Delårsrapport januari - mars 2016

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
 • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
 • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
 • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
 • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
 • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.


Information från Empires årsstämma 27 maj 2016

Vid årsstämman den 27 maj 2016 invaldes Stefan Thelin i styrelsen, som därmed består av Ian Wachtmeister (ordf.), Thomas Petrén och Stefan Thelin. VD Ulf Bork lämnar på egen begäran styrelsen och koncentrerar sig på rollen som VD och koncernchef. Samarbetet mellan styrelse och VD kommer även i fortsättningen att vara nära och frekvent.Amasten emitterar obligationslån om 150 miljoner kronor

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten"), har beslutat att emittera ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 150 miljoner kronor med förfall i juni 2019.


Offentliggörande av North Chemicals prospekt avseende företrädesemission

North Chemical AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.northchemical.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Redeyes hemsida www.redeye.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.
Real Holding genomför en riktad nyemission om cirka 725 000 SEK

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK. Bolaget har nu genomfört ytterligare en registrering av totalt 96 668 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande 725 010 SEK.Clas Ohlson har nu öppnat i Sandnes i Norge!

Clas Ohlson har nu öppnat sin helt nya 800 kvadratmeter stora butik belägen i Maxi Sandnes köpcentrum mitt i centrala Sandnes.


Kvartalsrapport januari - mars 2016

Finansiell utveckling januari - mars 2016

 • Försäljningen blev 9,5 mkr (7,9), +20% 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar blev -0,4 mkr (-1,6) 
 • Resultat efter finansnetto blev -0,6 mkr (-1,8) 
 • Resultat efter skatt blev -0,6 mkr (-1,8) 
 • Periodens totalresultat blev -0,7 mkr (-1,8) 
 • Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,15) 
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,4 mkr (-1,7)

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Wifog

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 


hubbr Delårsrapport januari - mars 2016

Första kvartalet januari - mars 2016

 • Nettoomsättningen för perioden var 27,0 MSEK vilket är en ökning med 50 % jämfört med samma period föregående år (18,0 MSEK)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,5 MSEK vilket är en försämring med 5,8 MSEK jämfört med Q1 2015 (-1,7), justerat för reserveringar och jämförelsestörande kostnader blir rörelseresultatet - 3,0 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,43 (-0,56).
 • Under första kvartalet 2016 säkrades extern finansiering genom Scandinavian Credit Fund I AB rörande finansiering av hubbr Finance. Genom finansieringsavtalet kommer hubbr finance kunna mångdubbla sin verksamhet inom fakturaköp och factoring.

Intuitive Aerial Kvartalsredogörelse januari - mars 2016

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2016:

Perioden januari - mars 2016

 • Nettoomsättning: 2 004 tkr (569 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster (EBT): - 3 167 tkr (-2 703 tkr)
 • Orderingång: 2 699 tkr (352 tkr)
 • Orderstock vid periodens slut: 2 699 tkr (352 tkr)
 • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st (4.466.094 st)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företaget meddelade att fyra strategiskt viktiga order (värde 1,3 Mkr) av produkterna NEWTON och DOMINION säkrats till ledande nordeuropeiska aktörer.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission om 10,7 Mkr som blev övertecknad.
 • Företaget säkrade två nya order av NEWTON och DOMINION för användning under Eurovision Song Contest.
 • Företaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Företaget ställde ut på branschmässan NAB-mässan i Las Vegas.
 • Det helägda amerikanska dotterbolaget inhämtade permanent undantagstillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
 • Företaget rekryterade en erfaren CFO, Anna-Lena Rahm.
 • Företaget påbörjade leverans av sin andra produktionsserie av NEWTON och DOMINION.
 • Företagets produkter användes för direktsändningen av Eurovision Song Contest.

Prime Livings huvudägare Amun Holding AB säljer 1 170 000 stamaktier i Prime Living AB (publ) till ett antal långsiktiga investerare såsom UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot

Försäljningen skedde till ett pris av 69 kronor per aktie, totalt 80 730 000 kronor fördelade på sex investerare där UMR Invest står för 738 729 aktier och LMK Venture Partners för 217 391 aktier. Styrelsen har beslutat att Ulf Rosberg skall vara adjungerad styrelseledamot fram till nästa bolagsstämma.


Nya affärer till affärsområdet VA Tooling

VA Automotives affärsområde VA Tooling erhåller två nya affärer om totalt 32 MSEK. Affärsområdeschef Harriet Lidh kommenterar affärerna:


Kommuniké från årsstämman den 26 maj 2016

VD Christian Paulsson redogjorde för resultatet och verksamheten under 2015, samt redogjorde för vad som har initierats för att vända resultatet under 2016.


Kallelse till årsstämma i Vivoline Medical

Aktieägarna i Vivoline Medical AB (publ), org. nr 556761-1701, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Propellervägen 16 i Lund tisdagen den 28 juni 2016 kl. 10:00.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 26 maj 2016. Ordförande för stämman var Johan Österling.


Kvartalsrapport 1 januari 2016 - 31 mars 2016

Perioden i sammandrag
1 januari - 31 mars 2016

 • Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01 - 2015-03-31).
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -3 182 tusen kronor (-51 tusen kronor under perioden 2015-01-01 - 2015-03-31).
 • Aktieägartillskottet om 10 miljoner kronor från moderbolaget Mindhouse AB vilket skrevs ned till 5 miljoner kronor i samband med bokslutet 30 juni 2015 är ännu ej inbetalt till RealXState AB.
 • Tre av fyra styrelseledamöter meddelar sin avgång och kallar till extra bolagsstämma den 11 februari för att välja in Camilla Dofs och Tommy Hindrikes jämte Anders Lidén till styrelsen.
 • Den 12 februari stoppas handeln av preferensaktien i RealXState AB efter att den avgående styrelsen framfört sina misstankar om förbjudna lån av VD till närstående bolag. Anders Lidén avträder som VD och styrelseledamot i bolaget.
 • Disciplinnämnden för NASDAQ First North beslutar att avnotera preferensaktierna i RealXState AB.

Mobile Loyalty förlänger emissionstiden till den 2 juni

Bolagets styrelse förlänger teckningstiden i företrädesemissionen till den 2 juni


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

hubbr
Lennart Torstensson, Styrelsemedlem
+ 45 000

North Chemical
Anders Svensson, VD
+ 40 017

Papilly
Charlotte Sundåker, Styrelaseledamot
+

Evenemang

2016-05-30

Delårsrapport Q1 2015

Delårsrapport Q1 2016

Årsstämma 2016
Årsstämma hålls den 30 maj 2016 klockan 10.00 i Medicon Village i Lund.

2016-05-31

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Årsstämma 2016
Årsstämman 2016 hålls den 31 maj klockan 10:00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

2016-06-01

Årsstämma 2016
Årsstämman hålls onsdagen den 1 juni 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Redeye Investor Forum

2016-06-02

Nyemission
Sista dag för teckning.

2016-06-03

Apportemission
Sista dag för teckning.

2016-06-07

Årsstämma 2016

Notering på First North
Preliminär första dag för handel.

2016-06-08

Bokslutskommuniké 2015 / 2016

Årsstämma 2016

Presentation på Viridian Cannabis Investment Conference i Florida
Konferensen hålls i The Westin Fort Lauderdale Hotel, Fort Lauderdale, Florida.

Årsstämma 2016
Årsstämman äger rum onsdagen den 8 juni 2016 kl. 15 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15, Hässleholm.

Presentation
Den 8 juni 2016 klockan 07:00 publicerar Clas Ohlson bokslutskommuniké 2015/16. En presentation av rapporten hålls samma dag kl 08:30 i butiken på Drottninggatan i Stockholm.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: