Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.

Bolaget har på kort tid sett ett markant ökat intresse för dotterbolaget Medclair AB och dess patenterade teknologi, både från investerare såväl som professionella aktörer. Detta stärker insikten att Medclair besitter en mycket stor potential och styrelsen har därför beslutat att ej fullfölja processen att namnändra till Spectra Medtech utan istället föreslå att koncernen drivs under namnet Medclair Invest AB. I linje med den långsiktiga strategin har styrelsen beslutat att undersöka möjligheten att avyttra verksamheten med produkter riktade mot fotbollsdomare.

Dessa åtgärder gör att styrelsen bedömer att ledningen nu fullt ut kan fokusera på att realisera Medclairs potential och verkställa de ambitiösa planer som finns för att fullfölja de omfattande utvecklings och marknadsföringsprojekt som föreligger.

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 15 000 000 aktier till teckningskursen 1 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 1 500 000 SEK till 7 549 205,70 SEK. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ca 20 externa investerare varav Pegroco Invest tecknat 2 500 000 aktier. Därutöver har även Dividend Sweden AB tecknat 2 000 000 aktier. Efter emissionskostnader tillförs bolaget ca 14 400 000 SEK. Nytecknade aktier ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att styrelsen bedömer det angeläget att stärka bolagets kassa för att finansiera utvecklings- och marknadsföringsprojekt för den planerade satsningen på koncernens medicinsktekniska produkter. Det finns enligt styrelsen vidare ett intresse för bolaget att få in fler större aktieägare i bolaget, vilket genom den riktade emissionen kan ske snabbt och till låg kostnad.

Beräknat på det volymvägda snittet den 27 januari 2021 i handeln för Spintso International aktien har emissionen genomförts med en rabatt på 7%. Styrelsen är av uppfattningen att marknadsmässigheten i emissionen är säkerställd då nivån på rabatten motiveras av emissionens storlek, låga kostnader samt det korta teckningsförfarandet.

Nyemission medför en utspädning på 19,9% för övriga aktieägare.

"Det är med stor glädje jag kan konstatera att bolagets långsiktiga kapitalbehov är säkerställt. Att kunna genomföra detta i ett så tidigt skede av en offensiv expansion är självklart en oerhörd framgång och det ger oss möjlighet att fullt ut fokusera på att realisera den potential vi ser i bolaget." säger Mikael König VD i Spintso

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 08:45.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.se

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.


Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Spintso International AB (Publ) till Medclair Invest AB (Publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Spintso International AB ändrar namn till Medclair Invest AB (Publ)Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted