Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma tisdag 21 maj 2019 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

17.00 Ordinarie årsstämma öppnas
Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret samt demonstration av bolagets produkter sker i samband med stämman

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2019 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 14 maj 2019 per e-post till [email protected] eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 14 maj 2019 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 17 april 2019 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare på stämman
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av nomineringskomitté
 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styreslen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 14. övriga ärenden som anmälts till styrelsen. 
 15. Stämman avslutas

Styrelsen och nomineringskommitténs förslag till beslut:

§8b, Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

§9, Förslag till arvoden
Nomineringskommitté, till dags dato bestående av Mark Baljeu, (sammankallande) Roro Yakoub och Jan Nilsson, föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 80 000 kr per år och till ledamöter med 40 000 kr per år, (anställd i bolaget har ej rätt till arvode) samt att arvode till revisor utgår i enlighet med upphandling.

§ 10, Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår val av följande ledamöter:

 • Baljeu, Mark, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
 • Hedbom, Andreas, Ordinarie ledamot
 • Eriksson Magnus, Ordinarie ledamot
 • Sjölund, Christer, Ordinarie ledamot
 • Yakoub, Roro, Ordinarie ledamot
 • Thomasson Anders, Ordinarie ledamot

Nomineringskommittén föreslår inga val av suppleanter.

§ 11 Val av revisor
Nomineringskommitté föreslår att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis väljs till revisor.

§ 12 Val av Nomineringskommitté
Aktieägare representerande 27,8% av totala andelen röster i bolaget föreslår att bolagsstämman utser Jan Nilsson (sammankallande), Mark Baljeu samt Roro Yakoub till nomineringskommitté. Ingen ersättning utgår till nomineringskommittén.

§ 13a Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den av styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslut ovan som kan föranledas av registrering därav Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

Borlänge i april 2019

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected] 

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt för helåret 2019
(jämfört med helåret 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 5,31 mkr (4,89 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 71 % och uppgick till -0,53 mkr (-1,82 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,65 mkr (-1,92 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,23 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades
  med 1 mkr och var -0,34 mkr (-1,34 mkr)

Pressmeddelande Borlänge, 28 januari 2020 Spintso International AB (publ)

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.


Delårsrapport januari - juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
  förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).

Beslut av årsstämma


Spintso avslutar mentoravtal

Spintso International AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 7 maj 2019.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma tisdag 21 maj 2019 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
 • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.


Spintso offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 28 maj till 13 juni 2018 offentliggör idag Spintso International AB (publ) på sin hemsida informationsmemorandum, teaser och teckningssedel.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted