XP Chemistries AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - juni 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 564 (0) TSEK. Utförande av kommersiella tester på bolagets djurfoderprodukt pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Bolagets ser mycket intressanta möjligheter för kapsaicin inom affärsområdet Cosmetics då EU begränsar användandet av ämnet metylsalicylat i kosmetiska produkter i december 2022.

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 30 juni 2022 uppgick till 564 (0) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -4 854 (-451) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -4 864 (-475) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,17 (-0,05) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet april-juni 2022

  • Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 april - 30 juni 2022 uppgick till 285 (0) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 414 (-451) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 425 (-475) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022

  • Bolaget meddelade att kommersiella tester med Bolagets kapsaicin i djurfoder ska genomföras sommaren 2022.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2022 uppgick till 285 (0) TSEK, vilket är något högre än föregående kvartal. Rörelseresultat för andra kvartalet 2022 blev -2 414 (-496) TSEK.

Sedan starten av Bolagets produktionsanläggning under 2021 har vi gjort stora framsteg med att skala upp bolagets process från labbskala till kommersiell skala. Vi har nu visat att alla steg i processen fungerar i den större skala, och att vi får fram en produkt med mycket hög kvalité. Under andra kvartalet har vi lagt stort fokus på att åtgärda flaskhalsar i produktionen. Vi gör nu en hård satsning på att få ut maximalt med produkt ur anläggningen så att vi kan öka försäljningen kommande kvartal.

I affärsområdet Feed arbetar vi vidare med godkännandeprocessen och marknads-aktiviteter parallellt. De kommersiella tester som vi annonserade om i andra kvartalet startades under juli månad. Utförande av testerna pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Vi ser fram emot att kunna använda resultaten från dessa tester i kommunikationen med bolagets sedan tidigare etablerade kundkontakter, vilka inkluderar några av världens största kycklinguppfödare och djurfoderproducenter. Formuleringen som togs fram inför försöket för att förenkla inblandningen av bolagets kapsaicin i djurfoder har fungerat bra.

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera på tidigare inkomna ordar och under andra kvartalet ökade levererade volymer till vår kund Plegium med 50%.

I affärsområdet Cosmetics fick vi i slutet av andra kvartalet en mycket intressant förfrågan på vårt kapsaicin som ersättare för ämnet metylsalicylat. Ämnet, som även kallas vintergrönolja, är idag den vanligaste ingrediensen som för att skapa en kombinerad värmande och kylande effekt i liniment och används idag i koncentrationer om 3-9%. I EU begränsas användandet av detta ämne i kosmetiska produkter till maximalt 0.06% från december 2022. Detta betyder att alla producenter av linimentprodukter som innehåller metylsalicylat nu måste ersätta ingrediensen med en tillåten produkt. Här är XPCs kapsaicin ett mycket bra substitut då vi kan erbjuda en ingrediens som ger en värmande effekt utan att tillföra någon annan oönskad egenskap till produkten. Efter kvartalets utgång har vi försett kunden med de prover de behöver och nu utvärderas formuleringar med vårt kapsaicin. Vi ser med stort intresse på detta användningsområde då våra produkter inom kosmetika genererar en högre marginal på grund av de högt ställda kraven på produktens kvalité.

I dotterbolaget Xylocap har vi under andra kvartalet fortsatt arbetet med att ytterligare bredda kundbasen genom digital marknadsföring. Utöver ambitionen att fortsatta växa med vår befintliga linimentprodukt kommer vi även under 2022 att påbörja en tillväxtresa med ny komplementerande produkt inom samma kategori.

Under september månad sker inlösen av bolagets teckningsoptioner TO1. En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i XPC till 70% av den volymvägda snittkursen under perioden 22 augusti till 2 september. Mer information om finns på bolaget hemsida, xpchemistries.com. Inför inlösen kommer jag att presentera bolaget på ett antal event: Prohearings den 25 augusti, Dagens PS Invest Micro Cap 31 augusti och Mangold Insight investerardag 7 september. Följ gärna dessa digitalt eller delta på plats.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, [email protected]

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 8:30 CET.

Anders Frejdh återgår som CFO för XP Chemistries AB

Styrelsen i XP Chemistries AB ("Bolaget") har har beslutat att återigen anlita Anders Frejdh som Chief Financial Offier (CFO) för bolaget. Han tillträder rollen den 1 december 2022 och ingår då även i bolagets ledningsgrupp. Anders Frejdh var tidigare bolagets CFO från och med maj 2021 till sista januari 2022, då han valde att ta en paus från uppdraget för att fokusera på ett utlandsuppdrag inom sitt egna bolag inom talent management.


XP Chemistries AB delårsrapport januari - september 2022

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar delårsrapporten för perioden januari - september 2022. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 692 (99) TSEK. Bolaget presenterade under tredje kvartalet resultaten från det första större kommersiella testet av bolagets kapsaicin i kycklingfoder. Sammantaget ökade produktiviteten för kycklingar som fick kapsaicin med 8,2%, jämfört med kontrollgruppen. Under tredje kvartalet ökade även försäljning av linimentprodukter i dotterbolaget Xylocap.


XP Chemistries AB kommunicerar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och bolaget tillförs cirka 6,0 MSEK

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 973 874 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 71 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 973 874 aktier till en teckningskurs om 1,01 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs XP Chemistries därmed cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB är imorgon, den 16 september 2022

Imorgon, den 16 september 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 20 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,01 SEK per aktie.


XP Chemistries VD Intervjuas av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), intervjuades av Johan Rödin i samarbete med Axyer AB. Intervjun finns att se på Bolagets IR-sida samt under Bolagets profil i appen Axyer.


XP Chemistries meddelar om ingångna teckningsförbindelser för utnyttjande av TO1 om totalt cirka 2,7 MSEK

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelade idag att det har genomförts en ägartransaktion där medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har sålt teckningsoptioner av serie TO1 till bland annat en extern investerare som i anslutning därtill ingått teckningsförbindelse med Bolaget för samtliga förvärvade teckningsoptioner. Den externa investeraren tillsammans med medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, samt bolag som kontrolleras av medlemmar i Bolagets styrelse, har tecknat avtal om teckningsförbindelse om totalt cirka 2,7 MSEK av serie TO1, motsvarande ca 32% av utestående teckningsoptioner.


Mycket goda resultat för XP Chemistries AB kapsaicin i kommersiellt djurfoder tester, produktiviteten ökar med 8,2%

XP Chemistries ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under sommaren 2022 kommersiella tester i Spanien av bolagets kapsaicin som djurfoder tillskott för kyckling (broilers). Bolaget fick idag ta del av data och statistik från testet som visar att väldigt små tillskott av kapsaicin, <10 ppm (mindre än 10 gram per ton djurfoder), gav stora förbättringar av de viktigaste ekonomiska parametrarna vid uppfödning av kyckling i varmt klimat. I jämförelse med kontrollgruppen, som fick foder utan kapsaicin, visade kycklingarna som fick foder med kapsaicin ett större dagligt intag av foder, en högre viktökning per kilo foder, snabbare tillväxttakt per dag och betydligt lägre dödlighet. Sammantaget ökade produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet, för kycklingar som fick kapsaicin, med 8,2% under den viktigaste tillväxtfasen (finisher-fasen), jämfört med kontrollgruppen.


Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 6 september 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 20 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,01 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 september 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 16 september 2022.


Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i XP Chemistries AB har fastställts till 1,01 SEK per aktie

XP Chemistries AB (publ) ("XP Chemistries" eller "Bolaget") emitterade under fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under mätperioden från och med den 22 augusti 2022 till och med 2 september 2022, dock att teckningskursen inte får vara lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte får vara högre än 6,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,45 SEK och teckningskursen har således fastställts till 1,01 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 20 september 2022.


XP Chemistries AB, presentation på ProHearings

Erik Nelsson, VD på bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget"), presenterade på ProHearings den 25 augusti 2022. Hela presentationen finns nu på Bolagets hemsida. Bolagets verksamhet är inriktad på framställande av ämnet kapsaicin där Bolaget har en hållbar och patenterad process för produktion. Bolagets huvudfokus ligger på den stora marknaden för tillskott till djurfoder för förbättrad djurhälsa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted