Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

I syfte att minska risken för smittspridning under den pågående covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Förfarandet sker i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan och deltagande

För att delta i årsstämman genom förhandsröstning ska aktieägare

v dels vara inford i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken den 29 april 2021, samt

v dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att den är Bolaget tillhanda senast kl. 17:00 den 6 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 29 april 2021 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.

Förhandsröstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats https://investor.medclair.se/en/ senast från och med två veckor före stämman. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för förhandsröstning sänds med post till Medclair Invest AB, Box 3113, 103 62, Stockholm, eller med e-post till [email protected]. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse sin poströst med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret

Röster som mottages senare än kl. 17:00 den 6 maj 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Mikael König, [email protected] .

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter, då emission kan innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://investor.medclair.se/en senast från och med två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av protokollförare

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Förslag till beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Förslag till beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvode

11. Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Förslag till beslut om val av revisor

13. Förslag till beslut om val av nomineringskommitté

14. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission

15. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Styrelsen har lagt fram följande förslag. Förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern juridisk rådgivare.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Fredric Crafoord, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Styrelsen föreslår att till protokollförare vid stämman välja Mikael König, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 4: Till personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Jonas Lundh och Tomas Nyberg, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 5 på dagordningen har upprättats av stämmans ordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden kontrolleras av justerarna.

Punkt 9: Styrelsen föreslår till beslut att fastställa den resultaträkning samt den balansräkning respektive koncernresultaträkning och koncernbalansräkning som framgår av bilagd årsredovisning, att tillgängliga vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag i nämnda handlingar

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till styrelsen ska utgå ett arvode om totalt 300,000 kr. 120,000 kr avser arvode till ordföranden och 60,000 kr till varje övrig ledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 27 april 2021, till adress Medclair Invest AB, Box 3113, 103 62 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer endast att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i april 2020

Medclair Invest AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl 012:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.se

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 7 maj 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.
Medclair AB inleder ett samarbete med engelska BPR Medical.

Medclair AB har inlett ett strategiskt samarbete med BPR Medical, en ledande leverantör av medicinsk utrustning. Syftet med samarbetet är att erbjuda vårdgivare i Storbritannien en komplett lösning för säker behandling med lustgas anpassad till lokala tillämpningar.


Medclair Invest - bolagspresentation och Q&A i samarbete med Aktietips

Mikael König presenterade Medclair Invest samt svarade på frågor om verksamheten i ett livesänt event i samarbete med Aktietips kvälen den 28 april.

Presentationen går att se i efterhand på Aktietips YouTube-kanal: https://youtu.be/0g6yExIHoq0


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering

Medclair Invest rapporterar endast halvårsvis men med anledning av att bolaget befinner sig i en expansiv fas vill vi informera aktieägarna om väsentliga aktiviteter under årets första kvartal. För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som kommer att diskuteras på den planerade bolagspresentationen 22/4 2021.


Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted