Kvartalsrapport 1 juli 2015 - 30 september 2015

Perioden i sammandrag
1 juli - 30 september 2015

 • RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB den 14 augusti 2015. OPP Förvaltnings AB konsolideras från och med tillträdesdatumet den 14 augusti 2015 och siffror för OPP Förvaltnings AB ingår därmed i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 2015-08-15 - 2015-09-30.
 • Omsättningen i koncernen uppgick till 36 316 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2014-07-01 - 2014-09-30). RealXState hade före bildandet av koncernen inte någon rörelsedrivande verksamhet och heller ingen omsättning fram till den 14 augusti 2015.
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 92 tusen kronor (15 tusen kronor under perioden 2014-07-01 - 2014-09-30).
 • Byggverksamheten OPP Förvaltnings AB hade under sommarperioden flera pågående projekt vilket resulterade i en ökad fakturering. Dessförinnan ökade också faktureringen av pågående projekt. Rörelseresultatet i OPP Förvaltnings AB för hela kvartal 3 var 2 528 tusen kronor varav per tillträdesdagen den 14 augusti av OPP Förvaltnings AB var resultatet 1 201 tusen kronor.
 • Under perioden förlängde OPP Förvaltnings AB sina ramavtal med Vasakronan, Humlegården, Ersta Sjukhus och Newsec.
 • I övrigt handlade arbetet för perioden om att samla underlag för status och prognos av verksamheten i OPP Förvaltnings AB med dotterbolagen OP2 Byggnads AB och OP2 Service AB.

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources verkar för att en inofficiell handel möjliggörs för aktieägare i Nordic Iron Ore AB ("NIO"). Detta som en service till aktieägare som erhållit utdelning av aktier i NIO från Bolaget.Kopy Goldfields participates in the Mines and Money show

Kopy Goldfields will participate in the Mines and Money show in London on December 1 - 3, 2015. During three days we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in the largest mining investment forum in Europe.Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättning 21,6 (18,3) MSEK.
 • Rörelseresultat -4,5 (-0,6) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -4,6 (-0,7) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,9 (0,3) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,9 (-0,1) SEK.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättning 58,5 (66,3) MSEK.
 • Rörelseresultat -15,9 (0,9) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -16,0 (0,4) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,7 (-0,1) MSEK.
 • Resultat per aktie -3,00 (0,02) SEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission
 • Sammanläggning av aktien 1:20
 • Genomfört förvärv av Makalös AB

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Genomfört förvärv av Rationell Finans Sverige AB
 • Lansering av nytt namn på koncernen - hubbr
 • Kallelse till extra bolagsstämma för firma ändring till hubbr AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 0 (272) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 (-2030) SEK.
 • Vid periodens utgång fanns 1361 (454) SEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 23955 (27088) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13461) KSEK. Under perioden har 0 (408) KSEK aktiverats.
 • Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB.
 • Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3000 KSEK.
 • Bolaget har presenterat en grundläggande beskrivning av Copperstoneprojektet.

Delårsrapport 2015-01-01 - 2015-09-30

Delårsresultat    Jan-Sep
Hyresintäkterna uppgick till 14 054 TSEK
Driftsresultat uppgick till 11 173 TSEK
Rörelseresultat uppgick till 152 379 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till 150 073 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 144 237 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 110 822 TSEK

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").


Glycorex Transplantations företrädesemission kraftigt övertecknad och tillträde till nytt land

Glycorex Transplantation AB (publ), som är noterat på NGM Equity, meddelar: Teckningsperioden för företrädesemissionen i Glycorex avslutades den 19 november 2015 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 203 procent. Bolaget kommer således att ta in hela det kapital på 8,55 miljoner kr som planerats. Antalet B-aktier i bolaget kommer därmed öka med 5,7 miljoner. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 67 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 136 procent av de erbjudna aktierna. Bolaget har dessutom fått klartecken att tillsammans med en distributör sälja Glycosorb®-ABO i Kuwait.


Kallelse till extra bolagsstämma MedicPen

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) 556576-4809, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2015, klockan 10:30 på följande adress i Malmö, Scandic Segevång, Segesvängen, 212 27 Malmö.


Offline-viewing erbjuds från slutet av december

Mavshack abonnenter kommer från början av januari kunna se tjänstens filmer och TV-serier genom s.k. offline viewing. Detta är en stor konkurrensfördel i de regioner där tillgängligheten till internet och kostnaden för mobil datatrafik kan utgöra en tröskel för SVOD- tjänster. Offline-viewing kommer även skapa mervärde för de abonnenter som inte alltid har tillgång till internet, exempelvis pendlare.


Botnia genomför kvittningsemission

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration har med stöd av bemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 5 629 303 aktier till en kurs av 0,872 kronor. Betalning sker genom kvittning av 74 % av den fordran som fordringsägare har på bolaget.


Delårsrapport januari - september 2015

Januari - september 2015

 • Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr.
 • Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr.
 • Resultatet 127,5 (114,5) Mkr, motsvarande 10,38 (9,89) kr per stamaktie.
 • Under perioden såldes 1 094 (162) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 659 (133) bostäder.

Juli - september 2015

 • Omsättningen 300,4 (297,8) Mkr.
 • Rörelseresultatet 67,4 (64,8) Mkr.
 • Resultatet 60,9 (57,4) Mkr, motsvarande 5,30 (5,16) kr per stamaktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 871,9 (739,9) Mkr, motsvarande 43,95 (41,76) kr per stamaktie och 124,20 (124,20) kr per preferensaktie.
 • Likvida medel uppgick den 30 september till 185,3 (119,3) Mkr.
 • Under perioden såldes 98 (38) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 90 (30) bostäder.
 • Byggstart av 307 bostäder varav ALM Equitys andel är 254 bostäder.
 • Förvärv av en tomträtt om cirka 3 300 kvm med en uthyrningsbar area på 2 556 kvm i Bagarmossen, Stockholm, med syfte att planändra tomträtten till bostäder och lokaler.
 • En riktad nyemission av 280 000 preferensaktier genomfördes, innebärande ett nettotillskott på cirka 30 Mkr.

Absolent Group delårsrapport jan-sep 2015

 • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,6 Mkr (202,8)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,5 Mkr (45,7) motsvarande en marginal om 19,5 % (22,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,69 kr (1,43) *1)
 • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,89 kr (3,01) *1)*2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 30,9 Mkr (32,9)

*1) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
*2) Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år.


Styrelsen i Lifeassays har beslutat om riktad emission av aktier

LifeAssays förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies Oy som meddelades den 5 november 2015 har nu fullbordats genom att styrelsen fattat beslut om nyemission av 80 312 216 B-aktier riktad till de tidigare ägarna av Magnasense Technologies Oy. Nyemissionen ryms inom det emissionsbemyndigande som LifeAssays styrelse gavs vid årsstämman den 13 maj 2015.


Handel inleds i Minesto TO1 teckningsoptioner den 25 november

I samband med noteringen av Minestos aktier på First North vid Nasdaq Stockholm genomfördes en nyemission av aktier och teckningsoptioner (TO1). Totalt antal utestående TO1 är 26 302 587.Krasny license: JORC mineral reporting has commenced

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is pleased to announce that Micon International Co Limited has commenced preparation of a JORC mineral resource report for the Krasny gold deposit.


Årsstämma har avhållits RealXState i Tällberg den 23 november 2015

Årsstämma har avhållits i RealXState den 23 november 2015 i Tällberg.


Exeotech Invest AB reglerar skulden

ASTG AB och Exeotech Invest AB har ingått slutuppgörelse där samtliga mellanhavanden en gång för alla skall regleras.


Rapporter

Artiklar

Analyser

Insynshandel

Kallebäck Property Invest
Jimmie Almberg, Övrigt
+

Kallebäck Property Invest
Lennart Låftman, Styrelseledamot
+ 841

Swemet
Andreas Rydbäck, Ledamot / Projektchef
+ 5 000

Evenemang

2015-11-27

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapport Q3 2015

Extra Bolagsstämma
Den extra stämman äger rum fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista

Delårsrapport Q3 2015

Företagspresentation
Klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B, 7 trappor

2015-11-30

Delårsrapport 2015-05-01 till 2015-10-31

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapport Q3 2015

Företagspresentation
Malmö, kvällstid. Mer information om tid och plats samt anmälan till träffar kommer att finnas på Aktietorgets hemsida.

Företrädesemssion
Teckningstiden inleds.

2015-12-01

Extraordinary general meeting

Konvertibelemission
Teckningstiden inleds.

2015-12-02

Företagspresentation
Göteborg, kvällstid. Mer information om tid och plats samt anmälan till träffar kommer att finnas på Aktietorgets hemsida.

Preliminär listning på Nasdaq First North

2015-12-03

Företagspresentation
Stockholm, lunch. Mer information om tid och plats samt anmälan till träffar kommer att finnas på Aktietorgets hemsida.

Årsredovisning 2014 / 2015

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

nyhetsbrev

Emissioner

Vivoline
2015-11-19 till 2015-12-03
LightLab
2015-11-30 till 2015-12-14
Wifog
2015-12-01 till 2015-12-15

VideoPressmeddelanden

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: