Selektope® wins European Marine Engineering Award

Vicore Pharma Holdings financial asset, I-Tech recently won a prestigious prize arranged by the European Marine Engineering awards for their antifouling substance, Selektope®. Read more about the award below!


Vicore Pharmas förslag till styrelse inför årsstämma 2016

Vicore Pharma Holding publicerar härmed förslag till styrelse som ett underlag till årsstämman som kommer att hållas den 27 april, 2016. Förslaget i sin helhet, liksom kallelse och övriga bilagor, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vicorepharma.com.


Vicore Pharma har fått klartecken att starta fas I-studier med C21

Vicore Pharma meddelar att man fått klartecken från läkemedelsmyndigheten i Finland, FiMea, att starta klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten C21. Studien ska påbörjas inom ett par veckor och kommer att genomföras vid Clinical Research Turku Services (CRST) Fas I-enhet i Åbo, Finland.


Publicering av årsredovisning för 2015

Vicore Pharma Holding årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.vicorepharma.com


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 27 april 2016 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Sammanfattning av bokslutskommuniké 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Vicore Pharma Holding AB (publ) avger härmed rapport för verksamhetsåret 2015.

Räkenskapsåret 2015 (koncern)

Fjärde kvartalet 2015

 • Resultat efter finansiella poster blev -1 098 Tkr
 • Rörelseresultatet blev -1 088 Tkr
 • Aktiverade FoU kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -2 685 Tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 712 Tkr
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 82 229 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 25 175 Tkr

Januari-december 2015 (jämfört med 2014)

 • Resultat efter finansiella poster blev -4 287 Tkr (13 687 Tkr) 
 • Rörelseresultatet blev -4 260 Tkr (-5 340 Tkr) 
 • FoU kostnader för året uppgick till -5 861 Tkr (-9 490 Tkr) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 478 Tkr (-4 984 Tkr)
 • Eget kapital per aktie för helåret 0,65 (0,78)

I-Tech inleder året med stark orderingång

Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har inlett året starkt och orderingången har redan mer än fördubblats jämfört med fjolåret, om än från låga nivåer. Utsikterna för resten av året ser positiva ut då förväntade ordrar väl överstiger tidigare prognoser.


Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ) beslutade den 8 januari om en riktad emission av totalt 570 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 284 999,98 kr.


Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

Efter framgångsrikt slutförd emission och godkännande för notering inleds i dag handel med bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm.


Nyemissionen i Vicore Pharma Holding övertecknad

Vicore Pharmas företrädesemission tecknades till 178 procent och tillför Bolaget 25,5 mkr och cirka 400 nya ägare. Första handelsdag på Nasdaq First North är beräknad till den 10 december 2015.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted