Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.

Enligt villkoren för Obligationerna har Valerum åtagit sig att, inom tolv månader från emissionsdagen, notera Obligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.valerum.se, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli den 29 oktober 2021.

Stockholm den 22 oktober 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD

Telefon; 070 336 84 75

Mail; [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 13:00 CEST.

Om Valerum:

Valerum är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.


Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted