redaktionellt Sensys Gatso Group

Rekordhög orderingång i stabilt Sensys Gatso

Covid-19-pandemin har tvingat flera av Sensys Gatsos viktiga marknader till nedstängningar. Trots det visade trafikövervakningsföretaget ett marginellt omsättningstapp och en urstark orderingång i årets andra kvartal.

Bibehållen verksamhet under pandemin

Covid-19-pandemin fortsätter sprida sig över världen och flera av Sensys Gatsos viktigare marknader tvingades till nedstängningar i andra kvartalet, däribland USA och Australien.

VD Ivo Mönninck uppger att myndigheterna i de båda länderna lämnat tillstånd till fortsatt drift av aktiverad trafikövervakning.

- Tack vare våra system och verktyg som möjliggör distansarbete har vi hittills inte sett någon negativ inverkan på organisationens kapacitet. Det här är en position som gör vår verksamhet relativt motståndskraftig mot effekterna av pandemin.

Stabil affär döljer skifte mellan segment

Nettoomsättningen i andra kvartalet minskade måttliga 3,5 procent. Bakom minskningen finns emellertid en spretig utveckling där Systemförsäljningen backade med 20 procent och det mindre segmentet Operatörstjänster ökade omsättningen 23 procent.

Den brokiga utvecklingen har fört med sig att bolaget tar ett rejält kliv närmare sin långsiktiga målsättning att mer än 60 procent av intäkterna ska vara återkommande intäkter, så kallade TRaaS (traffic as a service). Andelen var 58 procent i andra kvartalet.

Det förbättrade rörelseresultatet i kvartalet förklaras av lägre utvecklingskostnader och ett statligt pandemistöd om 3,5 miljoner kronor.

Siffrorna för det andra kvartalet 2020 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 93,5 Mkr (96,9)
  • Rörelseresultat: -0,9 Mkr (-8,2)
  • Resultat efter finansnetto: 0,8 Mkr (-9,8)
  • Resultat per aktie: 0,00 kr (-0,01)

Sett till halvårssiffrorna var den brokiga utvecklingen mellan segmenten än mer brokig med en fyrtiofemprocentig uppgång i Operatörstjänsternas omsättning.

Ackumulerat för första halvåret 2020:

  • Nettoomsättning: 189,0 Mkr (175,3)
  • Rörelseresultat: -14,6 Mkr (-20,4)
  • Resultat efter finansnetto: -17,9 Mkr (-22,4)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,02)

Med en relativt sett lägre aktivitet inom Systemförsäljningen redovisade bolaget ett kassaflöde för perioden om 20 miljoner kronor. Likvida medel var 54 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Räntebärande nettoskuld uppgick till 73 miljoner kronor.

Stark orderingång

Orderingången i andra kvartalet var urstark om 282 miljoner kronor, motsvarandes hela fjolårets samlade orderingång. Kvartalets siffra är framförallt hänförlig till bolagets kontrakt med Cosevi Road Safety Council i Costa Rica, värt närmare 200 miljoner kronor.  

Det latinamerikanska kontraktet innehåller en andel systemförsäljning på 132 miljoner kronor i kombination med ett fyraårigt service- och underhållskontrakt med ett totalt kontraktsvärde på 60 miljoner kronor.

Orderingången på den amerikanska marknaden fortsatte med ett nytt program för hastighetsövervakning i skolzoner i Parma i Ohio med ett totalt kontraktsvärde på 21 miljoner kronor.

På rullande tolv månader uppgår orderingången till rekordhöga 665 miljoner kronor, huvudsakligen driven av kontrakt i USA och nämnda i Costa Rica.

Återkommande intäkter nära den långsiktiga ambitionsnivån

Sensys Gatso har sedan en tid fokuserat på att öka andelen återkommande intäkter inom service och underhåll, licenser och operatörstjänster, det bolaget kallar TRaaS (traffic as a service). Skälen är jämnare intäktsströmmar, bättre marginaler och ljusare tillväxtutsikter.

Genombrottet för TRaaS kom under 2018 då bolaget startade upp ett övervakningsprogram för oförsäkrade bilar i Oklahoma. Andelen återkommande intäkter det året blev 38 procent.

Snart formulerades ambitionen att TRaaS skulle utgöra mer än 60 procent av bolagets samlade omsättning.

Som tidigare nämnts utgjorde TRaaS andel av andra kvartalets omsättning 58 procent. Motsvarande andel för TRaaS första halvåret var 57 procent.

Ivo Mönnink konstaterar att bolagets marginaler utvecklats så som förväntat.

- Trots att Operatörstjänster endast står för 33 procent av omsättningen, utgör dess andel av EBITDA 59 procent. Det är en bekräftelse av vår strategi att fokusera på affärer med hög marginal och återkommande intäkter i båda våra segment, Systemförsäljning och Operatörstjänster.

Positiv till bolagets strategiska satsning

Erik Penser Bank lovordar bolagets strategiska satsning mot ökad andel återkommande intäkter, vilket banken menar ger en uthålligt mer stabil affär än den renodlade systemförsäljning som bolaget har sina rötter i. 

Med hänvisning till årets starka orderingång skruvar banken upp omsättningsestimaten rejält för kommande år, till att passera 800 miljoner kronor under 2021.

Tidigare estimat om positivt resultat efter skatt i år justeras upp något och för kommande år 2021 puttas förväntningarna upp till 0,14 kronor per aktie.

Bankens kassaflödesvärdering indikerar ett motiverat värde på aktien om 2,20 kronor, motsvarande en femtioprocentig uppsida från dagens nivåer runt 1,50 kronor.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted