nu på den Nordamerikanska marknaden.

SAMMANFATTNING Q4 2017

 •  Lansering av den nya modellen CH600 på den Europeiska marknaden
 •  5 nya avtal med CAT-återförsäljare i USA
 •  Intäkten moderbolaget: 31 MSEK (59) sämre än väntat med anledning av avslutsförskjutningar för säljprojekten in i 2018
 •  Resultatförbättring i moderbolaget i jämförelse med 2016. EBIT -15,6 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA moderbolaget -14,3 MSEK (2,0). 2016 redovisades en extraordinär kostnad för varumärkesåterköpet som gav en engångseffekt

SAMMANFATTNING JANUARI - DECEMBER 2017

 •  Utveckling av två nya, mindre modeller med positivt mottagande på marknaden
 •  Insteg i Sydafrika
 •  Etablering av bolag i USA och nya affärer i Nordamerika
 •  Intäkten för koncernen januari-december 2017 var 141,2 MSEK (142,1)
 •  EBIT för koncernen: -15,3 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA för koncernen: -11,6 MSEK (4,8)
 •  EBIT för moderbolaget: -17,6 MSEK (-30,8)

Acconeers produkter lanserade på Digi-Keys globala plattform

Som Acconneer AB tidigare kommunicerat så levererade bolaget nyligen produkter till amerikanska Digi-Key Inc inför en förestående lansering. I dag meddelade Digi-Key (se utdrag från pressmeddelande nedan) att Acconeers produkter nu finns tillgängliga för global distribution.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-02-19

Halvårsrapport 2017/2018

Extra bolagsstämma
WilLak AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kvartalsrapport Q4 2017

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-02-20

Bokslutskommuniké 2017

Årsredovisning 2017

Halvårsrapport 2017/2018

2018-02-21

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2016/2017
Bokslutskommuniké för 1 september 2016 - 31 december 2017

Bokslutskommuniké 2017

Presentation småbolagsdag
Operaterrassen, Stockholm 08:00

Nyemission
Sista dag för teckning.

Investerarträff i Stockholm
Välkommen att lyssna till Unibaps VD Fredrik Bruhn som berättar om bolagets utveckling sedan noteringen och vad som väntar i framtiden. Investerarträffen genomförs på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm, onsdagen den 21 februari med start klockan 18.30. Enklare förtäring och dryck kommer att serveras.

Investerarträff
Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm, onsdagen den 21 februari med start klockan 18.30

Extra bolagsstämma
Stämman hålls i Erik Penser Banks lokaler pa Apelbergsgatan 27, Stockholm, med start kl 14.00.

2018-02-22

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: