Xavitech delårsrapport Januari - September 2020

1 juli - 30 september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (0,7) Mkr

· Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till -0,5 (-) Mkr

· Resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 (-0,6) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-2,2) Mkr

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,3 (-2,2) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,5) kr

1 januari - 30 september 2020

· Nettoomsättningen ökade till 2,8 (2,6) Mkr

· Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,9 (-) Mkr

· Resultat före avskrivningar uppgick till -0,7 (-1,4) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-3,1) Mkr

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,9 (-3,1) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,91) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Den 15 maj 2020 beslutade Den 15 juli 2020 offentliggjorde styrelsen i Empir Group att man valt att utnyttja sin företrädesrätt i den pågående emissionen, beslutad av styrelsen i Xavitech den 20 maj 2020, vilket innebar att Empir Group tecknat och tilldelats 4 614 500 B-aktier

· Den 20 augusti 2020 utsåg styrelsen styrelseledamoten Lena Sundsvik som ny VD för Xavitech. Hon ersatte därmed Torbjörn Skog som på egen begäran önskat lämna för att fokusera på Xavitechs stora intresseföretag, 49%, Frontwalker Group AB.

· Den 24 augusti 2020 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om 28,6 Mkr före emissionskostnader. årsstämman om utdelning per 0,12 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019, i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Empir Group AB godkändes. Styrelsen fick bemyndigande att besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Väsentliga händelser efter rapportperiode

· Den 20 augusti meddelades att Lenas Sundsvik utses till ny VD för Xavitech AB (publ) och därmed efterträder därmed Torbjörn Skog. Den 14 oktober offentliggjorde Xavitech prospekt med anledning av den beslutade företrädesemissionen.

· Den 2 november 2020 offentliggjordes utfallet av emissionen. Xavitech tillfördes 12,85 Mkr före emissionskostnader, varav 11,98 Mkr erlagts genom kvittning av fordran på Xavitech. Totalt har 9 884 792 nya aktier registrerats den 9 november. Efter detta har Xavitech totalt 31 904 758 aktier fördelat på 500 000 A-aktier och 31 404 758 B-aktier.

· Den 6 november 2020, ingick Xavitech avtal med Empir Group om att förvärva ytterligare 77 955 aktier i Frontwalker Group. Förvärvet är villkorat godkännande på extra bolagsstämmor i såväl Empir som i Xavitech.

VD har ordet

Efter att ha lärt känna Xavitech i rollen som styrelseledamot under våren och sommaren har det varit både kul och spännande att kliva in i rollen som VD. Under hösten har vi tagit arbetet med att bygga det nya Xavitech vidare och i det arbetet har bolagets finansiering stått fortsatt högst på agendan. Ytterligare en företrädesemission har beslutats och genomförts. Arbetet med att vidareutveckla och effektivisera de administrativa processerna har varit en annan viktig fråga och bland annat har en ny hemsida laserats i syfte att ge tydlig och lättillgänglig information till företagets ägare och övriga intressenter.

Den företrädesemission som beslutades den 24 augusti tecknades till ca 45% procent och innebar att bolaget tillfördes ca 13 mkr före emissionskostnader. Den största ägaren Empir Group tecknade sin andel pro rata genom kvittning på sin fordran på Xavitech, en fordran som uppstod i samband med att Xavitech förvärvade 75 000 aktier i Frontwalker Group från Empir Group AB den 6:e december 2019. Detta innebär att Empir Group nu innehar ca 58% av aktierna och rösterna i Xavitech, samt att den skuld till Empir Group som efter förvärvet av 49% i Frontwalker hösten 2019 uppgick till 29,1 mkr nu är amorterad till kvarvarande ca 1,5 mkr i räntebärande skulder.

Men hösten har även inneburit en fortsatt kamp mot Covid-19 och vi upplever att klimatet på IT-konsultmarknaden har hårdnat betydligt till följd av pandemin. Effekterna märks nu inom vårt intressebolag Frontwalker Group i form av att antalet förfrågningar på marknaden sjunker vilket i sin tur lett till att timpriserna pressats nedåt. Trots att en viss lättnad kunnat skönjas efter sommaren bedömer vi att gruppen kommer att leverera både lägre omsättning och lägre resultat än budgeterat för året. Något som under 2020 inte påverkar den utdelning vi har räknat med från vårt intressebolag Frontwalker.

Det positiva är att omställningen till och den ökade acceptansen för distansarbete som vi nu ser på många håll i samhället bedöms kunna gynna Frontwalkers affärsmodell, ett helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning. Distansarbete medför att företagens geografiska placering i förhållande till kundens spelar mindre roll något som öppnar upp för nya affärsmöjligheter men även riskerar att bidra till ökad konkurrens lokalt.

Den nedgång som vi såg i försäljningen för Xavitech Micropumps under förra kvartalet har glädjande nog vänts. Vändningen förklaras i huvudsak av ökad försäljning till befintliga kunder som kom igång igen under slutet av sommaren. Möjligheterna till nykundsbearbetning och nyförsäljning har dock varit väldigt begränsade med anledning av Covid-19-pandemins framfart och restriktionerna runt om i världen något som riskerar att få konsekvenser på försäljningen på längre sikt.

Nu när världen, Europa och även Sverige återigen ser en snabbt ökande smittspridning och när allt fler länder och regioner tvingas till nya restriktioner är de långsiktiga konsekvenserna av pandemin fortsatt svåra att bedöma. Med detta i beaktande är vår bedömning fortsatt att båda verksamheterna kommer ha svårt att uppnås sina tillväxtmål för året och att de följaktligen kommer att gå ur 2020 med något lägre omsättning än vad som låg till grund för de treårsplaner som tidigare kommunicerats för Xavitech respektive Frontwalker Group.

På lite längre sikt är bedömningen ändå fortsatt att vi i stort följer den plan rörande de finansiella mål för 2022 som kommunicerades i slutet av 2019 men att affärsrisken återigen ökar något. Förutsatt att det avtal som Xavitech ingått med Empir Group den 6:e november om förvärv av resterande 51% i Frontwalker Group godkänns av både säljarens och köparens aktieägare, kommer nya finansiella mål tas fram och kommuniceras av styrelsen när osäkerheten i vår omvärld förhoppningsvis klarnat.

Det är glädjande att vi lyckats förvärva resterande aktier i vårt stora intressebolag. Transaktionen kommer att innebära att Frontwalker inför 2021 kommer att vara ett helägt dotterbolag till Xavitech. Xavitech kommer därmed redan nästa år att konsolidera en årsomsättning en bra bit över 100 mkr med en acceptabel vinstnivå. Det ska bli spännande att från denna utgångspunkt fortsätta att trimma våra resultat och expandera genom förvärv.

Lena Sundsvik, VD

Stockholm 12 november 2020

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08.30 CET.

För mer information kontakta:

Lena Sundsvik, Verkställande direktör Xavitech AB

[email protected]

+46 70 385 05 99

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Frontwalker får utmärkelse som ett Great Place to Work™ för andra året i rad

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 25 november 2022

Xavi Solutions dotterbolag Frontwalker har blivit Great Place to Work®-certifierade för andra året i rad.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - September 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 november 2022

DELÅRSRAPPORT

I tredje kvartalet ökade omsättningen för jämförbara enheter från 24,0 mkr till 24,2 mkr och rörelseresultatet förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Juli - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 (24,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,3) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) kr

Januari - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (87,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (0,9) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-0,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) kr

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 september 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 09.45.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - Juni 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 augusti 2022

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,5 (62,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (0,7) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-0,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,01) kr

April - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (30,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-0,4) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,3 (-0,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,03) kr

Xavi Solutionnode offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 juli 2022 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Xavi Solutions befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Företrädesemissionen gör Xavi Solutions skuldfritt, stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv.


Infoland och Frontwalker ingår partnerskap. Nederländskt mjukvaruföretag och svenskt IT-konsultföretag stärker varandra med samarbete.

Infoland och Frontwalker annonserade idag att de har ingått ett strategiskt partnerskap. Genom detta ser de en förstärkning genom samarbete inom smarta mjukvaror och IT-konsultationstjänster. För Infoland innebär detta att de breddar sin internationella verksamhet till Sverige. För Frontwalkers del innebär detta en expandering av deras erbjudande med mjukvara för optimering av digitaliseringsprocesser. Infoland är en väletablerad mjukvaruleverantör med kontor i Nederländerna, Belgien. De utvecklar en standardplattform som är högst konfigurerbar. Deras mjukvara används varje dag av över 1.6 miljoner användare inom e-hälsa, logistik, tillverkning och inom den marina sektorn. Frontwalker är ett IT-konsultföretag som designar, levererar och implementerar strategiska och affärskritiska IT-projekt.


Erbjudande till teckning av aktier i IT-koncernen Xavi Solutions (publ)

I den pågående företrädesemissionen i Xavi Solutions erbjuds tillfälle för befintliga såväl som nya aktieägare att teckna aktier. Emissionen är fullt säkerställd och gör bolaget skuldfritt och stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv. Bolaget är ett entreprenörsdrivet, nischat IT-konsultbolag i tillväxt, såväl organiskt som via förvärv och start av nya verksamheter. Våra portföljbolag adresserar kunder inom krävande sektorer såsom e-hälsa/life science, myndigheter, e-handel, affärsinformation m.fl. Vi erbjuder expertis och lösningar inom digitalisering, från idé till utveckling och implementerat system och förvaltning. Fokus är Sverige och svenska kunder i tillväxt, flera med globala ambitioner samt viktiga samhällsfunktioner. Med kompetenta, passionerade och långsiktiga konsulter samt dagens och morgondagens digitala teknologi skapar vi "Value Through People & Tech". Varmt välkommen att teckna aktier innan 29 juni och att vara med på vår resa framåt, säger Nicklas Raask, VD/koncernchef för Xavi Solutions.


Xavi Solutionnode AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 14 juni 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 3 juni 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Xavi Solutionnodes styrelse beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 3 juni 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en företrädesemission om högst 79 458 323 nya aktier, varav 875 000 aktier av serie A och 78 583 323 aktier av serie B. Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, Xavi Solutions cirka 43,7 MSEK före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Syftet med emissionen är emissionslikviden ska användas till rörelsefinansiering med syfte att realisera kommunicerade finansiella mål samt till förvärv.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted