KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 24 maj 2021

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se.

 1. Beslutades
  a) fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning;
  b) disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
  c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.
 2. Beslutades, för tiden till slutet av nästa årstämma, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
 3. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.
  Jan Axelsson (omval)
  Martin Axelsson (omval)
  Anders Sagadin (omval)
  Jan Axelsson omvaldes till styrelsens ordförande.
 4. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, till revisor Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.
 5. Beslutades att styrelsearvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelseledamot som utför arbete åt bolaget utöver styrelsearbetet, ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
 6. Beslutades vidare, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
 7. Beslutades att ändra bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen.
 8. Beslutades att höja aktiekapitalet med nyemission enligt förslaget i kallelsen.
 9. Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om att genomföra nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt kallelse,
 10. Noterades att alla beslut fattats enhälligt varefter ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.

Linköping, 24 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Samarbetsavtal med Dividend Sweden AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Willak AB omstrukturerar verksamheten

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted