Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Tolv månader (2018-01-01 - 2018-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 1 628 (2) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -26 274 (-21 945) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,67 (-0,72) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2018 till 90 (64) %.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

  • Intäkterna uppgick till 616 KSEK (0).
  • Resultatet före skatt uppgick till -8 693 (-6 636) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,22).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 470 708 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 30 367 904 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Årets sista kvartal blev mycket händelserikt med framgångar både inom projekten och på finansieringssidan. En viktig händelse var att vi genomförde en riktad emission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor och fick därmed en stabil kassa och en långsiktig ägare med stort engagemang i Xintelas fortsatta utvecklingsarbete.

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi signerade ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Catalent, som är en ledande aktör inom ADC-teknologi, för att gemensamt finansiera och utveckla en ADC-terapi mot hjärncancer. Samarbetet med Catalent är i full gång och utvärdering av antikroppar som Catalent har tagit fram har nu påbörjats. Samarbetet bygger en utmärkt grund för en fortsatta satsning och breddning inom onkologi.

Vi har arbetat vidare med att förbereda avknoppningen av onkologiverksamheten till det nybildade bolaget Targinta. Vi räknar med att registrering och annan formalia snart ska vara på plats. Därefter är planen att fullfölja avknoppningen i samband med att vi tar in finansiering till Targinta och vi utvärderar nu på olika finansieringslösningar.

I stamcellsprojektet har vi siktet inställt på kliniska studier på människa i Australien i slutet av året. Det främsta målet är att visa att våra stamceller är säkra men också undersöka effekt på ledbrosket hos artrospatienter. GMP-anläggningen är en central del i Xintelas väg mot kliniska studier varför vi har mycket fokus på att få den klar och godkänd för produktion av stamceller. Vi fortsätter samarbetsdiskussionerna med CO.DON om en möjlig gemensam utveckling av en stamcellsbehandling för artros och har förlängt vårt tidigare "Letter of Intent" till 30 juni 2019. Under den här tiden har CO.DON ingen exklusivitet.

Vi är väldigt aktiva i internationella partneringmöten vilket har byggt upp ett stort intresse kring Xintelas markörteknologi och projekt både inom regenerativ medicin och onkologi. Vi har också fått bra kontakt med flera veterinärmedicinska bolag där det finns ett stort intresse för cellterapi av artros, inte minst för hundar.

Året har också börjat mycket positivt. Vi har informerat om en publicerad patentansökan som skyddar broskcellspreparationer av hög kvalitet och renhet samt metoden att framställa dessa, vilket är en vidareutveckling av kvalitetstestet XACT. Vi har även publicerat resultat från karaktärisering av stamceller i en internationell vetenskaplig tidskrift, där de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller demonstreras och diskuteras.

Med ett framgångsrikt 2018 i ryggen så ser vi nu fram emot ett nytt spännande år och jag vill passa på att välkomna våra aktieägare till Xintelas årsstämma den 27 maj där vi kommer att berätta mer om våra utvecklingsplaner.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

Den 15 oktober 2018 hölls en extra bolagsstämma i Xintela. Stämman beslutade dels att godkänna styrelsens beslut att upphäva emissionsbeslutet fattat den 5 september, dels att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission. Emissionsbeslutet innebär att aktiekapitalet ökas med högst 249 609,99 kronor genom utgivande av högst 8 320 333 aktier till teckningskursen 6 kronor. Genom emissionen tillförs bolaget som mest cirka 50 miljoner kronor.

Xintela meddelar den 25 oktober att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Redwood BioScience Inc, ett helägt dotterbolag till Catalent, Inc., världsledande inom antibody-drug conjugate (ADC) teknologi för cancerterapi. Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport jan - mars 2019                                   2019-05-23
Halvårsrapport jan - juni 2019                                    2019-08-30
Delårsrapport jan - sept 2019                                     2019-11-29

Rapporten i sin helhelt bifogas.

2019-02-27

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon:                +46-703 291 871
E-post:                   evy@xintela.se
Hemsida:              www.xintela.se
Adress:                  Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 16:00 CET.

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted