DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän marknadsanpassning av projektportföljen.

Därutöver har två nya koncept tagits fram i form av Lilleby, ett prisvärt småhuskoncept med starkt hållbarhetsfokus samt ett för trygghetsboenden och seniorboenden.

För att stärka den framtida projektportföljen har även en handfull markanvisningar sökts under perioden.

Periodens resultat är aningen svagare än förväntat, vilket är en följd av det utmanande marknadsläget samt förseningar i de större projekten.

1 juli 2018 till 31 december 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,1 mkr (24,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Englamarken och Brandstationen Härnevi.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 mkr (12,8).
 • Periodens resultat uppgick till -10,6 mkr (-7,4). Förlusten är framförallt hänförlig till höga finansieringskostnader.
 • Totala tillgångar uppgick till 426,8 mkr (429,1), eget kapital 98,6 mkr (108,2) samt räntebärande skulder 279,5 mkr (301,4).

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2018

 • I september var det inflyttning i Brf Lyftsaxen, ett projekt med attraktiva, arkitektritade parhus i Enskede, ritade av 2BK Arkitekter, ett delägt projekt av TryggHem
 • TryggHem har tecknat ett samarbetsavtal med Upplands-Bro kommun för att gemensamt utveckla och adressera kommunens behov av fler trygghetsboenden för kommunens seniorer.
 • Projektet Brf Brandstationen, beläget invid Bro Station, färdigställdes i november med inflyttning i de 72 lägenheterna.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • TryggHems framgångsrika projekt Brf Englamarken med 44 bostäder är nu slutsålt. Produktion pågår sedan i somras och första inflyttning väntas i slutet av första kvartalet 2019.
 • TryggHem har etablerat ett intressebolag, Smallville AB (publ), som ägs till 49% för att skapa förutsättningar för att tillvarata möjligheter i det rådande marknadsläget. Intressebolaget har tagit upp ett obligationslån om 75 miljoner kronor och förvärvat fastigheter i Mariefred, Skokloster och Salem som kommer utvecklas inom konceptet Lilleby™.

28 februari 2019

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.

TRYGGHEMS DETALJPLANEN FÖR NYA TRÄKVISTA TORG HAR ANTAGITS AV EKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Detaljplanen för Träkvista Torg omfattar drygt 23 000 kvm BTA och innehåller både bostäder och samhällsservice bl.a. i form av ett vårdboende, vårdcentral samt handel.


TRYGGHEM LÄMNAR INFORMATION OM RESULTAT FRÅN SKRIFTLIGT RÖSTNINGSFÖRFARANDE

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("Emittenten") lämnar härmed information om resultat från skriftlig röstningsförfarande.
TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ).


DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.


TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 30 JUNI 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är lidande av höga finansiella kostnader i kombination med detaljplaneprocesser som tar längre tid än vad som är rimligt att förvänta

1 juli 2018 till 30 juni 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 mkr (115,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Brandstationen i Bro och Englamarken.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 mkr (38,0). Rörelseresultatet har framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
 • Periodens resultat uppgick till -35,3 mkr (-6,4) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
 • Totala tillgångar uppgick till 390,4 mkr (432,6), eget kapital 73,9 mkr (109,2) samt räntebärande skulder 278,4 mkr (305,2).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018/2019.

DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän marknadsanpassning av projektportföljen.TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE 30 JUNI 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. En mycket viktig milstolpe nåddes när Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, vann laga kraft i januari 2018. Bolagets slutsålda projekt Brf Brandstationen i Bro och Brf Lyftsaxen är i produktion enligt tidplan med inflyttning under hösten. Det nyligen förvärvade projektet Englamarken i Skokloster har utvecklats mycket positivt med en försäljningsgrad om ca 90% och byggstartades under sommaren.

1 januari till 30 juni 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,9 mkr (120,6) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt, där merparten avser Brandstationen i Bro.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,2 mkr (29,2).
 • Periodens resultat uppgick till 1,0 mkr (12,7).
 • Totala tillgångar uppgick till 432,5 mkr (393,1), eget kapital 109,2 mkr (115,6) samt räntebärande skulder 305,2 mkr (264,0).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted