Delårsrapport Q2 2021

Ökad lönsamhet - Vänder till vinst

Finansiell information i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 93 589 TSEK (7 119)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 120 TSEK (-5 855), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 1 649 TSEK (-5 855)
 • EBITDA för perioden uppgick till 4 409 TSEK (-3 331)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 31 695 TSEK (10 490)
 • Resultat per aktie uppgick till 0 kr (-0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 405 TSEK (-5 389)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 883 TSEK (766)

 

 

2021*

2020

2020

TSEK

Jan-juni

Jan -juni

Jan-dec

Nettoomsättning

93 589

7 119

15 284

Rörelseresultat

1 120

-5 855

-12 424

EBITDA

4 409

-3 331

-8 952

Eget kapital

31 695

10 490

7 793

Resultat per aktie, kr

0,00

-0,07

-0,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 405

-5 389

-12 639

Likvida medel

5 883

766

1 595

             

*Rapporteringen avser första halvåret 2021, fortsättningsvis kommer den finansiella rapporteringen att ske kvartalsvis i enlighet med den finansiella kalender som finns på bolagets investerarsida. Notera att koncernstrukturen är väsentligt skild från perioden 2020, både förvärv och avyttringar har skett.

Väsentliga händelser under perioden

 • Säkerhetsbolaget CSG, Commuter Security Group, förvärvades i februari månad.
 • Två nyemissioner har genomförts vilka tillförde bolaget 14 MSEK respektive 9,6 MSEK. Den förstnämnda emissionen genomfördes för att delfinansiera förvärvet av CSG.
 • CSG har tecknat avtal med Region Sörmland om biljettkontroll i kollektivtrafiken från och med 1 januari 2022 samt förlängt avtalet med Karlstad flygplats.
 • Amigo har tecknat avtal med Safe Solutions CCTV Kameracentral AB om att bygga en larmcentral.
 • Doktor Hemma AB samt Vivbon AB såldes under våren 2021. Detta som ett naturligt steg för att renodla verksamheten i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Transfer Group AB noterades på NGM Nordic SME i augusti månad.
 • CSG utökade avtalet med Keolis Sverige. Avtalet innefattar ett bevakningsjobb som CSG utför åt Keolis Sverige. CSG har tidigare bistått med områdesbevakning under nattetid men, från och med 1 augusti 2021 kommer man att bistå med områdesbevakning dygnet runt.

VD har ordet

Ökad lönsamhet - vänder till vinst

Det är glädjande att jag nu kan meddela att Transfer Group har noterats på NGM Nordic SME. Det har varit en lång väntan men det har även givit oss möjlighet att bygga upp ett starkt bolag och en stabil grund för fortsatt tillväxt.

Vi presenterar idag vår halvårsrapport och jag är stolt över att kunna meddela; att vi vänt från förlust till vinst och nu tagit oss till ett lönsamt bolag med fina framtidsutsikter.

Under året har vi förvärvat CSG som kompletterar Amigo Alarm på ett mycket positivt sätt. Var tillväxtstrategi är att växa lönsamt genom förvärv och för att lyckas med detta, är det av yttersta vikt att bolagen tillsammans kan skapa starka synergier, vilket vi ser att CSG och Amigo Alarm gjort hittills.

Med ett ben i bemanningssidan och ett i tekniksidan står vi stadigt i en värld som efterfrågar våra tjänster allt mer.

Transfer Group-koncernen står väl redo att bidra till ett tryggare samhälle och jag ser fram emot att även i fortsättningen leverera starka förvärv och fina siffror.

Mats Holmberg, VD

Transfer Group AB

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted