Affärsidé

Wifog är en teleoperatör som ger sina abonnenter möjligheten att sänka sina mobilkostnader genom att ta del av reklamerbjudanden och marknadsundersökningar. 

Verksamhet

Wifog är en teleoperatör som ger sina abonnenter möjligheten att helt eller delvis finansiera kostnaden för mobiltelefoni genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar.

Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Wifog drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på Bolagsverket i juli 1999. Under hösten 2015 noterades Bolaget på Nasdaq First North genom ett omvänt förvärv, varvid namnet ändrades till Wifog Holding AB (publ).

Bolagsordning

Vertical Ventures AB (publ)

Organisationsnummer: 556668-3933

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vertical Ventures AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internet-applikationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär