Bokslutskommuniké 2020

Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (28,7) MSEK
 • Driftsnettot uppgick till 11,7 (14,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (3,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 6,0 (-2,3) MSEK och förlust från avyttring av fastighet -1,9 (-) MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -42,0 (13,3) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -49,6 (9,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -6,82 (1,33) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 24,8 (21,9) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,7 (14,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,7 (7,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (0,4) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 6,0 (-2,3) MSEK och förlust från avyttring av fastighet -1,9 (-) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -38,5 (2,0) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -43,3 (1,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -6,27 (0,08) SEK

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,20 vilket är oförändrat jämfört med senaste ordinarie utdelning 2019. Under 2020 lämnades extrautdelning om 6,50 SEK per aktie till följd av försäljningen av markområdet i Strelna.

VD:s kommentar

Det gångna årets globala kris orsakad av Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar. I Ryssland stängde under viss tid många arbetsplatser på myndigheternas anmodan och de som kunde arbetade hemifrån.

Många hyresgästers förmåga och vilja att betala hyra sjönk.

Den ryska regeringens stödåtgärder till affärslivet drabbade fastighetsägarna negativt då vi och andra bland annat tvingades ge hyresuppskov till särskilt drabbade fram till 1 oktober men ändå betala in moms på de obetalda hyrorna.

Trots omständigheterna lyckades vi hantera situationen förhållandevis väl - genom att samarbeta med hyresgästerna har driftsnettot kunnat hållas på en nivå som står sig väl jämfört med föregående år. Nedgången i svenska kronor förklaras huvudsakligen av valutakursförändringar.

Fastigheterna hade fortsatt hög uthyrningsgrad om 97 (98) procent. Hyresintäkterna minskade med 3,5 procent i rubel jämfört med föregående år och hyresfordringarna ökade. För att motverka den negativa inverkan detta hade på kassaflödet har underhåll och investeringar skjutits på framtiden i mesta möjlig mån.

Resultatet har påverkats negativt av att rubeln under året försvagats med 27 procent gentemot svenska kronan. Valutakursförändringar uppgår till -49,6 (9,3) MSEK.

Under andra halvåret avyttrades markområdet i Strelna, strax söder om Sankt Petersburg och markförsäljningen inbringade 360 MRUB före transaktionskostnader. Vid en extra bolagsstämma i november beslutades om extra utdelning och aktieägarna erhöll 6,50 SEK/aktie - totalt 40 283 750 SEK.

Med hänsyn till ovanstående, och det faktum att bolaget i sin helhet är finansierat med eget kapital gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning är fortsatt stabil.

Stockholm den 9 mars 2021

Mats Hultén
Verkställande direktör

Kontakt

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected] 
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected] 

Om företaget

St Petersburg Property Company, SPPC, äger tre centralt belägna fastigheter i Sankt Petersburg, Ryssland. Fastigheterna är uthyrda för kontorsändamål med total uthyrningsbar yta på över 13 000 m2. Bolagets målsättning är att äga och förvalta fastigheterna för att skapa bästa möjliga avkastning för aktieägarna, samtidigt som hyresgästerna erbjuds god service i moderna och ändamålsenliga lokaler.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted