redaktionellt

Återhämtning i Miris

Efter en svagare inledning på året lyfte mjölkanalysföretaget Miris försäljning och resultat i andra kvartalet. beQuoted har talat med vd Camilla Sandberg om bolagets fortsätta fokus på att bygga marknader och hur kampanjen ”The Swedish way” är en viktig pusselbit i det arbetet.

Marginalförbättringar i andra kvartalet

Efter en försäljningsmässigt svagare inledning på året lyfte Miris omsättningen i andra kvartalet 2018 upp till fjolårets jämförelsetal.

Omsättningen av förbrukningsartiklar som andel av den totala omsättningen ökade från 8 till 11,5 procent, en signal om att användningsfrekvensen på installerade analysinstrument ökar.

Skärpt kostnadskontroll har ökat bruttomarginalen på instrumentförsäljningen från 60 till 74 procent.

- Långsiktigt kan vi lyfta bruttomarginalen lite till men då pratar vi om en större ändring i produktionen och där är vi inte just nu, säger vd Camilla Sandberg till beQuoted.

Även lägre personalkostnader bidrog till att periodens resultat efter finansnetto förbättrades 25 procent trots, som nämnts, oförändrad omsättning.

Siffrorna för det andra kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 2,9 Mkr (2,9)
  • Resultat efter finansnetto: -2,9 Mkr (-3,9)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,01)

Ackumulerat för det första halvåret:

  • Nettoomsättning: 5,9 Mkr (7,3)
  • Resultat efter finansnetto: -6,4 Mkr (-7,6)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,03)

Nya åtgärder tar ned kostnadsläget

Verksamheten har under första halvåret finansierats av den riktade nyemission om 6 miljoner kronor som genomfördes i november 2017.

Kassan var per sista juni 0,2 miljoner kronor. Bolaget har erhållit lånelöften från bank och huvudägare i sådan omfattning att rörelsen och planerat utvecklingsarbete kan drivas vidare i ytterligare 6 månader. Därefter behövs nytt externt kapital antaget nuvarande försäljning.

Mot den bakgrunden har ett nytt besparingsprogram lagts som innebär en halvering av personalstyrkan, från dagens 15 till 7 personer. Åtgärden ska ge en årlig besparing om 6 miljoner kronor med start från och med mars 2019.

- Det är en effektivisering för vi bibehåller alla dagens funktioner men blir färre på varje enhet, även inom produktionen, förtydligar Camilla Sandberg.

Fortsatt fokus på att bygga marknader

När beQuoted intervjuade Camilla Sandberg i april sade hon att det centrala för Miris 2018 och framledes är att bygga marknader. Den bedömningen kvarstår.

- Under året har vi kartlagt bland annat Sydamerika. Arbetet ökar vår förståelse för marknaderna, hur vi ska rikta marknadsföringen och vilka vi ska prioritera. En intressant effekt är att vi alltmer ses som auktoriteten inom bröstmjölksanalys när våra konkurrenter i första hand prioriterar mejerimjölksanalys.

”The Swedish way”

I halvårsrapportens vd-ord presenteras slutsatsen att bolagets marknader för individuell nutrition är alltför omogna för att något omedelbart försäljningslyft av analysinstrument ska kunna förväntas.

- Med omogen menar vi att neonatalavdelningarna saknar etablerade rutiner för att arbeta med individuell nutrition. Sverige är i det här avseendet ett gyllene undantag, förklarar Camilla Sandberg.

Som svar har bolaget under första halvåret 2018 lanserat kampanjen ”The Swedish way” i syfte att skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn.

- Vi har fått väldigt positiva reaktioner på kampanjen och den kommer i ett läge när vi samtidigt ser ett stadigt växande intresse för individuell nutrition inom framförallt den amerikanska forskningsvärlden.

Ny runda för FDA-ansökan i fjärde kvartalet

Camilla Sandberg berättar att försäljningen av analysinstrument till forskare i USA fortgår. Parallellt arbetar bolaget med sin FDA-ansökan för att få instrumentet godkänt för försäljning till amerikanska sjukhus och mjölkbanker.

- Vi har en tät kontakt med FDA nu. I somras besökte vi bland annat myndigheten vid två tillfällen för att säkerställa att FDA förstår vår argumentation och vi bättre kan tolka vilka data som ska sammanställas och hur det skall presenteras. Vi lämnar in ett stort arbete senare i oktober, därefter väntar vi nytt svar från FDA runt årsskiftet.

Givet omkostnaderna förknippade med FDA-ansökan och bolagets ekonomiska situation generellt frågar beQuoted när Camilla Sandberg bedömer att Miris når en punkt där det inte längre är försvarbart att lägga mer pengar på ansökningsprocessen.

- Än så länge är vår bedömning att vi är så pass nära ett godkännande att det är motiverat att fortsätta. Men vi omprövar den här inställningen hela tiden. Med utgångspunkt i de svar vi får från FDA runt årsskiftet kommer vi att göra en ny utvärdering, säger hon.

Reviderar finansiellt mål 2018

Trots återhämtningen i omsättning och det förbättrade resultatet i andra kvartalet väljer Miris att tona ned årets finansiella mål som presenterades i delårsrapporten för det första kvartalet.

Målet om positivt kassaflöde skjuts på framtiden och förväntningarna på helårsomsättningen läggs på fjolårets nivå, vilket innebär en förväntad försäljningsökning i andra halvåret på bortåt 30 procent jämfört med första halvårets utfall.

- Bedömningen för 2018 baseras på vår befintliga pipeline. I den finns en hel del uppslag från Kina, vi ser en fortsatt försäljning av forskningsinstrument till USA och i Europa handlar det om en blandning av sjukvård- och forskningsrelaterad försäljning, avslutar Camilla Sandberg.

Om Miris

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted