redaktionellt Sensys Gatso Group

Fart i Sensys Gatsos försäljning men resultatet släpar efter

Sensys Gatsos bokslut visade på tvåsiffrig omsättningstillväxt och blandad resultatutveckling i bolagets affärssegment. Fjolårets orderingång var den högsta i bolagets historia. Den och bolagets planerade expansion till nya tillämpningar borgar för fortsatt hög tillväxt 2019.

Blandad utveckling mellan segmenten

Med en nettoomsättning på 124 miljoner kronor i årets sista kvartal lyfte Sensys Gatso omsättningen 49 procent jämfört med motsvarande period 2017 och 30 procent jämfört med tredje kvartalet 2018.  

Omsättningen i fjärde kvartalet härleds framförallt till segmentet Systemförsäljning som med leveranser och tjänster till USA, Mellanöstern och Australien omsatte 107 miljoner kronor, en ökning för segmentet med 50 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Omsättningen inom Operatörstjänster var vid första anblick likaså god med en 52-procentig ökning jämfört med motsvarande period 2017. Men med 18 miljoner kronor i kvartalet var omsättningen lägre än föregående två kvartals på 20 respektive 23 miljoner kronor.

Siffrorna för det fjärde kvartalet i sammandrag:

  • Omsättning: 124,4 Mkr (83,3), +49%
  • Resultat efter finansnetto: 8,1 Mkr (-10,4)
  • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,01)

Sett till helårssiffrorna växte omsättningen med imponerande 30 procent. Uppdelat på affärssegmenten ökade Systemförsäljning 44 procent och Operatörstjänster 26 procent. De senares andel av totalomsättningen var jämfört med föregående år oförändrad på 18 procent.

Ackumulerat för helåret 2018:

  • Omsättning: 380,3 Mkr (293,1), +30%
  • Resultat efter finansnetto: -1,9 Mkr (-58,0)
  • Resultat per aktie: 0,00 kr (-0,09)

Effektiviseringarna ger effekt

I bokslutskommunikén betonar vd Ivo Mönnink fokus som bolagets nyckelord för 2018. Rent konkret innebar det bland annat effektiviseringsåtgärder och tydligare resultatansvar för bolagets affärssegment.

Åtgärderna har givit effekt, vilket inte minst syns inom Systemförsäljningen som visade ett positivt rörelseresultat på 8,3 miljoner kronor för helåret, att jämföra med -35 miljoner kronor för 2017.

Igångsättandet av flera nya program i USA och kostnader relaterade mjukvaruutveckling tyngde rörelseresultatet för Operatörstjänster, som blev negativt -7 miljoner kronor för 2018. En förbättring jämfört med föregående år men inte i paritet med resultatutvecklingen på systemsidan.

Stark orderingång

Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 144 miljoner kronor och bestod huvudsakligen av order från kunder i Sverige, USA, Kroatien och Australien. 

Den höga orderingångssiffran för fjärde kvartalet bidrog till att lyfta helårets orderingång till den högsta i bolagets historia, om 480 miljoner kronor.

Ny teknikplattform lanserad

I början av december lanserades Flux, bolagets nya hårdvaruplattform, som utvecklats för att på sikt ersätta produkterna inom S- och T-serien med en enda plattform.

Den första funktionen som lanserades tillsammans med Flux adresserar distraktionskörning, dvs automatisk identifiering av mobiltelefonanvändande vid körning.

Utöver traditionella hastighets- och rödljustillämpningar stöder plattformen bland annat hantering av oförsäkrade fordon och automatisk nummerplåtsavläsning.

Utvecklingen av Flux fortsätter under året samtidigt som försäljningsaktiviteterna kring plattformen körs igång. Ivo Mönnink betonar i bokslutet att den största delen av bolagets försäljning under 2019 fortfarande kommer vara baserad på T-seriens hårdvaruplattform.

Intäktslyft med nya tillämpningar

EP Access analytiker tar i sin bokslutsuppföljning fasta på bolagets rekordstora orderingång, som bedöms driva en fortsatt tvåsiffrig tillväxt under 2019.

Analytikern pekar samtidigt på eftersläpningen i resultatutvecklingen, i synnerhet för Operatörstjänster där prognosen för helåret 2019 justeras ned men med fortsatta utsikter till positivt rörelseresultat. Samtidigt betonas bolagets intention att öka aktiviteterna inom just Operatörstjänster.

Den expansion till nya tillämpningsområden som plattformen Flux medger ses som särskilt intressant. Analytikern argumenterar för att bolagets intäkter i och med detta successivt kan lyftas till en uthålligt högre nivå.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-04

Delårsrapport 1 november 2020 - 31 januari 2021 (Q3)

2021-03-05

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted