Chesapeake Oncology Hematology Associates erbjuder skalpkylning med DigniCap®

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. Bolaget tillkännager idag att de tecknat avtal med Chesapeake Oncology Hematology Associates, Maryland. Detta avtal innebär den totalt sett fjärde ordern i USA.
Bokslutskommuniké 2015

Årets bästa kvartal. Företagssegmentet fortsätter visa vinst och visar även vinst för helåret.


Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2015

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2015)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 151 (84) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (88) mkr före och 48 (86) mkr efter poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär uppgick till -37 mkr varav -32 mkr är hänförligt till nedskrivning i intressebolag under kvartal 3 som fick full koncernmässig effekt först i kvartal 4 och -5 mkr är hänförligt till avvecklingskostnader i samband med omorganisation under kvartal 4.
 • Resultat före skatt uppgick till 33 (29) mkr före och -4 (26) mkr efter poster av engångskaraktär.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 (20) mkr motsvarande -0,11 (0,60) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
 • Produktionen uppgick till 228 (209) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 125 (126) GWh och Samägd vindkraftdrift 103 (83) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 518 (589) SEK/MWh, varav el 340 (388) SEK/MWh och elcertifikat 178 (200) SEK/MWh.
 • Vindkraftparken Brotorp färdigställdes för BlackRock och slutavräkning sker under kvartal 1 2016.
 • Villkoren för försäljningen av vindkraftparken Ryssbol till KumBro Vind AB uppfylldes och byggstart skedde.

Delårsrapport Q1 - Q2 (juli - dec 2015) för Kentima

Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016 (5 745) KSEK. Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q2 till 71 (-2 678) KSEK, en förbättring med 2 749 KSEK jämfört med samma period föregående år. Omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick under Q2 till 148 procent, jämfört med samma period föregående år.


Acando bokslutskommuniké 2015

KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 565 MSEK (620)
 • Rörelseresultat 62 MSEK (35*)
 • Rörelsemarginal 10,9 % (5,7 %)
 • Resultat efter skatt 60 MSEK (26)
 • Resultat per aktie 0,59 SEK (0,25)

ACKUMULERAT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 2 115 MSEK (1 856)
 • Rörelseresultat 168 MSEK (43*)
 • Rörelsemarginal 7,9 % (2,3 %)
 • Resultat efter skatt 131 MSEK (30)
 • Resultat per aktie 1,27 SEK (0,35)
 • Likvida medel 93 MSEK (76)
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie, motsvarande totalt cirka 123 MSEK (103)


Bokslutskommuniké 2015

 • Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr)
 • Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 34 % till 179,3 mkr (134,0 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 mkr (8,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,20 kr (1,04 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie

Nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy

I samband med att Firefly AB avger Bokslutskommuniké för 2015 meddelar bolaget också nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy.


Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i USA

Heliospectra AB (Publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, meddelade idag att man har rekryterat Caroline Nordahl Wells som Vice President of Sales and Marketing för Heliospectras nordamerikanska verksamhet.


ASTG knyter ytterligare kompetens till bolaget

ASTG har i dagarna anställt Clyde Robson, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. Vi är övertygade om att Clyde kommer att göra ASTG starkare som organisation och ytterligare befästa ASTGs ställning på marknaden som ett unikt företag med marknadsledande produkter.


Bokslutskommuniké januari-december 2015

Fjärde kvartalet oktober-december 2015

 • Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2015 var 168,5 MSEK (137,8), en ökning med 22,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen för kvartalet med 6,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,2 MSEK (27,2). I jämförelseperioden 2014 ingår 13,5 MSEK avseende retroaktiv reversering av goodwillnedskrivning. Justerat för den engångseffekten har rörelseresultatet ökat med 6,4 MSEK från 13,7 MSEK föregående år, en ökning med 47,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,7 MSEK (30,2). Justerat för engångseffekten 2014 har resultat efter skatt ökat med 4,1 MSEK från 16,7 MSEK föregående år, en ökning med 24,4 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,47). Exklusive engångseffekten var resultat per aktie 0,26 SEK för 2014.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 33,3 MSEK (29,0).


Bokslutskommuniké 2015

Viktiga händelser under kvartalet

 • Substansvärdet per aktie var 9,00 EUR, en uppgång på 3,2 % sedan december 2014, och en ökning på 0,5 % sedan 30 september. Totalt substansvärde var 254 MEUR
 • 3 Burs värderades upp med 2,3 MEUR medan Melon Fashion Group nedvärderades med 2,2 MEUR under det fjärde kvartalet
 • Det kvarvarande innehavet i East Capital Russia Domestic Growth Fund avyttrades för totalt 10,5 MEUR under det fjärde kvartalet. Totalt under året har fondinnehav för totalt 38,0 MEUR avyttrats
 • Den första delen av bolagets åtagna investering om 20 MEUR, motsvarande 3,3 MEUR, drogs ned för East Capital Baltic Property Fund III under kvartalet

Viktiga händelser efter kvartalet

 •  East Capital och East Capital Explorer meddelar idag, 11 februari 2016, sin gemensamma syn att investeringsavtalet mellan bolagen bör sägas upp. En extrastämma kommer att kallas för att besluta om uppsägningen. Mer information görs tillgänglig i samband med kallelsen som beräknas sändas ut i slutet av februari 
 • East Capital Explorer kommer föreslå en ordinarie utdelning för 2015 på 0,80 SEK per aktie, motsvarande 0,09 EUR 
 • Det har inte fattats beslut om att återuppta aktieåterköp under den kommande perioden

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet - (253) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde kvartalet 3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) KSEK varav tredje kvartalet 590 (1224) SEK.
 • Vid periodens utgång fanns 1951 (1678) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 30017 (28649) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 22482 (3376) KSEK. Under perioden har 1472 (1816) KSEK aktiverats.
 • Positiva resultat från kärnborrningskampanjen inom Copperstoneprojektet
 • Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år.
 • Processen med att överta det 100 %-iga ägande av Copperstoneprojektet slutfördes.
 • Bolaget medverkade till kapitaliseringen av Nordic Iron Ore genom försäljning av Bolagets teckningsrätter.
 • Som en service till Bolagets ägare initierades handel med aktier i Nordic Iron Ore.
 • Samtliga lån med relation till Nordic Iron Ore AB avvecklades.
 • Bolaget säkrade finansiering och den finansieringsplan som nu gäller och som inbegriper lösen av utestående teckningsoption i maj bedöms vara tillräcklig för de kommande de tolv månaderna. 

LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag

 • Beviljat tillväxtlån om 4,5 mkr
 • Löptid 10 år, varav de första 24 månaderna amorteringsfria
 • Att användas till delfinansiering av NTU-projektet

ECEX och East Capital avser avsluta investeringsavtalet

East Capital Explorer ("ECEX") och East Capital är överens om att investeringsavtalet företagen emellan bör sägas upp för att ECEX ska kunna bli ett fullt ut självständigt investmentbolag.


Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2015. 


Nu ska vi slå igenom internationellt

Enviros nye vd Thomas Sörensson har en tydlig agenda

Scandinavian Enviro Systems nye vd Thomas Sörensson tar över ett företag som just nått en kommersiell milstolpe då Enviros återvunna kimrök godkändes av Volvo Cars för användning i deras gummipackningar. Med sin internationella erfarenhet har han som tydlig målsättning att realisera Enviros potential i världen.

- Det är en unik möjlighet för mig att kombinera affärsmässighet och min internationella erfarenhet med ett personligt engagemang för miljön. Enviro har både utvecklat och förfinat en teknik som innebär effektiv återvinning av däck, här finns ett enormt affärsvärde och nu är bolaget redo att föra tekniken ut i världen, säger Thomas Sörensson, tillträdande vd för Enviro.


Rapporter

Artiklar

Analyser

Insynshandel

Doxa
Andreas Danielsson, Director Business Dev.
+ 19 267

VA Automotive
Anders Andersson, VD VA Components
+

Intuitive Aerial
Eric Bergez, Vice President Intuitive Aerial Inc
+ 1 750

Evenemang

2016-02-15

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport 2015-05-01 till 2015-10-31

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls måndagen den 15 februari 2016 kl. 13.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Bokslutskommuniké 2015

Aktiespararnas Aktiekväll
Måndag 15 februari, Real Holdings presentation kl. 18:50-19:20 på Café Opera, Karl XII:s torg, Stockholm

2016-02-16

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Presentation
Heliospectra deltar i utställningen The Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA) i Abu Dhabi

2016-02-17

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls den 17 februari 2016 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

Presentation
Heliospectra deltar i utställningen The Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA) i Abu Dhabi

Emission
Sista dag för teckning.

2016-02-18

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskomuniké 2015

Prenumerera

Emissioner

Xintela
2016-02-03 till 2016-02-17
Real Holding
2016-02-01 till 2016-02-19
Real Holding
2015-12-18 till 2016-02-29

VideoPressmeddelanden

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: