redaktionellt Sensys Gatso Group

”Utvecklingen i linje med Sensys Gatsos tillväxtstrategi”

Sensys Gatso redovisade fortsatt god orderingång och omsättningstillväxt för årets andra kvartal men bolagets strategiska fokus på återkommande intäkter tär på marginalerna, åtminstone kortsiktigt.

Omsättningstillväxt men högre kostnader tynger

Sensys Gatsos nettoomsättning för årets andra kvartal ökade 9 procent tack vare god försäljning inom service, licenser och operatörstjänster. Systemförsäljningen var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

En svagare bruttomarginal om 37,7 procent i kvartalet hänförs till mixen av affärssegmenten systemförsäljning och operatörstjänster, där marginalen som regel är bättre i den senare. Vidare tyngdes resultatet av ökade personalkostnader för utveckling och projekt.

Siffrorna för det andra kvartalet 2019 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 96,9 Mkr (88,6)
  • Rörelseresultat: -8,2 Mkr (-0,6)
  • Resultat efter finansnetto: -9,8 Mkr (2,0)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (0,00)

Sett till halvårssiffrorna dominerade Systemförsäljningen stort med ett bidrag på 140 miljoner kronor. Affärsområdet visade en sjuprocentig tillväxt jämfört med första halvåret 2018.

Ackumulerat för första halvåret 2019:

  • Nettoomsättning: 175,3 Mkr (160,2)
  • Rörelseresultat: -20,4 Mkr (-15,4)
  • Resultat efter finansnetto: -22,4 Mkr (-15,9)
  • Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,02)

Som tidigare nämnts hänförs såväl kvartalets som halvårets högre rörelsekostnader till ökade personalkostnader. Personalstyrkan hade utökats från 160 till 230 heltidstjänster vid rapportperiodens utgång.

Förstärkningar har gjorts till projekt i USA och Australien samt allmänt inom produktutveckling.

Det stora antalet nya och pågående projekt påverkade rörelsekapitalet negativt första halvåret. Periodens kassaflöde uppgick till -20 miljoner kronor. Likvida medel var 56 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Fortsatt positiv trend i orderingången

Med en orderingång om 142 miljoner kronor i det andra kvartalet bibehåller bolaget den positiva trend i orderingången som hållit i sig sedan 2016.

Bland de större affärerna kan nämnas ett femårigt kontrakt till Albany, New York värt 21 miljoner kronor och ett operatörskontrakt i Maryland värt 44 miljoner kronor.

På rullande tolv månader uppgår orderingången till 486 miljoner kronor, i huvudsak driven av nya order och återkommande order från befintliga kunder i USA och Australien.

Fokus på återkommande intäkter

Sensys Gatso har sedan en tid fokuserat på att öka andelen återkommande intäkter inom service och underhåll, licenser och operatörstjänster, det bolaget kallar TRaaS (traffic as a service).

Genombrottet för TRaaS kom under fjolåret då bolaget startade upp ett övervakningsprogram för oförsäkrade bilar i Oklahoma, USA.

Under första halvåret i år har antalet installerade system gradvis ökats samtidigt som mjukvaran i systemen utvecklas för att erbjuda ytterligare tjänster. Av periodens totala omsättning utgjorde de återkommande intäkterna 48 procent.

- Utvecklingen är helt i linje med vår tillväxtstrategi, skriver vd Ivo Mönnink i delårsrapporten och trycker samtidigt på bolagets position inom TRaaS som central för möjligheterna till framtida tillväxt av återkommande intäkter.

Strategisk satsning lovordas

Erik Penser Bank lovordar bolagets strategiska satsning mot ökad andel återkommande intäkter, vilket analytikern menar ger en uthålligt mer stabil affär än den renodlade systemförsäljning som bolaget har sina rötter i. 

Samtidigt höjer analytikern ett finger för att de kostnadsökningar satsningarna medför inte matchas med en tillräcklig intäktsökning kortsiktigt och skruvar ned förväntningarna på årets rörelseresultat till negativa. Estimatet om positivt resultat efter skatt för nästa år 2020 bibehålls däremot.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-03

Extra bolagsstämma

2021-03-04

Delårsrapport 1 november 2020 - 31 januari 2021 (Q3)

2021-03-05

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted