Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (25,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 14,4 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (-0,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 13,3 (-7,2) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 9,3 (-7,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 (-1,24) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,9 (19,6) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,6 (12,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,1 (5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-3,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,0 (-9,9) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 1,5 (-6,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-1,51) SEK

Utdelning

 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,40 (1,20) SEK per aktie.

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad om 98 (99) procent under 2019. Under året har hyresintäkterna i rubel ökat jämfört med föregående år med ca 5%.

Rubeln har under året förstärkts med 17 procent gentemot SEK, vilket ökade fastigheternas bokförda värde med 29 MSEK.

Den genomsnittliga RUB/SEK-kursen var under året 5 procent högre jämfört med föregående år, vilket påverkat driftsnettot positivt. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt.

De ökade intäkterna under året samt kronans relativa försvagning medförde ökade skattekostnader.

Bolaget har under 2019 arbetat med förbättringar av fastigheternas tekniska system, främst med avseende på brandskydd och ventilation.

Markområdet i Strelna är fortfarande föremål för planering från stadens sida även om det går långsamt. SPPC samarbetar och håller kontakt med övriga intressenter i processen.

Enligt beslut på årsstämman 2019 betalades utdelning om 1,20 SEK/aktie (1,00) - totalt 7 437 000 SEK.

Stockholm den 10 mars 2020

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information

Årsredovisning 2019 28 april 2020

Årsstämma 2020 29 maj 2020

Halvårsrapport 2020 september 2020

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]

Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

St Petersburg Property Company, SPPC, äger tre centralt belägna fastigheter och mark i Sankt Petersburg, Ryssland. Fastigheterna är uthyrda för kontorsändamål med total uthyrningsbar yta på över 13 000 m2. SPPC äger även ett ännu obebyggt markområde på 33 hektar i sydvästra Sankt Petersburg, med bra väg- och järnvägskommunikation. Bolagets målsättning är att äga och förvalta fastigheterna för att skapa bästa möjliga avkastning för aktieägarna, samtidigt som hyresgästerna erbjuds god service i moderna och ändamålsenliga lokaler.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted