Bättre väder för Elverket

Publicerad: 2012-03-28 12:55

Med en stabilare prisutveckling på el och nya prognosmodeller i elhandelsverksamheten hittade Elverket Vallentuna tillbaka till lönsamhet under fjolåret. Flera faktorer talar för att de stabilare elpriserna består ett tag till.

Patrik Johansson,
VD Elverket Vallentuna.
Fortsatt sjunkande efterfrågan på el och goda produktionsförutsättningar har fått de svenska spotpriserna att falla tillbaka.
Vallentuna kommun förväntas växa kraftigt under kommande år och därför behöver omfattande investeringar i elnätet göras.

Jämnare elpris ligger Elverket i korten

Ett jämnare elpris bidrog till Elverket Vallentunas resultatmässiga vändning under fjolåret. Flera faktorer talar för att den jämnare prisutvecklingen står sig, åtminstone i det korta perspektivet.

Energimarknadsinspektionen pekar bland annat på sjunkande efterfrågan på el till följd av varmare väder. Under förra veckan var medeltemperaturen i Sverige fem grader över det normala.

En annan faktor som bidrar till en stabilisering av elpriset är förbättrade produktionsförutsättningar.

Kapacitetsutnyttjandet i kärnkraften har höjts och fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är i år väsentligen högre än motsvarande perioder de två senaste åren, och det alltså samtidigt som varmare väder dämpat efterfrågan på el.

Under vecka 12 producerade Sverige 15 procent mer el än motsvarande vecka 2011. Sammantaget för de nordiska länderna ökade produktionen med 5 procent och förbrukningen med 7 procent. Differensen förklaras av en lägre dansk elproduktion under perioden.

Vände till vinst efter en period av förluster

De prisrusningar som ledde till de tidvis stora förlusterna under 2010 och 2011, när Elverket tvingades köpa el dyrt på marknaden och sälja elen med förlust till kunder med fastprisavtal, slapp bolaget den gångna vintern.

Samtidigt som resultatet förbättrades markant sjönk omsättningen för helåret 2011 med 22,7 procent jämfört med året innan. Minskningen hänförs till jämförelsevis låga elpriser och volymer, i båda fallen till följd av ett varmare väder.

Siffrorna för 2011 i korthet:

  • Omsättning: 361,8 Mkr (467,9)
  • Resultat efter finansnetto: 27,3 Mkr (-19,8)
  • Vinst per aktie: 3,10 kr (-2,26)

Elhandelsverksamheten redovisade en rörelsevinst för 2011 på 1,7 miljoner kronor. Det ska ställas mot att verksamheten tog väldigt mycket stryk det gångna två åren. Affärssegmentets rörelseresultat för 2010 var -25,1 miljoner kronor.

Bakom fjolårets kraftiga resultatförbättring ligger, enligt bolaget, de nya modellerna för prissättning och prognoser som införts.

Även elnätsverksamheten ökade sitt rörelseresultat rejält, från 9,8 miljoner kronor 2010 till 20,6 miljoner kronor för 2011. Bakom resultatförbättringen ligger lägre operativa kostnader, justeringar i nättariffer samt ett inflöde av nya nätkunder.

För affärssegmentet bredband minskade däremot vinsten till 0,3 miljoner kronor, från 1,8 miljoner kronor 2010. Affärsområdet fick under fjolåret ta en större del av koncernens stabs- och avskrivningskostnader.

Begränsat utrymme för utdelning men en femtioöring i år

Vallentuna kommun förväntas växa kraftigt under kommande år och därför behöver omfattande investeringar i elnätet göras. Elverket behöver säkra kapital för expansionen, vilket begränsar utrymmet för aktieutdelning.

Styrelsen föreslår mot den bakgrunden en aktieutdelning på 0,50 kr per aktie i år. Senast bolaget lämnade utdelning var 2010. Då handlade det om en krona per aktie. Den nu föreslagna utdelningen innebär en direktavkastning på 1,5 procent.

Ledningsskifte under första kvartalet

Den första mars skedde ett ledningsskifte i Elverket när Patrik Johansson efterträdde då tillförordnade vdn Britt Sandberg som även sitter i Elverkets styrelse.

Patrik Johansson kommer närmast från managementkonsultbolaget Connecta och har arbetat för ett flertal bolag inom energibranschen sedan slutet av 1990-talet.

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!