Delårsrapport Q2 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 • I maj väljs Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran Arvidsson till ny styrelseledamot vid årsstämman i Vicore Pharma Holding.
 • I maj bemyndigas styrelsen av årsstämman att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemissioner om maximalt 4 miljoner aktier fram till och med nästa års årsstämma.
 • I maj förstärker styrelsens ordförande, Leif Darner sitt innehav i Bolaget med 100 000 aktier.
 • I maj återför Recall Capital AB 250 000 utlånade aktier till Protem Wessman AB.
 • I juni byter Vicore Pharma Holding Certified Adviser till Erik Penser Bank.
 • I juni rekryteras tre nyckelpersoner; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike Steckelings (CSO) och Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • I augusti publiceras utfallet från Fas I tilläggsstudien. Utfallet var positivt och visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter.

Första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2017 uppgick till -4 886 KSEK (-3 262).
 • Rörelseresultatet blev -4 827 KSEK (-3 260).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till - 6 691 KSEK (-6 463).
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 121 244 KSEK (78 986).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 40 224 KSEK (13 038).
 • Resultat per aktie per den 30 juni blev -0,31 (-0,26)
 • Den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 15 868 504. 

Andra kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern) 

 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2017 uppgick till -2 301 KSEK (-1 341).
 • Rörelseresultatet blev -2 300 KSEK (-1 341).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 217 KSEK (-2 495).  

VD-ORD

Bästa aktieägare,
Vicore Pharmas fokus under andra kvartalet har till största delen varit att förbereda bolaget inför kommande Fas IIa studie på Idiopatisk lungfibros (IPF). Med den under våren intagna emissionslikviden om 56 miljoner kronor före emissionskostnader har vi kunnat accelerera de förberedande stegen inför kommande studier. Vi har exempelvis under perioden påbörjat en 3-månaders toxicitetsstudie vilket möjliggör för längre behandling med C21 i patienter när resultaten föreligger i slutet på året. Vi har också kunnat förstärka organisationen med strategisk kompetens inom klinisk prövning, affärsutveckling och ekonomisk planering. Den ekonomiska situationen har också medgett för ledningsgruppen att djupare analysera ytterligare kliniska möjligheter jämte IPF och med fokus på särläkemedelsområdet. Ledningsgruppen har som mål för hösten att kunna beskriva en utvecklingsplan för andra sjukdomar inom området och vi kommer återkomma kring detta i kommande rapporter.

Parallellt fortgår också utvecklingsarbete av nya AT2-selektiva läkemedelsmolekyler i samarbete med bolagets utvecklingspartners i Emeriti Bio.

I augusti kunde vi presentera utfallet från Fas I tilläggs-studien. Studien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga män med BMI 30-35 och med höft-till-midjemått mindre än 0,9 men i övrigt friska. Totalt deltog 16 frivilliga män varav 8 fick 100 mg C21 dagligen och 8 fick placebo under en period av 8 dagar. Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för C21 i denna grupp män med potentiell risk för störd ämnesomsättning samt att undersöka om markörer för metabolisk dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod. Utfallet var positivt och vi kunde verifiera att C21 är väl tolererad och säker även i denna metabola riskgrupp. Dessutom uppvisade gruppen som fick C21 en tendens att sänka plasma LDL (lågdensitetslipoprotein), den skadliga formen av kolesterol. Vi håller i skrivande stund på med fortsatta och djupgående analyser av utfallet från tilläggsstudien. Utfallet från tilläggsstudien bidrar till att stärka säkerhetsprofilen för C21 och är viktigt för kommande fas IIa studie där C21 ska testas på patienter som lider av Idiopatisk lungfibros (IPF).

Bolaget har under perioden förstärkt organisationen med tre nyckelpersoner. Ulrike Steckelings, Chief Scientific Officer (CSO), har varit aktiv rådgivare till Vicore Pharma i över 10 år och är en av eldsjälarna bakom den akademiska forskningen med C21. Kicki Johansson, Head of Drug Development, har lång erfarenhet som senior projektledare vid läkemedelsutveckling från Astra Zeneca. Hans Jeppsson anställs som Chief Financial Officer (CFO). Hans har tvärvetenskaplig bakgrund inom ekonomi och medicin och erfarenhet från både forskning och analys. Vid årsstämman den 10 maj så valdes Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran Arvidsson till ny styrelseledamot. Leif Darner, tidigare medlem av koncernledningen i AkzoNobel, har varit aktiv som styrelseledamot sedan 2016. Han har en stor kompetens att driva framgångsrika projekt i både små och stora bolag på global bas. Göran Arvidsson är VD i Hansa Medical AB som är ett framgångsrikt läkemedelsbolag listat på Nasdaq Stockholm. Vi är mycket nöjda med våra rekryteringar till bolaget och styrelsen som är ett välkommet tillskott för bolagets utveckling.

Vi har under perioden deltagit på ett flertal evenemang och konferenser både i Sverige och internationellt. I juni deltog Vicore Pharma på Jefferies Healthcare Conference i New York där vi presenterade bolaget för främst amerikanska kapitalförvaltare. Vid BIO International Convention i San Diego i juni träffade vi både representanter för läkemedelsindustrin och riskkapitalbolag.

Vi kan märka att intresset för utveckling av särläkemedel är stort i industrin och vår teknologi tilldrar sig intresse som vi fortsatt ska exploatera. Vi vill tacka våra aktieägare för förtroendet och ser fram emot en intressant höst och vinter.

Per Jansson, VD

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2017-10-19 Delårsrapport, kvartal 32018-02-21 Bokslutskommuniké
2018-04-12 Årsredovisning 2017
2018-05-08 Delårsrapport, kvartal 1

Finansiella rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com, från offentliggörandet.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Mölndal den 24 augusti 2017

Leif Darner, Styrelseleordförande
Göran Wessman, Styrelseledamot
Kjell Stenberg, Styrelseledamot
Peter Ström, Styrelseledamot
Göran Arvidson, Styrelseledamot
Per Jansson, Verkställande direktör

Per Jansson, VD 
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: [email protected] 

Hans Jeppsson, CFO 
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: [email protected]  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 8:30 CET .

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ) 
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com  

Delårsrapport Q2 2022


Interim Report Q2 2022Årsredovisning 2021


Annual Report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3


Interim Report Q3


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021
Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted