Kommuniké från Transfer Group AB (publ):s årsstämma 2022

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum tisdagen den 17 maj i Solna varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att för stämman disponibla medel om 23 437 729 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Mats Holmberg och Anna Frick och nyvalde Anders Lennerman och Geir Remman. Stämman omvalde Mats Holmberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Johan Kaijser som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 15 000 kronor per månad för var och en av ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2022") varigenom 6 600 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till personer i koncernens ledningsgrupp. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av LTI 2022, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 2,85 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022).

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 300 000 aktier i Bolaget, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet") varigenom 4 400 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till styrelseledamöterna i Bolaget. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av Styrelseprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 1,92 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Styrelseprogrammet).

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske genom kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att styrelsens säte ändras från Solna kommun till Stockholms kommun.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar strategiskt viktigt avtal med ett större köpcentrum avseende bevaknings- och säkerhetstjänster

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB  ("CSG") har tecknat ett avtal med ett större köpcentrum, beläget i en förort till Stockholm, avseende bevaknings- och säkerhetstjänster. Avtalet, som har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, löper initialt under 24 månader och innefattar bevakning med väktare under samtliga dagar i veckan.


Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera okrossbara glaslösningar till en större butikskedja

Transfer Group AB (publ):s dotterbolag Altum Security AB ("Altum") har fått i uppdrag att leverera och installera okrossbara glaslösningar till en större butikskedja i Sverige. Altum kommer till en början att leverera Hammerglass Add-On-system till 50 av butikskedjans cirka 200 butiker där leveransen kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd under 2022. 


Transfer Groups dotterbolag CSG har erhållit auktorisation inom hamn- och sjöfartskontroll till följd av tidigare affär

I samband med att Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") tecknade ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning ("Kunden"), ansökte och erhöll CSG även en auktorisation för hamn- och sjöfartskontroll.


Transfer Groups dotterbolag Sensec får i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till EU-finansierat projekt

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har fått i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till ett EU-finansierat projekt i Sverige och Finland. Uppdraget avser att leverera röntgenutrustning till Viking Lines färjeterminaler i Stockholm och Åbo till ett totalt ordervärde uppgående till 3 MSEK.


Videointervju med vd Pernilla Jennesäter

Analyshuset Analyst Group publicerar idag en videointervju med Pernilla Jennesäter, vd för Transfer Group AB (publ).


Transfer Group har genom Sensec AB upptagit ett lån som säkerställer fortsatt tillväxt

Transfer Group AB (publ) har genom dotterbolaget Sensec AB ingått avtal om upptagande av lån uppgående till 10 MSEK med DBT Capital AB som löper till och med den 31 augusti 2025. Lånet, som löper med en årsränta uppgående till 8,95 procent med rak amortering och fri lösen efter 12 månader, har upptagits för att säkerställa framtida rörelsekapitalbehov och fortsatt tillväxt.


Jens Klevengård utses till försäljningschef för Transfer Group

Jens Klevengård har idag utsetts till försäljningschef för Transfer Group AB (publ) ("Transfer"). Jens kommer närmast från rollen som försäljningschef hos Transfers helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") där han skördat stora framgångar. Genom att Jens nu blir försäljningschef på koncernnivå skapas ett tydligare fokus på korsförsäljning mellan dotterbolagen.


Karin Nilsson utses till extern Chief Financial Officer för Transfer Group

Karin Nilsson har idag utsetts till extern Chief Financial Officer (CFO) för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och tar därmed över efter Behdad Malakan. Karin startar sin nya tjänst den 1 september 2022.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted