Delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet (januari-mars 2020)

 • Intäkter för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 4,3 (2,1) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 (-2,2) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 (-0,13) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortsatt
 • Arbetet med att säkra långsiktig finansiering har fortgått
 • Vilhelmina Minerals huvudägare har tecknat avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources
 • Bolaget genomför en företrädesemission på 22 mkr och har inhämtat garantier och teckningsåtaganden som fullt ut täcker emissionen

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
 • Företrädesemission om ca 22 mkr och riktad nyemission om ca 0,9 mkr har genomförts

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport för perioden april - juni 2020 lämnas den 7 augusti 2020
 • Delårsrapport för perioden juli - september 2020 lämnas den 6 november 2020

Givet att majoriteten av Bolaget enligt plan blir uppköpt av bolaget Nickel Mountain Resources AB, kommer ovanstående externa rapporter ej publiceras. Detta då Bolaget kommer utgöra ett dotterbolag till Nickel Mountain Resources AB och då Bolaget då avser dra tillbaka ansökan om egen notering av Bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Notera

Denna information är sådan som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 8.40.

För delårsrapporten i sin helhet se bilaga.

För ytterligare information:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral ("Bolaget") är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Delårsrapport Q1 2020


Interim Report Q1 2020


Årsredovisning 2019


Annual Report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year end report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Financial Report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Financial Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Financial Report Q1 2019


Årsredovisning 2018


Annual Report 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year end report 2018


Delårsrapport Q3 2018


Financial Report Q3 2018Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted