Zesec of Sweden AB (publ):s unitemission övertecknad inför notering på Nordic SME

Fredagen den 21 maj 2021 avslutades teckningsperioden i Zesec of Sweden AB (publ):s ("Zesec" eller "Bolaget") unitemission ("Erbjudandet") inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet om cirka 15,3 MSEK övertecknades och den totala teckningen uppgick till cirka 21 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent. Erbjudandet säkerställdes av teckningsåtagare till 63,4 procent, motsvarande 9,7 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 5,6 MSEK i det öppna erbjudandet som övertecknades till cirka 200 procent. Bolaget tillförs därmed 330 nya aktieägare genom Erbjudandet. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 28 maj 2021, förutsatt godkänd ansökan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Göteborg, måndag den 24 maj 2021

Kommentar från VD, Magnus Gilborne
Det är otroligt spännande att intresset är stort för att investera i Zesec med vårt ekosystem för effektivare access och leveranser genom mobila applikationer. Vi är väldigt glada för det förtroende vi fått från såväl institutionella investerare som allmänheten. Genom listningen får vi trovärdighet mot våra kunder, kan expandera verksamheten i linje med våra målsättningar och ser även en möjlighet att växa och skala verksamheten och ge kunderna och leverantörerna en enklare vardag .

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 136 procent, vilket innebär att 2 150 000 aktier och 2 150 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras. Bolaget tillförs därmed cirka 15,3 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser.

Tilldelning
Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit full tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som angavs i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 7 maj 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 24 maj 2021.

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 8 051 700 till 10 201 700 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 150 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 500 000 SEK till cirka 633 512 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterats i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 150 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare cirka 133 512 SEK.

Preliminär tidsplan
Likviddagen i emissionerna är beräknad till den 26 maj 2021.

Första handelsdag för Bolagets aktie på NGM Nordic SME är beräknad till den 28 maj 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.

Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zesec eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Zesec anställer ny CTO

Zesec of Sweden AB (publ) befinner sig i en expansiv fas där det finns behov av ledarskap och erfarenhet i
det teknologiska teamet, vilket Christian Herrmann bidrar med.


Lås- och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje år - byt till digitala nyckellösningar och slipp den kostnaden

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.


Zesec har tecknat samarbetsavtal med SALTO Systems om integration av passerkontrollösningar.

SALTO Systems är en av marknadsledarna globalt när det gäller utveckling och tillverkning av elektroniska lås & passersystem. Genom en integration med Zesec kan olika digitala nycklar samlas i samma app.


Nu öppnar Zesec ännu fler dörrar tillsammans med SBC!

Zesec och SBC utökar sitt samarbete och lanserar ny digital bokningslösning för bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga och föreningslokal.


Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel PÅ NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Zesec of Sweden AB (publ) ("Bolaget") som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 3 juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 ("TO1") kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 10 juni 2021 och handlas under kortnamnet "ZESEC TO1" med ISIN-kod SE0015837992.


Ökad efterfrågan på Zesecs digitala nyckellösningar i Stockholm gör att Zesec expanderar

Efterfrågan på digitala nyckellösningar ökar i storstäderna, där det byggs nya fastigheter. Nu expanderar Zesec i Stockholm genom att rekrytera Pontus Bäck med mångårig bakgrund av affärsutveckling och försäljning.


RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 28 MAJ KLOCKAN 17:07 AVSEENDE AKTIEFÖRVÄRV I ZESEC

Rättelsen avser att Thomas Rejmell felaktigt benämndes som största ägare och förvärvare av aktier i Zesec. Korrekt ska vara att Square Nine Mangament & Holding AB, största ägare i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Thomas Rejmell, största ägare i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Thomas Rejmell, största ägare i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Magnus Gilborne, VD i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Magnus Gilborne, VD i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Martin Linde, Styrelseledamot i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Martin Linde, Styrelseledamot i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted