Halvårsrapport 2015

Halvåret 1 januari- 30 juni 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (17,7) MSEK
- Driftnettot uppgick till 5,7 (7,0) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (1,0) MSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,6 -2,3 MSEK. I finansiella poster ingår valutakursvinster med 12,1 (0,1) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 1,01 (-0,57) SEK

VD:s kommentar
Bolaget har under första halvåret 2015 fortsatt stärka verksamheten operativt och finansiellt. Utvecklingen i den ryska ekonomin och förändringar i valutakursen påverkar såväl resultat som balansräkning. Det underliggande operativa kassaflödet är positivt och ledningens fokus är att säkerställa fortsatt positivt kassaflöde. En stängning och ombyggnad av en tunnelbanestation på Vasilijön påverkar uthyrningsgraden temporärt. Stationen förväntas öppna igen sommaren 2016.

Förvaltningen av kontorsfastigheterna utvecklas väl och många hyresgäster har givit en positiv återkoppling avseende både förvaltning och service.

På årsstämman 2015-05-16 beslöts att aktieutdelningen skulle uppgå till 6 197 500 kr motsvarande 1 öre per aktie. Efter aktieutdelning utbetalts har bolaget genomfört en omvänd split om 100:1 och antalet aktier uppgår därefter till 6 197 500 st.

Stockholm den 14 september 2015

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 10 mars 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 14 september 2015

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, + 46 70 486 17 18

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Bokslutskommuniké 2015


Halvårsrapport 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted