Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att en stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06 mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om 0,477 kr per aktie. Kursen motsvarar en premium mot stängningskurs måndagen 17 oktober 2016 om 12,2% och en rabatt mot stängningskurs måndagen 24 oktober 2016 om 6,5%.


Inbjudan till presentation av Tethys Oils tredje kvartal 2016

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016 tisdagen den 1 november 2016 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef, kvartalsrapporten och aktuella händelser.Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.


ZetaDisplays dotterbolag ProntoTV har tecknat sin hittills största avtal för leverans till Statoil

ProntoTV, som är en del av ZetaDisplay-koncernen, har genom samarbetspartnern BrandMaster tecknat ett ramavtal med Statoil ASA avseende leveranser av Digital Signage för internkommunikation. Avtalet som löper på 4 år, med möjlighet till förlängning, är det hittills största avtal som ProntoTV har tecknat under sina år i branschen. Leveranser påbörjas inom kort och kommer att ske till Statoil ASA:s olika kontor runt om i världen.


Kallelse till extra bolagsstämma i C-RAD

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 klockan 15.00 hos C-RAD AB, Bredgränd 18, Uppsala.


NeuroVive fullföljer nedläggning av dotterbolag i Lyon

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att bolaget har fullföljt nedläggningen av det vilande dotterbolaget i Lyon, Frankrike. 


Delårsrapport Januari - September 2016

Perioden 1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
 • Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
 • EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
 • EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

Bokslutskommuniké 2015/2016

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2016 - 31 augusti 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,3 (45,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-60,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -6,0 (-57,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-45,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 0,3 (4,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-1,82) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 4,7 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om 6,1 (2,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 17,7 (31,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 372 (303) SEK/MWh.
 • I juli säkerställde Eolus finansiering för de kommande två verksamhetsåren genom tecknande av tre kreditavtal med Handelsbanken. Samtliga med en löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en ramkredit för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600 MSEK. Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark Jenåsen, där Eolus har tecknat ett elhandelsavtal med Google.

Envipower har tecknat kontrakt

Energi- och miljöteknikkoncernen Pilums dotterbolag Envipower, har i enlighet med vad tidigare meddelats, tecknat kontrakt med Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S tisdagen 25 oktober. Kontraktet är för ombyggnad av dagens elfilter till textilfilter. Kontraktsvärdet är, som tidigare meddelats, ca 9 MDKK.


PowerCell skriver MoU med kinesiskt institut om att utreda gemensamma affärsmöjligheter för bränsleceller i Kina

PowerCell Sweden AB (publ) har kommit överens med ett kinesiskt institut om att tillsammans utreda gemensamma affärsmöjligheter för bränsleceller i Kina.


NC Lahega ökar takten i integrationsarbetet: gör avsättningar och nedskrivningar på 21 MSEK i Q3

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2016.

1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,1 (132,6) MSEK under det tredje kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 19 (59) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-10,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var 3,35 (-1,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,7 (17,1) MSEK.
 • EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 4,5 (2,0) MSEK.

1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (367,8) MSEK för perioden.
 • Försäljningstillväxten under perioden var 24 (46) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (-38,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning 3,48 (-4,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (-19,9) MSEK.
 • EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 11,6 (-5,9) MSEK.

Delårsrapport Rejlers januari - september 2016

Fokus på effektivitet

Tredje kvartalet
 Omsättningen ökade med 32 procent till 500,3 MSEK (380,1)
 Rörelseresultatet blev 4,9 MSEK (18,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 procent (5,0)
 Resultat efter skatt blev 1,1 MSEK (13,9)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24,4 MSEK (-23,3)
 Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,12 kr (1,12)

Januari-september
 Omsättningen ökade med 29 procent till 1 667,7 MSEK (1 288,8)
 Rörelseresultatet blev 21,5 MSEK (61,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,3 procent (4,8)
 Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 31,2 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 1,9 procent
 Resultat efter skatt blev 14,0 MSEK (46,0)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,0 MSEK (21,4)
 Resultat per aktie före och efter utspädning blev 1,06 kr (3,73)


Alfa Laval presenterar ett åtgärdsprogram som ett resultat av den strategiska översynen

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - aviserar idag ett åtgärdsprogram som ett resultat av den strategiska översynen. Den nya organisationsstrukturen, i kombination med rådande marknadsförutsättningar, innebär att Alfa Laval introducerar ett program som kommer att innehålla tre initiativ. Dessa förväntas ge upphov till kostnader av icke återkommande karaktär i storleks-ordningen 1,5 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder belastar det tredje kvartalet. Av SEK 1.1 miljarder beräknas SEK 600 miljoner vara icke kassapåverkande. Besparingarna, exklusive kostnader för sålda varor, beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor.


Uppdatering gällande OBS-listning i Petrotarg

Petrotarg AB (publ) ("Petrotarg" eller "Bolaget") blir åter listade på Nasdaq First Norths OBS-lista.


Consilium januari - september 2016

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 200,6 MSEK (1 076,5). Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 171,6 MSEK (1 098,5). Orderstocken per 30 september 2016 uppgick till 823,2 MSEK.


AIMS vidare i spansk upphandling

Den 15 oktober 2015 meddelade ASTG AB att dess helägda dotterbolag AIMS AB levererat en IMU till en kund i Spanien för utvärdering. Vid lyckat utfall underströks betydande volympotential. AIMS AB har nu fått besked att bolaget gått vidare i upphandlingen.


Dimesilia Holdings Ltd. offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt org.nr HE 330563 ("Budgivaren" eller "Dimesilia"), har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Budgivarens offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier utgivna av RusForest till Budgivaren ("Erbjudandet"). Erbjudandet offentliggjordes den 24 oktober 2016 kl. 08:00.


Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator" eller "bolaget") offentliggjorde den 13 september 2016 att bolaget har emitterat en obligation om 250 MSEK inom ett totalt rambelopp om 500 MSEK, med förfallodatum den 20 september 2019.


CybAero kommenterar Högsta Förvaltningsdomstolens dom

CybAero kommenterar Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2016-10-21 offentliggjorde Högsta förvaltningsdomstolen sin dom, i en process som drivits av Datainspektionen, rörande fotografering från drönare. Domstolen slår fast att en obemannad farkost med kamera är att jämställa med en övervakningskamera, där det krävs särskilt tillstånd för fotografering.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-10-25

Bokslutskommuniké 2015 / 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Telefonkonferens för tredje kvartalet
Alfa Lavals rapport för det tredje kvartalet publiceras den 25 oktober klockan 07:30. Telefonkonferensen startar klockan 08:30.

2016-10-26

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Extra bolagsstämma
Onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.

2016-10-27

Delårsredogörelse Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

2016-10-28

Delårsredogörelse Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls fredagen den 28 oktober 2016, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: