Valerum AB (publ) erhåller godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån

Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ):s ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0015192190 i syfte att ändra villkoren för obligationslånet (det "Skriftliga Förfarandet"). Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 1 december 2020. Kvorumkravet om 50% av nominellt belopp uppnåddes inte vid det Skriftliga Förfarandet.

Den 2 december 2020 kallades innehavarna således till ett andra skriftligt förfarande (det "Andra Förfarandet"). Det Andra Förfarandet löpte ut den 30 december 2020. Förslagen om villkorsändringar i kallelsen till det Andra Förfarandet accepterades av 86,39 procent av de avgivna rösterna. Deltagandegraden uppgick till 77,64 procent, dock gällde inget kvorumkrav vid det Andra Förfarandet. Förslagen i det Andra Förfarandet har således accepterats.

De fullständiga uppdaterade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Valerum AB (publ), 070 336 84 75

per-axel.sundströ[email protected]

Om Valerum AB (publ)

Valerum AB (publ) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.


Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted