KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Viktiga punkter i dagordningen;

 • Högst 5 577 142 nya aktier ska ges ut till en kurs om 2 kr.
 • Ändring av Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 000 stycken.
 • Utgivande av 415555 teckningsoptioner till verkställande direktören 

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

A. ANMÄLAN MM

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 augusti 2018 (avstämningsdag lördagen den 18 augusti 2018), och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 22 augusti 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38, 582 78 Linköping, per e-post: lena.axelsson@willak.se eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 augusti 2018 Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antal aktier i Bolaget
I Willak finns 2 788 571aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om emission av teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till beslut

Punkt 6 - Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Högst 5 577 142 nya aktier ska ges ut. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna (primär företrädesrätt). För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Teckningskursen ska vara 2,00 kronor för varje ny aktie. Avstämningsdag ska vara den 5 september 2018. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 7 september - 21 september 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt vad som anges nedan.

Nuvarande lydelser:
§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken. .

Föreslagna lydelser:
§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.
§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 000 stycken.

Punkt 8 - Beslut om emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram för verkställande direktören 2018/2021

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 415.000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 207500 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören. Verkställande direktören ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 415 000 teckningsoptioner.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 33 öre per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) i mitten av juli 2018. Teckning sker den 28 augusti 2018.
4. Betalning av teckningsoptioner sker genom lön och ska ske senast den 25 december 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Programmet innebär en utspädning om högst cirka 5 procent, baserat på antalet aktier i bolaget efter slutlig registrering av emission beslutad av extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 samt genomförande av incitamentsprogrammet.
6. För teckningsoptionerna gäller särskilda optionsvillkor, av vilka framgår bl.a. följande.
   (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.
   (b) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under följande perioder:
     i. från och med den 18 augusti 2021 till och med den 15 januari 2022, och
     ii. under en period om 30 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2022.
   (c) Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att verkställande direktören i bolaget stimuleras för att fortsätta ett intensivt utvecklings-program genom att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram.

C. UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.willak.se, från och med den 10 augusti 2018. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i juli 2018
Willak AB (publ)
Styrelsen

20 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 13:00.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.
Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.),

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted