Bokslutskommuniké juli 2020 - juni 2021

April - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4 268 KSEK (3 292)

· Rörelseresultatet uppgick till -8 494 KSEK (-6 693)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 498 KSEK (-5 607)

· Resultat per aktie, -1,05 SEK (-0,69)

Juli 2020 - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 12 733 KSEK (8 881)

· Rörelseresultatet uppgick till -26 621 KSEK (-23 824)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -25 644 KSEK (-24 407)

· Resultat per aktie efter utspädning -3,16 SEK (-3,13)

Väsentliga händelser, april - juni 2021

· Unibap sluter avatal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) för en komplett demonstration av SpaceCloud.

· Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

· SpaceClouds jungfrufärd till rymden görs från Cape Canaveral

· Unibap genomför en riktad nyemission om totalt 38 mkr. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 135 224 kr till totalt 1 233 986,15 kr.

Väsentliga händelser, juli 2020 - juni 2021

· Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS.

· Unibap inleder samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud.

· Anders Blomberg utses till ny VD för Unibap

· NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

· Unibap erhåller en större order om 750 KUSD för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap har tecknat en överenskommelse med Simera Sense för att integrera Simera Senses instrument med Unibaps SpaceCloud-lösning.

VD har ordet

Ett genombrottsår för SpaceCloud

Det har varit ett intensivt år för Unibap och för mig som nytillträdd VD ett otroligt spännande första kvartal. Genombrottsorder och nya strategiska samarbeten inom rymd, samt en lyckad nyemission som tillför bolaget
38 miljoner kr.

Året avslutades på ett mycket symboliskt sätt med att vår SpaceCloud-lösning sköts upp i rymden på D-Orbits ION Wild Ride Mission. Missionen sändes upp på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral tillsammans med 87 andra satelliter. Grunden för uppskjutningen är det samarbetsavtal vi slöt med D-Orbit i mars gällande uppskjutning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. ION Wild Ride missionen är den första som har vår SpaceCloud-lösning ombord och därmed först i världen med funktioner för avancerad datahantering i rymden. Ett genombrott där vi öppnade upp för möjligheter att ta betalt för tid och resursutnyttjande på satelliter. En fantastisk prestation av vårt Team och en viktig milstolpe i bolagets utveckling.

I juni kunde vi även meddela att vi vunnit bolagets största order hittills. En order på våra SpaceCloud-produkter och därtill hörande support för 750 KUSD. Ordern är en första del av ett avtal om totalt 1,98 MUSD med leverans under perioden 2021 - 2023. Avtalet innehåller även en option på volymer om upp till 50 rymdflygningsenheter.

En annan mycket intressant händelse som vi offentliggjorde i december 2020 är samarbetet med Amazon Web Services (AWS) för att integrera molntjänster från AWS med Unibaps hårdvara för rymdapplikationer. Syftet med samarbetet är att erbjuda förbättrad datahantering i rymden till en lägre kostnad. Ambitionen är att genomföra initiala tester och validering under 2021. Vi har under året även slutlevererat vår iX5-100 till NASA:s HyTI.

Sammanfattningsvis är det riktigt spännande tider för molnbaserad datahantering i satelliter, och vi kan se fram emot en positiv utveckling för hela rymdsektorn de kommande åren.

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med utveckla och etablera vår Intelligent Vision Platform (IVP). Även om året erbjudit begränsade möjligheter att demonstrera vår plattform i skarpa miljöer för potentiella kunder, har vi mottagit en rad mindre men mycket intressanta order och förstudier. Till exempel är beställningen från Assars Industri AB för automatiserad kvalitetsavsyning av pulverlackering viktig då den ger oss möjlighet att utnyttja vår tidigare lösning för industriell lackering och visa att den går att reproducera i en ny krävande produktionsmiljö.

Samarbete med Ekobot har förnyats med fokus på att tillsammans utveckla vision-tjänster baserade på vår Intelligent Vision Platform (IVP). Kommersiellt är samarbetet helt i linje med vår strategi att jobba i partnerskap med nischleverantörer av high-tech lösningar och licensera ut IVP och vår expertis inom vision SW.

Ett annat mycket intressant samarbete har inletts med Sandvik Materials Technology. Efter en lyckad förstudie avseende automatisk avsyning av rör, har vi nu fått förtroendet att genomföra ett pilotprojekt.

Med flera genombrott och viktiga avtal i ryggen, samt en mycket lovande pipeline i kombination med en årsomsättning som är den starkaste i bolaget historia, har vi etablerat en stabil grund att stå på. Jag ser fram mot ett år där vi inte bara levererar de order vi vunnit utan även fortsätter växa och bygga långsiktiga relationer med välkända internationella aktörer och stärker vår position inom såväl Rymd som Industri.

Uppsala i september 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/ samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala 2021-09-01

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 september 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Unibap receives hardware order from US distributor

Unibap's US distributor Moog Inc. is ordering SpaceCloud development units for 150,000 USD with immediate delivery. These iX10-family development units will be distributed to customers in the United States.


Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas

Den 21-24 juni 2022 pågår Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas där Unibap tillsammans med Amazon Web Services (AWS) och D-Orbit ska hålla föredrag om interplanetär datorinfrastruktur i yttre rymden. Detta är ett tydligt första steg mot framtidens internet i rymden. 


Unibap offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 326 022 Units, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Unibap tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.


The research behind Unibap's SpaceCloud is recognized by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences as technology with great potential for business and societal benefit.

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) yearly highlights a diversity of research projects from Swedish universities with the potential to create benefits, through commercialization, business and method development or societal impact. The topic of this year's IVA's 100-list is technology with great potential for business and societal benefit in the service of humanity.


Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted