Bokslutskommuniké för Willak, januari - december 2016

JULI-DECEMBER 2016

 • Intäkterna uppgick till 19,1 MSEK (15,1)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 MSEK (1,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (0,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,56 SEK (-)

JANUARI-DECEMBER 2016

 • Intäkterna uppgick till 31,7 MSEK (21,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 MSEK (1,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (0,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,62 SEK (-)

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 mars 2017 klockan 15:00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15:00 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en och en halv miljoner aktier, i båda emissionerna främst till en utvald internationell specialistinvesterare samt ett flertal svenska institutionella investerare. Aktieägare representerande cirka 63 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma har förbundit sig att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.


Bokslutskommuniké - 2016

Väsentliga händelser under året

 • De första leasingavtalen och leveranserna till kunder i USA ägde rum i början av året. Det viktigaste kontraktet hittills är med Memorial Sloan Kettering Cancer Center på flera kliniker i New York-området.
 • Dignitana introducerade framgångsrikt en ny affärsmodell i USA. Modellen består av en fast månatlig leasingavgift för systemet samt en avgift per behandling, pay-per-treatment.
 • Quality of Life data från den kliniska studien presenterades som en poster under det årliga bröstcancersymposiet i San Antonio, SABCS, i december.
 • Dignitana har fortsatt att utveckla sitt dotterbolag i USA, Dignitana Inc. Bill Cronin har tillsatts som VD på Dignitana Inc. och ny personal för försäljning, marknadsföring och klinisk support har tillkommit. Företaget har startat upp sitt kontor i Dallas, Texas.
 • Dignitana AB har tillsatt en ny VD under hösten och har anställt ny personal inom kvalitet och produktutveckling under året.
 • Under året genomförde Dignitana nyemissioner om totalt 52,5 MSEK bestående av två riktade emissioner på totalt 33,1 MSEK och en företrädesemission till befintliga aktieägare på 19,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Dignitana AB installerar de 17 system som Memorial Sloan Kettering Cancer Center beställde i slutet av 2016. 
 • Dignitanas studie för att erhålla FDA-godkännande publicerades den 14 februari i Journal of American Medical Association (JAMA).

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari- december 2016.

Perioden januari-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till: 9 580 tkr (4 818 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till: -8 816 tkr (-12 100 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till: -8 846 tkr (- 12 315 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,35 kr (-2,76 kr)

Händelser efter perioden

 • Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Stämman beslutade även enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission. Stämman beslutade också enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad överteckningsemission).
 • Bolaget har aviserat om att en genomlysning av bolaget har gjorts, och att en ny strategi och finansiella mål är framtagna.
 • Bolaget har aviserat att kapitalanskaffning genom nyemission kommer att genomföras under våren 2017.

Bokslutskommuniké i Capacent Holding januari - december 2016

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016. Omsättningen uppgick till 142,9 MSEK jämfört med 154,0 MSEK för föregående år. EBITDA var 10,8 MSEK jämfört med 17,2 MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 7,6 procent (11,2). Capacent föreslår en utdelning om 3,0 SEK (6,0) per aktie motsvarande totalt 8,1 MSEK (13,2).


Bokslutskommuniké för 2016

Oktober - december 2016

 • Nettoomsättning 104,0 Mkr (178,7)
 • Orderingång 66,6 Mkr (186,4)
 • Rörelseresultat -4,6 Mkr (21,4)
 • EBITDA 5,8 Mkr (37,7)
 • Resultat efter skatt -0,2 Mkr (-19,9) 
 • Periodens totalresultat 3,7 Mkr (14,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 Mkr (9,8)

Januari - december 2016

 • Nettoomsättning 436,6 Mkr (397,8)
 • Orderingång 199,9 Mkr (292,4)
 • Rörelseresultat -23,2 Mkr (48,7)
 • EBITDA 25,3 Mkr (75,5)
 • Resultat efter skatt -24,4 Mkr (40,9)
 • Periodens totalresultat -0,7 Mkr (29,4)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,04 kr (0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,4 Mkr (37,7)

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)


Bokslutskommuniké 2016

Helårsresultat

  2016 2015
Hyresintäkterna uppgick till 36 388 TSEK 21 840 TSEK
Driftsresultat uppgick till 27 925 TSEK 16 707 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till  143 137 TSEK 147 675 TSEK
Rörelseresultat uppgick till  147 262 TSEK 150 491 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 130 209 TSEK 167 203 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 101 505 TSEK 134 043 TSEK

Bokslutskommuniké för ÅAC Microtec januari - december 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • Omsättningen uppgick till 4,7 (7,3) MSEK. Omsättningen är lägre än förväntat på grund av kund senarelagda leveranser från 2016 till 2017.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,2 (-5,4) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 (-27,06) SEK.
 • I november genomfördes en företrädesemission samt en split av Bolagets aktier inför den planerade listningen av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. 
 • I december genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission av 17 650 000 Units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje Unit består av en aktie och en tecknings-option. Nyemissionen tillförde Bolaget ca 120 MSEK före emissionskostnader.
 • Första dag för handel på Nasdaq First North Stockholm var den 21 december 2016.

Helåret 2016

 • Omsättningen uppgick till 22,8 (23,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,6 (-18,6) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,01 (-90,75) SEK.

Årsstämma i Skanska AB

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 4 april 2017 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.


Kim Yrttimaa blir ny fastighetschef i Prime Living AB från den 9 mars 2017

Den 9 mars 2017 blir Kim Yrttimaa ny fastighetschef för Prime Living. Han kommer närmast från en position som fastighetschef på Savana Invest där han under 15 år har varit med och utvecklat bolaget och förvaltat ca 160 000 kvm kommersiella lokaler i Stockholms regionen.


Ingvor Sundbom ny VD i Prime Living från den 2 maj 2017

Den 2:e maj 2017 blir Ingvor Sundbom ny koncernchef och VD för Prime Living. Hon kommer närmast från en position som CFO i Hufvudstaden och tar över efter Jan Severa, som tidigare meddelat att han kommer att lämna VD-posten.


Kopparbergs Bryggeri Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016

 • Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 307,2 Mkr (299,9 Mkr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (4,40 Kr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Bokslutskommuniké 2016-10-01 - 2016-12-31

106% försäljningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat till följd av lyckade företagsförvärv

Sammanfattning fjärde kvartalet 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 105,7% och uppgick till 8 437kkr (4 102 kkr) 
 • Rörelseresultatet / EBITDA före avskrivningar förbättrades till 691 kkr (-309 kkr) 
 • Resultat efter skatt 217 kkr (-378 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 46,9% (36,9%)
 • Decentralisering av e-handelslogistik till befintliga lager hos förvärvade enheter 
 • Ytterligare varumärkestillskott online med Michael Kors, Pandora och Gynning Design

Sammanfattning helåret 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 24,8% till 21 758 kkr (17 437 kkr) 
 • Resultat efter skatt -498kkr (-1 867)
 • Handelsmarginalen stärktes till 41,4% (34,1%) 
 • Förvärv av Juvelerare Eric G Anderson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB genomfördes i juni respektive september 
 • Varumärkesportföljen har stärkts av flera mycket starka varumärken såsom Efva Attling, Ole Lynggaard, Thomas Sabo, Michael Kors, Pandora, Gynning Design och Paul Hewitt. 
 • Bolaget drivs med fortsatt stark kostnadskontroll
 • Marknadsinvesteringarna fokuserar på direkt avkastning och nya kunder

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 (61) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -4 007 (-3 860) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 619 (-3 904) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,52 (-0,55) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 974 (-6 958) tkr

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 (61) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -8 670 (-7 295) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 432 (-7 322) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -1,18 (-1,03) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 747(-3 728) tkr
 • Soliditet uppgick vid periodens utgång till 5,8 (44,6) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 337 (124) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 2 (1)

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Oktober-december 2016 

 • Pilumkoncernen har under rapportperioden tecknat kontrakt på nya projekt till ett sammanlagt värde av ca 80-90 mkr. 
 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 65 169 (17 850) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -17 187 (-9 736) tkr. Rörelseresultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -16 848 (-10 122) tkr. Resultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -16 848 (-10 122) tkr. Resultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -3,95 (-90,38) kr.

Januari-december 2016

 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 106 626 (92 100) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -49 212 (-12 239) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Rörelseresultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -49 561 (-17 488) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -49 561 (-45 601) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -30,46 (-224,20) kr.
 • Under året har Pilum AB avslutat den företagsrekonstruktion som påbörjades 2015 och i samband med det genomfört ett ackord som har inneburit en ackordsvinst i koncernen på 7 069 tkr. I moderbolaget uppgick ackordsvinsten till 13 992 tkr. Denna post ingår i engångsposter ovan.


Free2move Holding har genomfört kvittningsemission

Free2move Holding AB har genomfört en kvittningsemission riktad till Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. 


Dignitana fuels growth with nine new installations in u.s. for Dignicap® scalp cooling medical device

Dignitana, a global leader in medical scalp-cooling technology, announced today that the DigniCap® scalp cooling system, which was cleared in December 2015 by the FDA to effectively reduce the likelihood of chemotherapy-induced hair loss in women with breast cancer, will soon be available in nine additional medical centers across the United States including the four locations of University of Miami Health System that were contracted in November 2016.


Spintso International listas på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Spintso International AB (publ) ("Spintso") på Nordic MTF. Första handelsdag är den 3 mars 2017.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-02-23

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Nyemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2016

Presentation
Kl 12:00-13:00 Plats: Remium, Humlegårdsgatan 20, 3 tr, Stockholm

2017-02-24

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: