Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Xavi Solutionnode har ingått avtal om förvärv av resterande aktier i Tavana IT och utser ny försäljningschef

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 januari 2023

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 18 januari 2023, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), om förvärv av 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana"). Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode planerad till den 14 februari 2023. Babak Sahraee utses samtidigt per idag till ny försäljningschef i Xavi Solutionnode.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5,0 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Bibandeloon senast den 28 februari 2026. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller delar av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana, förutom de 100 aktier som ägs av Bibandeloon. Bibandeloon ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD för Tavana omfattas Bolagets förvärv av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon av de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden) och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande den 14 feb 2023.

Xavi Solutionnode kommer inom kort att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionen. Förutsatt att aktieägarna i Xavi Solutionnode godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämman har avhållits. Xavi Solutionnode kommer efter transaktionen att äga samtliga 1 002 aktier i Tavana.

Babak Sahraee utses per idag till ny försäljningschef för Xavi Solutionnode med rapportering till VD utöver sin roll som VD för dotterbolaget Tavana IT. Rollen är ett led i att växla upp Xavi Solutionnodes försäljningsaktiviteter och är en naturlig del i den pågående transformationen av Xavi Solutionnode till en komplett IT-konsultkoncern.

"Tavana är ett välskött, ambitiöst bolag med fina kunder och stark medarbetarbas. Jag är glad att kunna slutföra minoritetsförvärvet av Tavana IT och samtidigt kunna växla upp försäljningsaktiviteterna i koncernen med utgångspunkt i Babaks nya roll. Med Babaks gedigna driv och försäljningserfarenhet tar vi nu nästa kliv i koncernen", säger Nicklas Raask, VD för Xavi Solutionnode.

Babak Sahraee är född 1977 och är grundare av och VD för Tavana IT sedan 2019. Babak innehar en civilekonomexamen från Stockholms universitet samt mer än 20 års erfarenhet av försäljning inom retail/telekom/konsultbranschen. Babak har de senaste 9 åren byggt upp Tavana IT parallellt med styrelse- och investeringsverksamhet i det egna bolaget Bibandeloon AB. Innehav: 2 506 000 B-aktier i Xavi Solutionnode.

"Det känns spännande och mycket hedrande att få förtroendet att axla denna roll. Från den position vi har idag och framåt, en spännande resa som jag ser mycket fram emot tillsammans med kollegor, kunder samt samarbetspartners" säger Babak Sahraee, VD för Tavana IT och ny försäljningschef för Xavi Solutionnode.

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Raask

VD/Koncernchef

[email protected]

Mobil +46 766 210 111

Växel +46 8 60 10 100

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 18:00 CET.

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och Service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Nerladdningsbara filer

Xavi Solutions Bokslutskommuniké januari-december 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 februari 2023

DELÅRSRAPPORT

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet korrigerat för nedskrivningar förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Oktober - December 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,8 (30,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,6 (-0,5) mkr
 • EBITA-resultatet uppgick till -0,7 (-0,5) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,8 (-1,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) kr

Januari - December 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 116,6 (118,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (0,4) mkr
 • EBITA-resultatet uppgick till -1,0 (0,4) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,1 (-1,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) kr

Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 20 januari 2023

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2023 klockan 10.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.


Xavi Solutionnode har ingått avtal om förvärv av resterande aktier i Tavana IT och utser ny försäljningschef

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 januari 2023

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 18 januari 2023, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), om förvärv av 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana"). Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode planerad till den 14 februari 2023. Babak Sahraee utses samtidigt per idag till ny försäljningschef i Xavi Solutionnode.


Xavi Solutionnode beslutar om nedskrivningar samt antar nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 17 januari 2023

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 17 januari 2023, som en följd av översyn av nedskrivningsbehov beslutat att göra en nedskrivning av goodwill om 28,9 mkr. Den icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2022. I tillägg skrivs även värden inom segmentet Ventures ned. Med anledning av de under 2022 genomförda nyemissionerna, inklusive kvittning och amortering av den tidigare skulden till Empir Group AB, har styrelsen även antagit nya finansiella mål och ny utdelningspolicy.


Frontwalker får utmärkelse som ett Great Place to Work™ för andra året i rad

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 25 november 2022

Xavi Solutions dotterbolag Frontwalker har blivit Great Place to Work®-certifierade för andra året i rad.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - September 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 november 2022

DELÅRSRAPPORT

I tredje kvartalet ökade omsättningen för jämförbara enheter från 24,0 mkr till 24,2 mkr och rörelseresultatet förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Juli - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 (24,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,3) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) kr

Januari - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (87,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (0,9) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-0,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) kr

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 september 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 09.45.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - Juni 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 augusti 2022

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,5 (62,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (0,7) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-0,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,01) kr

April - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (30,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-0,4) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,3 (-0,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,03) kr

Xavi Solutionnode offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 juli 2022 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Xavi Solutions befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Företrädesemissionen gör Xavi Solutions skuldfritt, stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted