Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Sammanfattning av halvårsrapport

  • Halvåret 1 januari - 30 juni 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (13,0) MSEK motsvarande 93,7 (93,4) MRUB
  • Driftnettot uppgick till 4,9 (7,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (2,6) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,6 (-3,6) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 2,7 (-6,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (-0,55) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 20,4 (24,8) MSEK

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad om 96 (96) procent. Hyresintäkterna ökade med 1 procent i rubel jämfört med föregående år.

Resultatet har påverkats positivt av att rubeln under halvåret stärkts med 6 procent gentemot svenska kronan. Valutakursförändringar uppgår till 2,7 (-6,3) MSEK. I förhållande till jämförelseperioden har dock rubeln försvagats med 19 %.

Enligt beslut på årsstämman den 28 maj 2021 betalades 1,20 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna, totalt 7 437 000 kronor. Under 2020 lämnades extrautdelning om 6,50 SEK per aktie till följd av försäljningen av markområdet i Strelna.

Under halvåret har situationen med covid-pandemin förbättrats för kontorssektorn då fler och fler återvänder till sina arbetsplatser från att till stor del ha jobbat på distans. För detalj handeln och restaurangbranschen i synnerhet har läget varit fortsatt ansträngt.

Stockholm den 15 september 2021

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida:

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 12 560 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Bokslutskommuniké 2015


Halvårsrapport 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted