Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag 10 juni 2020 kl 13.00 utomhus på läktaren, Domnarsvallen, Utanforsvägen 10, 784 44 Borlänge

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

13.00 Ordinarie årsstämma öppnas

Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret sker i samband med stämman

Kallelse till årsstämma
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av CV-19, har styrelsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring sker i anslutning till årsstämman. Med hänsyn till folkhälsomyndighetens utfärdade allmänna råd har styrelsen beslutat att hålla årsstämman utomhus. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning, nyligen vistats i riskområden, tillhör riskgrupp eller är sjuka, vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen utan att istället delta via ombud.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2020 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 3 juni 2020 per e-post till info@spintso.se eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 juni 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 2 maj 2020 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare på stämman

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av revisor

12. Val av nomineringskomitté

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styreslen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler

14. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.

15. Stämman avslutas

Styrelsen och nomineringskommitténs förslag till beslut:

§8b, Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

§9, Förslag till arvoden
Nomineringskommittén, till dags dato bestående av Jan Nilsson (sammankallande) Roro Yakoub och Mark Baljeu, föreslår pga coronavirusets påverkan på bolaget en temporär justering av arvode. Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 60 000 kr (80 000 kr) per år och till ledamöter med 30 000 kr (40 000 kr) per år, (anställd i bolaget har ej rätt till arvode) samt att arvode till revisor utgår i enlighet med upphandling.

§ 10, Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår pga av Coronavirusets påverkan på bolaget en temporär justering av styrelsens sammansättning. Nomineringskommittén föreslår omval av följande ledamöter:

· Baljeu, Mark, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

· Hedbom, Andreas, Ordinarie ledamot

· Yakoub, Roro, Ordinarie ledamot

Nomineringskommittén föreslår val av en suppleant:

· Thomasson Anders, suppleant

Således föreslår nomineringskommittén att förordnandet för Christer Sjölund upphör

§ 11 Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis väljs till revisor.

§ 12 Val av Nomineringskommitté
Aktieägarna representerande 30,76 % av totala andelen röster i bolaget föreslår att årsstämman utser Jan Nilsson (sammankallande), Mark Baljeu och Roro Yakoub till nomineringskommitté. Ingen ersättning utgår till nomineringskommittén.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den av styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslut ovan som kan föranledas av registrering därav Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB

Borlänge i april 2020

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Beslut av årsstämma

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) redogjorde styrelseordförande Mark Baljeu för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag 10 juni 2020 kl 13.00 utomhus på läktaren, Domnarsvallen, Utanforsvägen 10, 784 44 Borlänge


Förtydligande om bolagets informationspolicy

Det förekommer frågor från enskilda aktieägare och andra intressenter gällande bolagets kanaler för informationsgivande därför förtydligar och klargör bolaget sin informationspolicy.


Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt för helåret 2019
(jämfört med helåret 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 5,31 mkr (4,89 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 71 % och uppgick till -0,53 mkr (-1,82 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,65 mkr (-1,92 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,23 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades
  med 1 mkr och var -0,34 mkr (-1,34 mkr)

Pressmeddelande Borlänge, 28 januari 2020 Spintso International AB (publ)

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.


Delårsrapport januari - juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
  förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).

Beslut av årsstämma


Spintso avslutar mentoravtal

Spintso International AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 7 maj 2019.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma tisdag 21 maj 2019 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
 • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted