Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning
Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,9 (22,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 8,2 (9,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,7 (-26,6) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 33,3 (20,6) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -17,1 (-41,5) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 18,5 (-15,1) MSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -3,65 (-6,52) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14,8 (13,5) MSEK.
 • SPPC lämnade 0,75 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

Halvåret 1 juli - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 (10,3) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,6 (4,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -33,9 (-23,8) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 33,3 (20,6) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -25,5 (-51,1) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 8,3 (-27,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -4,48 (-7,52) SEK

VD:s kommentar
Under 2016 har Sankt Petersburgs hyresmarknad varit fortsatt svag med höga vakansgrader. Dock noterades mot slutet av året en stabilisering och ökande uthyrningsgrad i våra fastigheter. En bidragande faktor har varit att renoveringen av Vasilijöns t-bana avslutades i somras. Reparationerna av kajen vid fastigheten Oscar har under året väsentligt påverkat fastighetens tillgänglighet men i slutet av året öppnades gatan åter för trafik.

Den ryska valutan har stärkts med ca 25% gentemot kronan, vilket bidragit till att främja det operativa resultatet. Kassaflödet är fortsatt positivt.

Arbetet med att genomföra erforderliga investeringar i fastigheterna har fortsatt. Den ryska förvaltningen fokuserar kontinuerligt på att förbättra arbetsprocesserna kring uthyrning, underhåll och administration samt effektivisera och skapa bättre ekonomi i alla led.

Vad gäller markområdet i Strelna är planeringsprocessen fortfarande pågående, dock med låg aktivitet i det rådande ekonomiska läget i Ryssland.

För 2017 förväntas den ökade uthyrningsgraden bidra positivt på verksamheten.

Stockholm den 10 mars 2017
Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Årsredovisning 2016 - 26 april 2017
Årsstämma - 30 maj 2017
Halvårsrapport 2017-  september 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 10 mars 2017

Styrelsen

Kontaktpersoner
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

St Petersburg Property Company AB (www.sppc.se)
Byängsgränd 14
120 40 Årsta

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted