Medclair Invest - Försäljningsmål 2022

Med anledninga av kvällens Q&A med ledningen i Medclair Invest vill bolaget lämna följande kommentarer till utveckling under det 4:e kvartalet samt indikation avseende försäljning 2022. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med Analysera Med Oss och kommer livestreamas.

Länk till mötet finner ni här https://analyseramedoss.se/ alternativt på Medclairs hemsida, https://www.medclair.com/

2021 har varit ett enormt framgångsrikt år. Vår ambition, att bygga en stark position som den ledande aktören inom gröna lösningar för lustgashantering, har slagit väl ut i flera viktiga marknader. Vi har deltagit i över 20 större seminarier kring hållbarhet, träffat otaliga barnmorskor, anestesiläkare och miljöansvariga. Vi har nu ett flertal starka distributörer i våra viktigaste marknader och förfrågningarna om möten fortsätter i oförminskad mängd.
Vi kan konstatera att planen att under 2021 knyta relevanta kontakter, leverera referensinstallationer och på så sätt positionera vårt varumärke gått över förväntan.

2022 kommer vara året då vi flyttar fokus och arbetar utifrån två grundstrategier. Vi ska dels fortsätta att som i UK befästa vår starka position och etablera Medclair på nya marknader. Men framförallt ska vi med full kraft fokusera på att omvandla alla relationer till intäkter.

I början av november släppte Carlsquare ett investment case på Medclair. I analysen indikeras en försäljning för 2022 på ca 70 MSEK. Givet de stora framgångarna under 2021 anser vi detta försäljningsmål vara konservativt.

Ett urval av händelser under Q4 2021:

UK & Skottland

· Försäljningsprocessen är nu inledd, vi har via våra distributörer ett stort antal pågående förhandlingar.

· Vi har djupgående kontakter i c.a 50 av 132 relevanta regioner.

· Trots det stora antalet genomförda kontakter fortsätter inkommande förfrågningar i oförminskad mängd.

· I Skottland har en central upphandling aviserats och Medclair är väl positionerade inför genomförandet.

Frankrike

· Efterfrågan kring lösningar på problem relaterade till lustgas och klimatpåverkan är avsevärt större än förväntat.

· Vi har genom vår medverkan på mässor noterat stort intresse för Medclair och ser redan förfrågningar från kunder.

· Frankrike konsumerar medicinsk lustgas i nivå med UK.

· Marknadens struktur, man använder idag primärt lustgas vid procedursmärta men vid fler tillämpningar, innebär att landet har goda förutsättningar att vara en avsevärt större marknad än UK.

Sverige

· Stor ökning av antalet aktiviteter riktade mot svenska kunder.

· Noterat starkt ökat intresse med fler aviserade upphandlingar.

· Förväntan är att under 2022 ha levererat till fler än hälften av Sveriges regioner.

· Ökat intresse inom dental med bland annat en order från Region Dalarna som påvisat nyttan med lustgasbehandling inom dentalsektorn.

· NOD, Nitrous Oxide Detector, har fått ett positivt mottagande.

Andra aktiviteter

· NOD är tillgänglig för beställningar.

· SVOA, Stockholm Vatten Och Avlopp, projektet har vuxit i såväl omfattning som komplexitet. Vi har inlett ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet i syfte att få en större genomslagskraft.
Allt fler aktörer inom vattenrening såväl i Sverige som internationellt efterfrågar lösningar på problem relaterade till lustgas.

· Rekryteringen av ny R&D chef har fallit väl ut med praktiskt tillämpade förbättringsförslag genomförda.

· Under kommande år skall minst en ny produkt lanseras.

· En större inköpsrunda av material har nyligen genomförts och det finns i dagsläget inga tecken på leveransproblem.


Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 8 decemberber 2021 kl 17.35

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Medclair Invest - Organisationsförändringar

Mikael König, koncernchef, avser att vid ordinarie bolagsstämma den 6 april kandidera till ordförandeskapet för bolaget. Kandidaturen har förankrats hos aktieägare motsvarande 30% av bolaget aktier. Rekryteringen av ny koncernchef har påbörjats.


Medclair Invest - Finansiell kalender 2022

Medclair Invest kommer from verksamhetsåret 2022 avge ekonomisk- och verksamhetsrapportering på kvartalsvis basis


Medclair Invest - Försäljningsmål 2022

Med anledninga av kvällens Q&A med ledningen i Medclair Invest vill bolaget lämna följande kommentarer till utveckling under det 4:e kvartalet samt indikation avseende försäljning 2022. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med Analysera Med Oss och kommer livestreamas.

Länk till mötet finner ni här https://analyseramedoss.se/ alternativt på Medclairs hemsida, https://www.medclair.com/


Medclair Invest - Q&A 8 december 19:00.

Medclair Invest bjuder in till verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. Uppdatering kring utvecklingen i bla UK, Frankrike och Sverige. Vad är status på projektet inom vattenrening samt tankar och strategi inför 2022.


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering Q3 2021

Kvartalet har kännetecknats av mycket hög aktivitet i de båda dotterbolagen Medclair & Spintso vilket har resulterat i nya distributionsavtal, genombrott på nya marknader samt ett väsentligt ökat inflöde av affärsförfrågningar.

Bolagens högt ställda mål för 2021 är mer än väl genomförda och bolagen står mycket väl positionerade inför 2022.


Medclair Invest - Q&A 26 oktober 19:00.

Tredje kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med Analysera Med Oss och kommer livestreamas.


Medclairs emission av vederlagsfria Units övertecknades 6134%

De som var aktieägare i Medclair den 29 september erbjöds teckna 1 (en) unit per 4 (fyra) innehavda aktier. Under perioden 1 - 15 oktober 2021 erbjöds teckning och handel av uniträtter. Totalt tecknades 1 265 054 336 av 20 623 014 möjliga units vilket innebär att emissionen av Medclair Units övertecknades 6134%.Styrelsen i Medclair Invest AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted