Delårsrapport Q2 2018

Sammanfattning av delårsrapport
Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480. 

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -13 200 (-10 425) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-0,39) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2018 till 24 (90) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 373 (-5 016) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK (-0,19).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Strategi för tidiga intäkter
Xintelas strategi har från starten varit att genom sin markörteknologiplattform XINMARK® utveckla projekt som möjliggör både tidiga intäkter och ett långsiktigt värdebyggande av bolaget. Xintelas kvalitetstest XACT (Xintela Assay for Cell Therapy) för kvalitetssäkring av broskceller är ett exempel på hur bolaget har använt sin patenterade markörteknologi för att landa samarbeten som har genererat intäkter och samtidigt skapat intresse för Xintela och bolagets unika markörteknologi inom cellterapi.

Xintela har idag ett pågående samarbete med det japanska bolaget CellSeed som utvärderar XACT för att kvalitetssäkra broskceller i bolagets utveckling av en broskcellsprodukt för reparation av ledbroskskador. Samarbetet har redan genererat intäkter och har stora möjligheter att leda till fördjupat samarbete och licensiering av XACT. För några år sedan genomförde Xintela ett samarbete med CO.DON kring XACT och broskceller vilket också inbringade intäkter. Ett annat viktigt resultat av samarbetet var att CO.DON uppmärksammade Xintelas unika markörteknologi för utveckling och kvalitetssäkring av stamceller för behandling av artros vilket har lett till nya samarbetsdiskussioner.

Ett samarbete med CO.DON kommer att finansiera hela utvecklingen av Xintelas första humana stamcellsprodukt
I juli kunde vi meddela att Xintela och CO.DON har tecknat ett Letter of Intent och har inlett förhandlingar om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Avsikten är att bilda ett nytt gemensamt bolag som kommer att delägas på lika villkor (50:50) genom hela utvecklingsfasen och fram till kommersialisering. CO.DON har betalat en avgift på över en miljon kronor för exklusivitet under tiden som förhandlingarna pågår.

Ett samarbete med CO.DON innebär att stamcellsprojektet med inriktning på artros har full finansiering redan från det prekliniska stadiet för Xintelas första stamcellsprodukt. Detta ligger helt i linje med Xintelas strategi att identifiera tidiga finansieringslösningar. Genom att samarbeta med en partner med erfarenhet av kliniska studier och produktutveckling inom cellterapi kan vi dessutom minska risker och förkorta tiden till marknaden. Det ger dessutom Xintela mer utrymme att utvärdera stamcellsteknologin för andra indikationer.

Neurala stamceller och CNS - ett hett område med stor kommersiell potential
Xintela meddelade i april att bolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och kvalitetssäkra neurala stamceller för terapeutisk användning. De nya metoderna har öppnat upp för ett helt nytt fält för Xintela med inriktning på behandling av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet (CNS), inklusive stroke, Alzheimers och Parkinsons sjukdom, där behovet av bättre behandlingsmetoder är mycket stort.

Stamcellsterapier inom CNS har en enorm kommersiell potential och flera globala läkemedelsbolag har ett stort intresse av detta område. Vi arbetar nu med att lägga strategin för det fortsatta utvecklingsarbetet och har redan påbörjat diskussioner med möjliga samarbetspartners som kan bistå med kompletterande forskningskompetens inom CNS samt finansiella resurser.

GMP anläggningen förbereds för produktion
I utvecklingen av cellterapier är själva produktionen av cellerna en mycket kritisk del som kan bli en svår flaskhals med avseende på både tidsplanering och kostnader. Xintela har därför tagit det strategiskt viktiga beslutet att själva producera stamceller för kliniska studier och i april kunde vi meddela att GMP anläggningen är färdigbyggd och att teamet arbetar med att färdigställa enheten för inspektion från Läkemedelsverket för tillverkningstillstånd för kliniska studier. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018. I kombination med bolagets patentskyddade markör-och stamcellsteknologi är vår egen GMP tillverkning ett starkt affärskoncept som ökar attraktionskraften för Xintela som samarbetspartner. 

Under sommaren har Xintela utökat teamet med ytterligare två personer med erfarenhet från GMP-produktion, renrum och processutveckling för att kunna möta kommande behov.

Sven Kili tar rollen som Chief Medical Officer
Vi har nyligen informerat att Sven Kili, som är styrelseledamot och konsult i Xintela, utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer på konsultbasis. Sven Kili är läkare och specialist i ortopedi och har genom ledande positioner i läkedelsbolag inklusive Genzyme, Sanofi, och GSK många års erfarenhet av framgångsrik utveckling och kommersialisering av cell- och genterapiprodukter. Det är mycket glädjande att vi nu kan knyta Sven Kili ännu närmare Xintelas utvecklingsarbete. Dessutom kommer Sven Kili med sitt breda internationella nätverk inom cell-och genterapi hjälpa Xintela och bolagets stamcellsterapi att utvecklas mot klinisk användning och få ökad uppmärksamhet på den internationella cellterapi-arenan.

Utveckling och breddning av onkologiverksamheten
Xintelas första inriktning inom onkologi är att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom. Xintelas strategi är att utveckla projektet vidare tillsammans med en partner med stor erfarenhet inom ADC området och diskussioner med flera potentiella samarbetspartners pågår. Xintela bidrar i ett sådant samarbete med unika integrintargets samt specifika antikroppar för att rikta en ADC-behandling till vissa tumörcellern. Med en samarbetspartner delfinansieras och effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Vi har även identifierat ytterligare cancerindikationer där Xintelas markorteknologi har stora möjligheter att utvecklas både för diagnostik och terapi. I nuläget utvärderar vi några olika tumörformer med mycket stor marknadspotential och förbereder patentansökningar för att skydda våra nya upptäckter.

Beslut om avknoppning av onkologiverksamheten till ett nytt bolag, Targinta AB
Vi har nu beslutat att onkologiverksamheten ska knoppas av till ett separat bolag och har bildat bolaget Targinta AB. Bakgrunden till beslutet är positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra onkologiindikationer. Det här är mycket positvt för onkologiverksamheten som nu får möjlighet att  fortsatta utvecklas och växa i ett separat bolag med egen finansiering och styrning. Vi ska nu överföra onkologiprojekten till Targinta AB och planera vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO. 

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport Q3, 2018   2018-11-28
Bokslutskommuniké 2018   2019-02-27

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund, 29 augusti 2018

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB. 

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 14:30 CEST.

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted