Pressmeddelande avseende Vaneo Capital AB, Information från den nya styrelsen

Bolagets nya styrelse har sedan den valdes den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Den gamla styrelsen har inte samarbetat. Tvärt om går det nu, efter den utredning som den nyvalda styrelsen företagit och överlämnat till advokater, inte att utesluta att aktieägarna utsatts för brott. Det kan inte ens uteslutas att det aldrig funnits några investeringar såsom påståtts, i vart fall inte i den omfattning som aktieägarna bringats att tro. Bolagets advokater har i uppdrag att överlämna ärendet även till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.

Den tidigare styrelsen har tömt de svenska bankkontona och därmed gjort det omöjligt att betala den utdelning som beslöts på årsstämman.

Den tidigare styrelsen har också underlåtit att betala fakturor på mer än 400 000 kronor som var förfallna fram till datum för årsstämman, 8 augusti.

Den nya styrelsen konstaterar också att den gamla styrelsen helt eller delvis, parallellt med sin verksamhet i Vaneo Capital AB, startat och i princip klonat verksamheten från Vaneo Capital AB. Hur de rättsvårdande myndigheterna och Vaneo Capital ABs advokater ser på detta återstår att se.

Den nya styrelsen konstaterar dessutom att det inte skett några åtgärder för en notering av aktien på NGM - tvärtom har berörd fondkommissionär avböjt medverkan såväl 2017 som i december 2021. Den tidigare styrelsens uppgifter har i denna del varit direkt verklighetsfrämmande.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att informera aktieägarna mer ingående. Då den nya styrelsen saknar e-post uppgifter m.m.till aktieägarna, trots att detta begärts ut från bl.a. den gamla styrelsens ordförande och VD, ber vi aktieägarna skicka sina uppgifter till bolagets IT-ansvarig; [email protected].

För att tillvarata aktieägarnas intressen på bästa sätt vädjar den nya styrelsen om donationer, stort som smått till företagets svenska konto i SEB; konto nr: 5266-10 144 38. Märk inbetalningen med "bidrag".

För den nya styrelsen

Claude D Zacharias

Stockholm 6 september 2022

Vaneo Capital AB
c/o Claude D Zacharias
Karlbergsvägen 13
SE-113 270 Stockholm, Sweden
Mail: [email protected] 
OBSERVERA ändrat datum för den ordinarie årsstämman i Vaneo Capital AB.

På grund av att alla dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare i god tid innan årsstämman såsom Årsredovisning med revisionsberättelse samt i detta fall även rapporten från den granskning som för tillfället görs i Vaneo Capital AB flyttas årsstämman fram till den 16 juni 2022.

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 16 juni 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. För dom som redan anmäls sig till stämman den 12 maj 2022  behövs ingen ny anmälan, dock om det nya datumet inte skulle passa så är styrelsen tacksam om detta meddelas till bolaget De dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare kommer att finnas tillgängliga senast från den 2 juni 2022 hos bolaget. Till dom som önskar ta del av dessa dokument var vänlig mejla till [email protected] så vidarebefordras dessa via email.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2021

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2021 till 2 719 000 kronor efter finansiella poster samt 1 614 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2021)

Resultaträkning:

  • Omsättning 0 (0)
  • Totala kostnader -1174 (-407)
  • Rörelseresultat -1174 (-407)
  • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
  • Summering av finansiella poster 3,893 (2,409)
  • Resultat efter finansiella poster 2,719 (2,002)

Balansräkning:

  • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (52,800)
  • Omsättningstillgångar 16,899 (10,707)
  • Summering eget kapital 73,434 (62,109)
  • Summering skulder och eget kapital 75,799 (63,507)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted