Preservia Bokslutskommuniké januari - december 2016

JULI - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (-) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,0 (-) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-) MSEK Kassaflöde 1,1 (-) MSEK
 • Resultat per aktie 24,84 (-) SEK

Antal aktier uppgick vid periodens slut till 5 000 st.

Preservia AB (publ) bildades den 3 december 2015, av den anledningen saknas jämförbara värden för perioden. Bolaget har ett förlängt första räkenskapsår och avger sin första årsredovisning 2016-12-31.

JANUARI - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK 
 • Kassaflöde 1,6 MSEK 
 • Resultat per aktie -217,03 SEK

Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktieImmune Pharmaceuticals Reports Encouraging Preliminary Data with Bertilimumab in an Open Label Phase 2 Study in the Rare Dermatological Auto-Immune Disease, Bullous Pemphigoid

Broadens Eligibility Criteria to Include Steroid Tapering Resistant Patients

Company Files for Orphan Drug Designation


Makedoniens första licensierade cannabisodling väljer Heliospectras LED-lösningar

Mak North America standardiserar växtproduktionen med Heliospectras innovativa ljusstrategier

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, annonserar idag att Mak North America kommer att öppna den första licensierade cannabisodlingen för medicinska syften i Makedonien. Mak North har valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED belysning till ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034 USD).


Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månaderna (2016-01-01 - 2016-12-31) 

 • Intäkterna uppgick till 3 (757) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -18 060 (-11 559) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,73 (-0,71) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2016 till 87 (70) procent.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (285).
 • Resultatet före skatt uppgick till -5 581 (-4 947) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,30).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Hänsyn har tagits till den splitt (1:50) som genomfördes 2015 varför resultatet för perioden föregående år har dividerats med 16 289 550 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas tredje finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Bokslutskommuniké i Mobile Loyalty för 2016

Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag Kommuniké för räkenskapsåret 2016 (1 januari till den 31 december).


Företrädesemission tecknad till 240%, tillförs 23,3 MSEK

Genom företrädesemissionen ("Emissionen") ökar antalet aktier i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") med 56 599 078 aktier och Bolaget tillförs 23 205 621 SEK före emissionskostnader (inklusive garantikostnader) om c:a 3,5 MSEK.


MaxFastigheters nyemission övertecknad

Intresset för MaxFastigheter i Sverige AB:s (MaxFastigheter) nyemission av aktier till allmänheten har varit stort och emissionen blev övertecknad. MaxFastigheters styrelse har därför beslutat att också genomföra en Överteckningsemission. Totalt emitteras 4 266 640 nya aktier och bolaget tillförs cirka 134 mkr före emissionskostnader.


Hancap kallar till extra bolagsstämma den 14 mars 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2017 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


NC Lahega - Bokslutskommuniké

1 okt - 31 dec 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,8 (31,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -8,9 (-7,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-5,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 15,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

1 jan - 31 dec 2016* 

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,1 (127,8) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -25,1 (-9,4) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35,7 (-13,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 43,6 MSEK, varav 40,5 belastade EBITDA.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen.


Bokslutskommuniké 2016 Saltängen Property Invest

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2016 - 31 december 2016.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 299 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 28 163 Tkr vilket motsvarar 6,13 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 11 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 200 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 33 862 Tkr, motsvarande 7,36 kr per aktie.

Delårsrapport juli - december 2016

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har haft en fortsatt mycket positiv utveckling under juli till december 2016. Organisationen har stärkts med två projektledare, samt en ny marknadschef. Bolagets obligationsemission fulltecknades och en viktig milstolpe uppnåddes när TryggHems obligationer noterades på Nasdaq First North Bond Market den 27 december 2016.

Juli-december 2016 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,1 mkr och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4,0 mkr.
 • Totala tillgångar uppgick till 368,0 mkr, eget kapital 102,9 mkr samt räntebärande skulder 255,8 mkr.

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2016

 • Den initiala emissionen av obligationslånet blir fulltecknad och den efterföljande emissionen genomförs.
 • TryggHem tecknar avtal rörande ytterligare markförvärv på Ekerö
 • TryggHem tillträder en projektfastighet i Salem, Salem 5:67, genom förvärv av dotterbolaget Vidare Fastighets AB.
 • TryggHems efterföljande obligationsemission blir fulltecknad och bolaget tillförs 100 mkr.
 • TryggHem stod för årets sista klockringning på Nasdaq Stockholm den 27 december 2016, i samband med första dagen för handel av bolagets obligationer i TryggHem Projekt 1 AB. Listningen på Nasdaq First North Bond Market omfattar samtliga obligationer utgivna i både SEK och NOK.

Report for the period January 1 - December 31, 2016

JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2016 COMPARED WITH THE YEAR-EARLIER PERIOD

 • The Group's net revenue amounted to SEK 10,754 thousand (9,152)
 • The operating net amounted to SEK 3,630 thousand (456) 
 • Property management net (EBITDA) amounted to a loss of SEK 12,924 thousand (loss: 15,699)
 • The loss after tax was SEK 95,690 thousand (loss: 63,526)
 • Cash and cash equivalents at the end of the period, December 31, 2016, was SEK 47,025 thousand (59,789).
 • At a meeting on January 27, 2017, the Board of Directors determined that the Group has a shortage of recognized equity. However, the Board also determined that the Group's property portfolio has significant surplus value. The property value has been validated through an external independent assessment conducted in February 2016 and through the binding agreements concerning the sale of the properties signed by the Group and which will be realized in the form of actual transactions in conjunction with the development plan gaining legal force. The company is in the final phase of implementing the above-mentioned transactions according to which the Group's entire property portfolio, via the wholly owned subsidiaries, will be sold to external buyers.

SIGNIFICANT EVENTS AND COMMENTS ON PERFORMANCE 

 • Development planning is in progress in collaboration with White Arkitekter for the Timotejen 19 and 28 properties. On September 1, 2014, the company submitted the complete documentation for consultation to the City of Stockholm. 
 • In February 2015, the Swedish Armed Forces gave notice that construction of the Timotejen 17 property, adjacent to the Timotejen 28 property owned by the SSM Group, was not permitted at the proposed location. The plan for the Timotejen 17 property comprised a 237-meter-high building with 75 floors and falls within the scope of the same detailed development plan as the Timotejen 19 and 28 properties. The decision of the Swedish Armed Forces is irrevocable and will impact the ongoing detailed development plan process in respect of when it can be approved.
 • In September 2015, the Air Navigation Services Provider of Sweden (LFV) announced that all heights over 80 meters above sea level cause conflict with the radar facility at Bällsta radar tower. The radar tower has been shut down for several years and not comprised any hindrance for currently approved detailed development plans. Therefore, the total heights for Timotejen 19 and 28 have been adjusted and calculations are ongoing with the aim of investigating any lost development rights in terms of space.
 • The Internationella Engelska Skolan continues to increase the size of its establishment at Telefonplan in the Timotejen 19 property. In August 2015, the school took possession of an additional 2,700 square meters of space and, accordingly, leases a total of approximately 6,250 square meters, which was further increased by 1,200 square meters from 2016. As of 2017, the school will expand its operations and lease two additional floors.

During the reporting period (January 1 - December 31, 2016)

 • In a press release published on February 22, 2016, Telefonplan Stockholm Property AB (publ) announced that a process had been initiated to explore the possibility of obtaining additional financing to further strengthen the company's financial capacity in relation to its strategic real estate investments in the properties.
 • The company's existing bond loan was extended by 12 months on April 14, 2016 and now matures on May 23, 2017. The same bond loan was increased by SEK 50 million to a total of SEK 300 million. The extension of the existing bond loan was carried out with unchanged terms and the increase of SEK 50 million was issued subject to the same terms and conditions. 
 • In October 2016, the City of Stockholm's Urban Planning Committee decided to adopt the detailed development plan for Timotejen 19 and 28. The City of Stockholm Municipal Council also approved the detailed development plan on December 12, 2016.

Telefonplan Stockholm Property rapport för perioden 1 januari - 31 december 2016

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2015

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 754 tkr (9 152 tkr)
 • Driftnettot uppgick till 3 630 tkr (456 tkr)
 • Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till -12 924 tkr (-15 699 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till -95 690 tkr (-63 562 tkr)
 • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2016 var 47 025 tkr (59 789 tkr).
 • Styrelsen för koncernens bolag har vid sammanträde den 27 januari 2017 konstaterat bristen i bokfört eget kapital. Dock konstaterar styrelsen att koncernen har betydande övervärden i koncernens fastigheter. Fastighetsvärdena är validerade dels i extern oberoende värdering från februari 2016 samt dels i de bindande avtal om försäljning av fastigheterna som koncernen tecknat vilka kommer att aktualiseras i faktiska transaktioner i samband med lagakraftvunnen detaljplan. Bolaget är i slutfasen vad avser att genomföra de tidigare informerade transaktionerna där koncernens hela samlade fastighetsbestånd via de helägda dotterbolagen säljs till extern köpare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

 • Ett detaljplanearbete pågår tillsammans med White Arkitekter för fastigheterna Timotejen 19 och 28. Företaget överlämnade den 1 september 2014 ett komplett underlag för samrådshandlingarna till Stockholms stad.
 • I februari 2015 meddelar Försvarsmakten att fastigheten Timotejen 17, grannfastigheten till Timotejen 28 ägd av SSM-koncernen, inte får uppföras på föreslagen plats. Timotejen 17 var tänkt som ett 237 meter högt hus med 75 våningar och omfattas av samma detaljplan som Timotejen 19 och 28. Försvarsmaktens beslut är oåterkalleligt och kommer att påverka det pågående detaljplanearbetet vad gäller tidpunkten för när den nya detaljplanen kan antas.
 • I september 2015 meddelar Luftfartsverket att alla höjder överstigande 80 m.ö.h är i konflikt med radaranläggningen Bällsta radartorn. Radartornet har under flera år varit avstängt och inte utgjort hinder för idag godkända detaljplaner. Totalhöjderna för Timotejen 19 och 28 har således justerats och beräkning pågår i syfte att utreda eventuell förlorad byggrättsyta.
 • Internationella Engelska skolan fortsätter att utöka sin etablering vid Telefonplan i fastigheten Timotejen 19. I augusti 2015 tillträdde skolan ytterligare 2 700 kvm och hyr därmed totalt ca 6 250 kvm vilka utökats med ytterligare 1 200 kvm från 2016. Från 2017 utökar skolan sin verksamhet och kommer hyra ytterligare två våningsplan.

Under rapportperioden (1 januari 2016 - 31 december 2016)

 • I pressrelease den 22 februari 2016 informerade Telefonplan Stockholm Property AB (publ) att en process inletts för att undersöka möjligheterna att erhålla vidare finansiering för att ytterligare stärka företagets finansiella kapacitet i förhållande till dess strategiska investeringar i fastigheterna.
 • Den 14 april 2016 förlängdes företagets befintliga obligationslån med 12 månader med förfall den 23 maj 2017. Samma obligationslån utökades också med 50 mkr till att omfatta totalt 300 mkr. Förlängningen av den befintliga obligationen gjordes med oförändrade villkor och utökningen om 50 mkr emitterades på samma villkor.
 • I oktober 2016 beslutade Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd att anta detaljplanen för fastigheterna Timotejen 19 och 28. Även Stockholms stads fullmäktige antog på sammanträde den 12 december 2016 detaljplanen.

Bonäsudden Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie


Halvårsrapport för perioden juli-december 2016

 • Nettoomsättning uppgick till 22 148 tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 122 tkr.
 • Totala tillgångar uppgår till 630 651 tkr.
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 53 079 tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,8 kr
 • Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.

Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Medica Nord Holding AB (publ) har under helgen av Ebba Lindsö meddelats att hon av avgår ur bolagets styrelse.Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-02-28

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommunikén kommer att publiceras under februari

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Halvårsrapport 2016 / 2017

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016
Publiceras under februari 2017.

Halvårsrapport

Bokslutskommuniké 2016

2017-03-01

Representation på "FC Expo 2017"
FC Expo 2017, en bränslecellsmässa som äger rum i Tokyo den 1-3 mars.

Listning på Mangoldlistan

2017-03-02

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Representation på "FC Expo 2017"
FC Expo 2017, en bränslecellsmässa som äger rum i Tokyo den 1-3 mars.

Nyemission
Teckningstiden inleds.

Listning på Nordic MTF

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: