Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 8 augusti 2022

Den avslutande delen på den ordinarie årsstämman för Vaneo Capital AB hölls på Elite Hotel Tower i Solna, varvid stämman beslutade om följande.

 • Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
 • Att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
 • Att ej bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör. Beslutet var ej enhälligt. Röstetal 48 900 nedlagda röster, 709 090 var för samt 878 619 var emot ansvarsfrihet. Stämman avvek från Revisor Lars-Erik Engberg förslag om ansvarsfrihet för styrelse samt VD
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 240 000 kronor till styrelseordförande och 40 000 kronor var till övriga styrelseledamöter per år. Arvode till revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 • Till styrelse fram till nästa årsstämma valdes Claude D Zacharias till ny ordförande. Rolf Lundgren, Lars Brissman, Ric Sällsten samt Ann-Sophi Lestrup valdes till ordinarie ledamöter. Röstetal 653 380 röstade för den sittande styrelsen samt 983 229 röstade för nya styrelsen.
 • Till revisionsbyrå omvaldes Moore Allegretto AB och Lars-Erik Engberg omvaldes som huvudansvarig revisor.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission/er om maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie under tiden fram till nästa årsstämma.

Protokoll från årsstämman samt årsredovisningen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com 

Stockholm den 8 augusti 2022

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ)

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Claude D Zacharias, styrelseordförande via mail på [email protected].
OBSERVERA ändrat datum för den ordinarie årsstämman i Vaneo Capital AB.

På grund av att alla dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare i god tid innan årsstämman såsom Årsredovisning med revisionsberättelse samt i detta fall även rapporten från den granskning som för tillfället görs i Vaneo Capital AB flyttas årsstämman fram till den 16 juni 2022.

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 16 juni 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. För dom som redan anmäls sig till stämman den 12 maj 2022  behövs ingen ny anmälan, dock om det nya datumet inte skulle passa så är styrelsen tacksam om detta meddelas till bolaget De dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare kommer att finnas tillgängliga senast från den 2 juni 2022 hos bolaget. Till dom som önskar ta del av dessa dokument var vänlig mejla till [email protected] så vidarebefordras dessa via email.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2021

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2021 till 2 719 000 kronor efter finansiella poster samt 1 614 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2021)

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0)
 • Totala kostnader -1174 (-407)
 • Rörelseresultat -1174 (-407)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
 • Summering av finansiella poster 3,893 (2,409)
 • Resultat efter finansiella poster 2,719 (2,002)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (52,800)
 • Omsättningstillgångar 16,899 (10,707)
 • Summering eget kapital 73,434 (62,109)
 • Summering skulder och eget kapital 75,799 (63,507)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted