Xintela anställer Rickard Mosell som Head of Business Development

Xintela meddelar måndag den 12 september att Rickard Mosell rekryterats till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016. Rickard Mosell lämnar därmed tjänsten som vd för Ideon Innovation och blir ansvarig för Xintelas affärsutvecklings- och finansieringsverksamhet. Rickard Mosell kommer även att ingå i Xintelas ledningsgrupp.


Xintela recruits Rickard Mosell as Head of Business Development

On 12 September 2016, Xintela announces that Rickard Mosell has been recruited as Head of Business Development from October 1, 2016. Rickard Mosell will leave his current position as CEO of Ideon Innovation and will be responsible for Xintela's business development and financing. Rickard Mosell will also be a member of Xintela's management team.


Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 (163) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -12 589 (-4 798) KSEK. 
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-14,73) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2016 till 93 %.

Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (82).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 238 (-2 751) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-8,44).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Xintela erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i tvist

Xintela har träffat avtal om förlikning i en tvist och erhåller 1 500 000 kronor i ersättning. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag av Xintela att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.


Xintela receives 1,5 MSEK in dispute settlement

Xintela today announces that it has settled a dispute and will receive 1,500,000 Swedish Crowns in compensation. The background to the dispute is that the counter party, who had an assignment from Xintela to validate one of the company's patents, missed the deadline for validation with the consequence that the patent was not validated in Belgium.


Xintela kontrakterar professor Christer Betsholtz som vetenskaplig och strategisk rådgivare

Xintela meddelar att Christer Betsholtz har kontrakterats som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom bolagets cancerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom. Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt från 1 augusti 2016 chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).


Xintela engages professor Christer Betsholtz as scientific and strategic advisor

Xintela announces that Christer Betsholtz has been engaged as a scientific and strategic advisor for the company's cancer programme, with a focus on the brain cancer form glioblastoma. Betsholtz is a professor at the University of Uppsala with a focus on vascular biology and, in addition, from August 1 2016 will be head of the AstraZeneca and Karolinska Institute's joint laboratory - Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).


Xintela förstärker organisationen med Caroline Ehrencrona som Director Clinical Development and Regulatory Affairs

Xintela meddelar att Caroline Ehrencrona rekryterats till posten som ansvarig för bolagets kliniska utvecklingsarbete och regulatoriska frågor. Caroline Ehrencrona tillträder tjänsten 1 juni 2016 och ska förstärka Xintelas arbete mot kommande kliniska studier och ansvara för den löpande kontakten med regulatoriska myndigheter.


Xintela strengthens its organisation with the appointment of Caroline Ehrencrona as Director Clinical Development and Regulatory Affairs

Xintela announces the appointment of Caroline Ehrencrona to a role responsible for the company's Clinical Development and Regulatory Affairs operations. Caroline Ehrencrona takes up the post on June 1 2016 and will strengthen Xintela's operations for upcoming clinical studies and will be responsible for the day-to-day contact with regulatory authorities.


Kommuniké från Xintelas årsstämma 2016

Xintela AB (publ) höll årsstämma idag den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Beslutsförslag inför Xintelas årsstämma 30 maj 2016

Nedan bifogas kompletterande beslutsförslag inför årsstämman i Xintela AB (publ). Beslutsförslaget avser val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16). Årsstämman inträffar den 30 maj 2016 kl. 10.00 i Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.


Kallelse till årsstämma i Xintela

Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2016 kl. 10.00 i Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Xintela offentliggör årsredovisning för 2015

Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2015. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


Xintela flyttar fram bolagets årsstämma till den 30 maj 2016

Xintela AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2015 flyttas fram till den 30 maj 2016 klockan 10.00 i Medicon Village i Lund. Detta datum och klockslag ersätter det tidigare meddelade datumet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted