KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEXIAN AB (PUBL)

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.


Move About Group AB vidtar omfattande åtgärder inom segmentet publika elbilpooler - ett 20-tal pooler stängs ned

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") uppdaterar marknaden om förändringar i verksamheten. Move About har från och med andra halvåret 2022 genomfört en omfattande analys av lönsamheten för Bolagets samtliga elbilpooler. Detta är en direkt följd av Move Abouts reviderade strategi till "lönsam tillväxt" från "tillväxt först, lönsamhet sen". En övergripande slutsats från analysen av Bolagets elbilpooler är att satsningen på publika pooler, det vill säga de pooler där man inte har en kontraktspartner som är med och bidrar med en fast intäkt, inte visar tillfredsställande resultat.


Nu kan du testa vår nya webbplats. Här finner du aktuell och djupgående bolagsinformation direkt från bolagen. Välkommen!


Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas till cirka 25 procent och Imsys AB tillförs cirka 1,2 MSEK

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2022. Totalt nyttjades 1 379 675 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 25 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av
1 379 675 aktier till en teckningskurs om 0,89 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Imsys cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.


Dicot AB genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 och teckningsoptioner serie TO 5, som beslutades av styrelsen den 7 december 2022 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,80 SEK per unit, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar. 


AAC Clyde Space wins SEK 6.1 M order

2023-02-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has won a USD 0.59 M (approx. SEK 6.1 M) order for reaction wheels to be used on a number of small satellites.  The order comes from a US blue chip company.


Dotterbolaget Joma Gruver rekryterar tidigare norsk minister som strategisk rådgivare och kommunikationsansvarig

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan som är en detaljplan för industriområdet för den planerade gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Trøndelag fylke. Processen kring reguleringsplan och återetablering av Jomagruvan involverar social och politisk förankring hos många intressenter så väl lokalt, regionalt som nationellt. För att ytterligare stärka organisationen och kontaktytorna har Joma Gruver rekryterat Bjarne Håkon Hanssen som strategisk rådgivare och kommunikationsansvarig. Hanssen är före detta minister i två norska regeringar under Jens Stoltenberg som statsminister och Hanssen var bl a arbetsmarknads- och integrationsminister och ansvarade då för att samordna regeringens arbete i olika samefrågor, inklusive regelbundna samråd med Sametinget. Hanssen tillträder omgående sin nya roll i Joma Gruver.


Gabather AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 12,9 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) (''Gabather'' eller ''Bolaget'') har idag den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 3 406 822 aktier ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 3,80 SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra Bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 15 februari 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) aktie under teckningsperioden som sträcker sig från och med 17 februari till och med 6 mars 2023.


Mahvie Minerals beslutar om en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 16,2 MSEK

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 8 108 331 units ("Företrädesemissionen"). En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 2,00 SEK per unit (motsvarande 1,00 SEK per aktie), vilket innebär att Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen kan erhålla en likvid om högst cirka 16,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningsperioden löper från och med den 22 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Likviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana, men även till bolagsdrift. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 10,5 MSEK, motsvarande cirka 65,0 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.


Xavi Solutions Bokslutskommuniké januari-december 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 februari 2023

DELÅRSRAPPORT

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet korrigerat för nedskrivningar förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Oktober - December 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,8 (30,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,6 (-0,5) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -0,7 (-0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -30,8 (-1,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) kr

Januari - December 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 116,6 (118,5) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (0,4) mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till -1,0 (0,4) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -32,1 (-1,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) kr
Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 mars 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.


Ny extern värdering ger 19 procent högre värde per hektar

Skogsfond Baltikum har som tidigare år anlitat Norskog för årlig oberoende extern värdering av marktillgångarna.  Med anledning av den nya värderingen sätts värdet 2022-12-31 till 3 864 EUR per hektar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående kvartal.


Move About stärker samarbetet med LKF - öppnar två nya stationer i Lund

Tillsammans med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) etablerar Move About nu ytterligare två elbilpooler. Genom expansionen från två till fyra stationer totalt fördjupas nu samarbetet ytterligare, och skapar ett starkare erbjudande av klimatsmart mobilitet i Lund.PowerCell i slutförhandlingar om ett av världens största projekt för bränsleceller med vätgas i marinindustrin

PowerCell har undertecknat en avsiktsförklaring för att förhandla fram slutgiltiga villkor gällande ett av världens största projekt för bränsleceller med vätgas i marinindustrin. Projektet i norra Norge omfattar två färjor för passagerar- och godstransporter som kommer att drivas med vätgas som används i bränsleceller.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana blir officiell lanseringspartner i Afrika för den svenska krypto börsen Bluedot Crypto

Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag tecknat ett kommersiellt avtal med det svenska crypto företaget Bluedot Holding LTD ("Bluedot"). Avtalet innebär att Kupatana under exklusivitet kommer att sköta samtliga medieköp för Bluedot på den Tanzaniska marknaden under deras lansering som sker i slutet av februari, och pågår under sex veckor. Avtalet innebär att digital media som köps på uppdrag av Kupatana under lanseringskampanjen för Bluedot, till ett värde om ca 300,000 SEK. Kupatana och Bluedot avser att ingå ett bindande årsavtal efter lanseringen, samt expansion till fler länder.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, vån 8, Stockholm.Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

Resultatpresentation fjärde kvartalet

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted