Logistea publicerar halvårsrapport

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden juli - december 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se) samt som bifogad fil.

Redogörelse för perioden 1 juli - 31 december 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 419 Tkr
 • Driftsöverskottet uppgick till 19 985 Tkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 423 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till 3 993 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 kr

Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017.Arise offentliggör planer på emission av en ny obligation och initierar ett skriftligt förfarande för att refinansiera obligationen som förfaller 2019

Arise AB (publ), ("Arise" eller "Bolaget"), har framgångsrikt säkrat teckningsåtaganden om 650 miljoner kronor för en ny obligation samt nya facilitetslån från bank om 175 miljoner kronor. Arise offentliggör därför sin avsikt att refinansiera sin seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019, ("Obligationen"), och har i samband därmed initierat ett skriftligt förfarande för att möjliggöra ett förtida återköp av Obligationen.


Sensys Gatso vinner upphandling i Finland

Sensys Gatso, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har via sin partner Oulun Energia Urakointi erhållit tilldelningsbeslut från en kund där det meddelats att de vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Finland. Beslutet kan överklagas under 14 dagar. Kontraktsvärdet för Sensys Gatsos del beräknas bli ca 30 miljoner kronor under 3 år.


Rättelse kring datum i kallelse till årsstämma

Under dagen har MultiDocker skickat ut en kallelse till årsstämma. På ett antal ställen redovisas fel datum.

Se nedan korrekt version.


Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 23 februari 2018, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.


Bokslutskommuniké Januari - december 2017

 • God orderingång i det svenska bolaget

Bolaget har under kvartal 4 och hittills i år tagit nya order för sammanlagt ca 35 000 KSEK.

 • Justerat rörelseresultat för okt-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 431 (-17 187) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för jan-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -16 082 (-49 212) KSEK.

Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina

Zhoda Investments ("Zhoda") äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.


Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 mars 2018 klockan 10.00 på Grand Hotell, Tyska Torget 2, Norrköping.


Meddelar att styrelseledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) meddelar att ledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar sin plats i Bolagets styrelse på grund av andra uppdrag.


Utnyttjande av teckningsoptioner TO5B har påbörjats

MediRätt, dess styrelse och ledning innehar sammanlagt 3 000 000 teckningsoptioner, TO5B, med teckningskurs om 15 SEK per utnyttjad b-aktie och löptid till månadsskiftet november/december 2018. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget 45 MSEK. Utnyttjande av dessa har påbörjats, och hittills har bolaget tillförts dryga 3,3 MSEK genom teckning av aktier med stöd av TO5B.


Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


Byte av aktier


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI -- DECEMBER 2017

Kvartalet oktober -- december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -8 287 (-3 850).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -8 363 (-3 913).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,21).

Räkenskapsåret januari -- december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -12 426 (-7 601).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -12 895 (-7 908).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,61 (-0,43).
 •  Ingen utdelning föreslås.

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2017

Gapwaves har under året gått från ett start-up till ett företag som verkligen kan vara med och göra skillnad inom framtidens trådlösa kommunikation. Gapwaves växte under 2017 från 3 till 15 anställda och relationer och NDA-avtal har etablerats med flera stora systemleverantörer inom telekom samt med tillverkare av bilradar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt för en global systemleverantör och under början av 2018 startades ytterligare projekt inom telekom. Distributörsavtal har tecknats med fyra återförsäljare av Gapwaves produkter på de kinesiska, japanska, koreanska och italienska marknaderna.


Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 292 kkr (8 437 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 522 kkr (691 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 392 kkr (635 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 232 kkr (349 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 495 kkr (228 kkr)
 • Soliditeten uppgick till 11,1 % (17,5%)
 • Förvärv av Idéguld AB genomfördes 13 december 2017

Sammanfattning helåret 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,0% till 26 994 kkr (21 758 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 196 kkr (442 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -324 kkr (116 kkr)
 • Bolagets handelsmarginal ökade till 46,5% (41,4%)
 • 3-årig tillväxtstrategi antagen av styrelsen i första kvartalet
 • Bolaget drivs med en stark kostnadskontroll och marknadsinvesteringar sker med största hänsyn till
 • maximal avkastning. 


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,5 Mkr (2,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,7 Mkr (-1,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,07 kr).

  Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 Mkr (10,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 3,4 Mkr (1,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 Mkr (-2,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. 


Bokslutskommuniké 2017

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2017 - 31 december 2017)

 • Hyresintäkterna uppgick till 33 810 (33 422) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 774 (20 997) Tkr vilket motsvarar 5,97 (5,75) kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 119 (5 958) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 976 (24 940) Tkr, motsvarande 5,75 (6,83) kr per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2017 - 31 december 2017)

 • Hyresintäkterna uppgick till 67 621 (66 844) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 43 762 (42 322) Tkr vilket motsvarar 11,99 (11,60) kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 10 441(2 052) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 42 280 (38 528) Tkr, motsvarande 11,58 (10,56) kr per aktie

Bokslutskommuniké 2017 - Positivt rörelseresultat för kvartalet, förvärv av utvecklingsbolag och fortsatt intensivt arbete med plattform inför lansering

Kvartal 4 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 (- 9,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 102% från 4,2 MSEK mot samma period förra året rensat för AmbientMedia (2,1 MSEK) som inte längre redovisas med i koncernens omsättning.
 • Kostnaderna sjönk till -4,0 (-14,1 rensat för AmbientMedia) MSEK.
 • Mavshack förvärvar utvecklingsbolag med dotterbolag i Indien med en årsomsättning på 6 MSEK och positivt resultat på 1.0 MSEK från 2018.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 2,0 MSEK (0,0), bland annat som en följd av avtalet med HomeTV.
 • Mavshack Movies sålde ca 900 000 abonnemang under kvartalet.

Helår 2017

 • Rörelseresultatet för helåret blev -2,0 MSEK ( -22,6 MSEK)
 • Nettoomsättningen uppgick till 22,4 MSEK (14,7 MSEK 2016 utan AmbientMedia) Kostnaderna uppgick till -24,5 MSEK (-38,7 rensat för AmbientMedia).
 • Mavshack Movies sålde 3 miljoner abonnemang under 2017, vilket är en ökning med 34% jämfört med 2016.
 • Första försäljningen av extern streamingplattform för 24hTech under Q3-17.
 • Mavshack Movies initierade nya operatörssamarbeten med Ooredoo samt Maxis under året.
 • Mavshack Movies förlängde avtal för Filippinskt innehåll på plattformen via TV5.
 • Integrationerna med mobiloperatörerna gjordes under Q1-Q2 om till nya regelverk i Mellanöstern.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till      13 353 tkr   (7 434 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till   -14 627 tkr (-22 007 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 627 tkr (-22 007 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

1/10-31/12, 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till      3 201 tkr ( 1 991 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till   -3 827 tkr (-7 311 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 827 tkr (-7 311 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA
 • Miris Holding AB genomför en riktad emission

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-02-26

Bokslutskommunike 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsstämma

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Nyemission
Teckningstiden inleds.

Årsredovisning 2017

2018-02-27

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-28

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport 31 december 2017

Bokslutskommuniké 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: