Unibap Delårsrapport juli 2021 - mars 2022

Delårsrapport juli 2021 - mars 2022

Januari - mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 860 KSEK (1 848)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 024 KSEK (-7 214)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 300 KSEK (-6 948)
 • Resultat per aktie -1,24 SEK (-0,86)

 

Juli 2021 - mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 917 KSEK (8 465)
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 366 KSEK (-18 126)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 534 KSEK (-17 145)
 • Resultat per aktie -2,92 SEK (-2,11)

 

  

Väsentliga händelser januari - mars 2022

 • Ytterligare en lyckad uppskjutning av SpaceCloud genomfördes den 13 januari från Cape Canaveral med SpaceX Transporter-3 mission
 • Unibap vinner uppföljningsorder från Husqvarna AB gällande utbyggnad av befintlig avsyningscell
 • Unibap och Northvolt ingår samarbetsavtal.
 • Anders Blomberg lämnar VD-posten på Unibap och Lena W Jansson, Head of Communication and Talent, utses till tf. VD fram till dess en ny VD är rekryterad
 • Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal
 • Unibap erhåller en order från Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) på SpaceCloud utvecklingsmoduler
 • Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen


Händelser efter periodens utgång

 • Under april flyttade Unibap till nya och större lokaler i Uppsala, vilka är bättre anpassade för den expansiva fas som bolaget befinner sig i.
 • I början av maj lanserade AI Sweden ett världsledande "Edge Learning Consortium" där Unibap etablerar SpaceEdge som ger alla möjlighet att utveckla, testa och integrera satellitapplikationer i rymden.
 • Den 10 maj inkluderades SpaceCloud på Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens (IVA:s) 100-list, som i år särskilt uppmärksammar forskning på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

VD har ordet

 

Unibap bevisar sin teknologi och affärsmodell i rymden!

Vi kan se tillbaka på ytterligare ett spännande kvartal som inleddes på bästa sätt med att vi den 13 januari genomförde vår andra lyckade uppskjutning av SpaceCloud tillsammans med D-Orbit från Cape Canaveral, Florida. Vi har nu i två rymdmissioner bevisat SpaceCloud i rymden, samt inlett kommersialisering med våra första betalande kunder för data från rymden.   Vi har visat att vi via SpaceCloud kan uppdatera en satellit med nya funktioner när den är i omloppsbana. Vi kan nu skapa relevant information på 1-3 minuter, reducera databandbredden med upp till 99,9% och öka den potentiella nyttjandegraden på en satellit med över 30 gånger. Detta, tillsammans med att nästan vem som helst nu kan skapa en app för rymddata, förändrar spelplanen för hela rymdindustrin.

Under februari lämnade Anders Blomberg VD-rollen. Jag är stolt över förtroendet att axla rollen som tillförordnad VD, till dess att en ny VD rekryterats. Vi är inne i en intensiv och spännande period för bolaget där vi accelererat vårt arbete i pågående kund- och utvecklingsprojekt för att möta den kraftigt ökade efterfrågan och de högt ställda förväntningar som marknaden har på Unibap. Det har resulterat i ökade kostnader, något som är nödvändigt för att snabbt kunna bygga en infrastruktur för att fånga den enorma marknadspotentialen.  Under kvartalet har vi rekryterat tretton nya kollegor, främst ingenjörer. Den första mars anslöt även vår nya försäljningschef för jordaffärer i Richard Peterson Wigh till bolaget.

På kundsidan har vi under kvartalet kunnat kommunicera flera positiva nyheter. Inom affärsområdet rymd har Den japanska rymdorganisationen JAXA har lagt en order på utvecklingsenheter av våra rymd-datorer iX-5 och iX-10.  Denna order innebär ett erkännande från en av världens ledande rymdaktörer att SpaceCloud ses som framtiden för smart datahantering i rymden.

Vi har vidare tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med SAAB Emerging Technologies, SET, ett dotterbolag till SAAB. Samarbetet, som handlar om att utveckla tjänsteerbjudanden kopplat till SpaceCloud, ger oss en långsiktig partner med global närvaro på viktiga marknader. Tillsammans har vi en unik styrka och möjlighet att skapa förmågor från mjukvara och leverera snabb lägesbild, något som det finns en stor efterfrågan av.

I februari inledde vi ett samarbete med Northvolt Revolt för att utveckla en ny teknik för återvinning av batterier. Samarbetet påbörjades omedelbart med målet att implementera en fungerande lösning på Northvolts anläggningar under de kommande åren. Vi har under Mars månad tillsammans med Northvolt Revolt och Mälardalens universitet fått ett innovationsbidrag där Unibaps del är ca 2 MSEK, vilket säkerställer möjligheterna att gemensamt kunna ta fram en pilotanläggning för att kunna demonstrera och ytterligare utveckla förmågan.  Vi ser att det finns stora möjligheter inom affärsområdet som sådant och är glada att vara en del av den gröna omställningen.

I mars kunde vi kommunicera etableringen av SpaceEdge som världens första testbädd för rymdapp-utveckling med möjlighet att skicka upp appar till SpaceCloud-satelliter. Satsningen sker i samarbete med AI Sweden, med stöd av Rymdstyrelsen. Vi har under kvartalet gått från en situation där pandemin klingat av för att ersättas av ett krig i Europa. För Unibap har denna nya situation inte inneburit någon omedelbar påverkan. Däremot har kriget tydligt visat hur viktig snabb lägesbildsinformation blivit för Ukrainas försvar och som en följda av det ser vi en kraftigt ökad efterfrågan från försvarssektorn.

 nder april flyttade vi till nya större lokaler i Uppsala, mer anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan arbeta tillsammans igen och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag. Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande fortsättning på 2022 där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners öppnar och utvecklar nya marknader både i rymden och på jorden.

 

Uppsala i maj 2022

Lena W Jansson, tf. VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-05-12

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 72 450 15 15

 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Unibap receives hardware order from US distributor

Unibap's US distributor Moog Inc. is ordering SpaceCloud development units for 150,000 USD with immediate delivery. These iX10-family development units will be distributed to customers in the United States.


Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas

Den 21-24 juni 2022 pågår Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas där Unibap tillsammans med Amazon Web Services (AWS) och D-Orbit ska hålla föredrag om interplanetär datorinfrastruktur i yttre rymden. Detta är ett tydligt första steg mot framtidens internet i rymden. 


Unibap offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 326 022 Units, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Unibap tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.


The research behind Unibap's SpaceCloud is recognized by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences as technology with great potential for business and societal benefit.

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) yearly highlights a diversity of research projects from Swedish universities with the potential to create benefits, through commercialization, business and method development or societal impact. The topic of this year's IVA's 100-list is technology with great potential for business and societal benefit in the service of humanity.


Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted