Delårsrapport Q3 2018

Årets första nio månader (2018-01-01 - 2018-09-30)

  • Intäkterna uppgick till 1 012 (2) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -17 581 (-15 309) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,58 (-0,57) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2018 till 4 (88) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 - 2018-09-30)

  • Intäkterna uppgick till 617 KSEK (1).
  • Resultatet före skatt uppgick till -4 381 (-4 884) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,19).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018
Xintela meddelar den 9 juli att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.

Den 9 augusti meddelar Xintela att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats. Patentansökan utvidgar patentskyddet för Xintelas stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador som kan uppstå t.ex. vid en sportskada.

Den 29 augusti meddelar Xintela att styrelsen har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB. Bolaget planerar vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av verksamheten genom en IPO.

Xintela meddelar den 29 augusti att styrelseledamoten Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer (CMO).

Den 5 september 2018 meddelar Xintela att bolaget beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

Den 24 september beslutar Xintela att avbryta företrädesemissionen och istället genomföra en riktad nyemission till Bauerfind AG om cirka 50 MSEK till en teckningskurs om 6 SEK per aktie.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Viktiga pusselbitar faller på plats
Xintelas strategi har från starten varit att genom sin teknologiplattform XINMARK® utveckla projekt som möjliggör både tidiga intäkter och ett långsiktigt värdebyggande av bolaget. Den senaste tidens händelser visar att flera pusselbitar i bolagets strategi har fallit på plats både med avseende på att tidigt etablera samarbeten och finansieringslösningar inom bolagets olika projekt samt att få in en stark strategisk investerare vilket bäddar för en stabil långsiktig utveckling av verksamheten. Dessutom fortsätter vi att förstärka teamet inför kliniska studier bland annat genom att engagera Sven Kili som Chief Medical Officer (CMO).

Samarbete för utveckling av stamcellsprodukt för artros
I juli kunde vi meddela att Xintela och CO.DON har inlett förhandlingar om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Diskussioner mellan bolagen om villkoren för samarbetet pågår.

GMP anläggningen för produktion av stamceller för kliniska studier
I utvecklingen av cellterapier är själva produktionen av cellerna en mycket kritisk del. Vi har därför lagt mycket fokus på att etablera vår egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier. I kombination med bolagets patentskyddade markör- och stamcellsteknologi är vår egen GMP tillverkning ett starkt affärskoncept som ökar attraktionskraften för Xintela som samarbetspartner. GMP-anläggningen och tillhörande utrustning kommer att vara kvalificerade och klara för produktion innan årskiftet enligt plan. Ansökan om tillverkningstillstånd planeras ske under våren med målet att kunna inleda kliniska studier på människa i slutet av 2019, som tidigare kommunicerats.

Avknoppning av onkologiverksamheten till Targinta AB
I augusti tog vi beslutet att onkologiverksamheten ska knoppas av och bildade bolaget Targinta AB. Positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra onkologiindikationer ligger bakom beslutet att fortsätta utvecklingen och bredda onkologiverksamheten i Targinta. Vi ska nu överföra onkologiprojekten till Targinta AB och planera vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Ny strategisk ägare investerade 50 miljoner kronor
I september genomförde vi en riktad nyemission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor. Det är förstås mycket glädjande att få en långsiktig ägare i Xintela som utvecklar ortopediska produkter och som redan har stor förståelse för cellterapi och broskreparation genom sitt ägande i CO.DON. Dessutom ser Bauerfeind en stor potential i Xintelas markörteknologi och har ett betydande engagemang i fortsatt utveckling och kommersialisering av Xintelas projekt.

Samarbete för utveckling av cancerterapi
Nyligen kunde vi meddela att Xintela inleder ett samarbete med det amerikanska bolaget Catalent för att utveckla en behandling mot hjärncancer med första fokus på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Genom samarbetet få vi en partner som är ledande inom "Antibody-Drug Thechnology" (ADC) teknologi och som gör en betydande investering i projektet vilket kommer att effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Det är mycket stimulerande att vårt fokuserade och intensiva arbete har gett så positiva resultat. Vi fortsätter i högt tempo arbeta målinriktat och systematiskt på vägen mot kliniska studier och kommersialisering för att fortsatt skapa värde för våra aktieägare.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2018, 2019-02-27

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 28 november 2018

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 14:30 CET.

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted