Bokslutskommuniké 2020

Under 2019 beslutades det att en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB skulle genomföras. Denna fusion registrerades hos bolagsverket den 7 februari 2020. Vaneo Capital II AB hade innan fusionen 1.106.400 aktier i bolaget. Dessa aktier kommer att ge alla aktieägare i Vaneo Capital II AB 0.83 aktier för varje aktie vilket innebär att 918 312 nya aktier kommer att tillföras i Vaneo Capital AB. I slutet av året fanns det totalt 1 975 512 aktier i Vaneo Capital AB varav 2 910 stycken A-aktier. I detta antal inkluderas 74 181 B-aktier i en pågående emission.

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2020 till 2 002 000 kronor efter finansiella poster samt 1 180 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2020)

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (5,389)
 • Totala kostnader -407 (-4,794)
 • Rörelseresultat -407 (595)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
 • Summering av finansiella poster 2,409 (486)
 • Resultat efter finansiella poster 2,002 (1,081)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 52,800 (13,900)
 • Omsättningstillgångar 10,707 (9022)
 • Summering eget kapital 62,109 (22,871)
 • Summering skulder och eget kapital 63,507 (22,922)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 97,80 (99,78)
 • Eget kapital per aktie i kronor 31,79 (30,73)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,01 (4,66)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,95 (1,43)
  (beräknat på 1 975 512 A- och B-aktier)

Väsentliga händelser under 2020:

 • Genom nyemissioner samt fusionen med Vaneo Capital II AB har aktiekapitalet ökat från 7 442 490 kronor till 19 775 120 kronor
 • Beslut om att fusionera ihop Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Detta för att öka kapitalbasen och aktieägarspridningen i Vaneo Capital AB. Fusionen registrerades den 7 februari 2020.
 • Beslut om att vikta om portföljen från aktier till en övervikt i räntebärande värdepapper

Bolagets totala portfölj utvecklades under 2020 med 5,23%. Under 2020 har portföljen över tiden viktats om från aktier till mer räntebärande värdepapper. Den räntebärande delen genererar på årsbasis en avkastning på cirka 6.5%.

Under 2020 har portföljen i Vaneo Capital AB utvecklats med 5,23% jämfört med OMX30 som under samma tid ökat med knappt 6%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2021-2022.

Bokslutskommuniké den 26 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2020
Årsstämma den 6 maj 2021
Halvårsrapport den 26 augusti 2021 avseende januari-juni 2021
Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
Årsstämma den 12 maj 2022

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon

+44 7780 231 231 eller +44 20 3405 4949 alternativt via mail till [email protected]

Halvårsrapport 2022


Bokslutskommunikén 2021


Halvårsrapport 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted