UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen1 för Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna").
Orrön Energy Holding AB2 ("Orrön Energy") offentliggjorde den 1 augusti 2022 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind att överlåta sina aktier i Bolaget till Orrön Energy ("Erbjudandet"). Orrön Energy erbjuder 125 kronor kontant per aktie i Slitevind vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om ca: 889 633 375 kronor baserat på antalet utestående aktier om 7 117 067.
Erbjudandet innebär en premie om
· ca: 20,8 procent jämfört med stängningskursen om 103,5 kronor för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 juli 2022,
· ca: 30 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevinds aktie under de 30 handelsdagarna närmast fram till och med den 29 juli 2022, och
· ca: 40 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevindaktien under de 180 handelsdagarna fram till och med den 29 juli 2022.
Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 2 augusti 2022 och avslutas den 23 augusti 2022 med förbehåll för eventuella förlängningar.
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bl.a att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Orrrön Energy blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Slitevind. Orrön Energy har förbehållit sig rätten att frånfalla ett eller flera av dessa villkor för Erbjudandet.
Styrelsen för Slitevind har, efter skriftlig begäran från Orrön Energy, givit Orrön Energy möjlighet att genomföra en bekräftande due diligence-granskning avseende Slitevind i samband med förberedelserna för Erbjudandet. I samband med denna granskning har Orrön Energy bl.a låtit intervjua företagsledningen. Orrön Energy har inte erhållit någon insiderinformation rörande Slitevind under denna granskning.

___________

1 Styrelseledamoten Tedde Jeansson har självt, och som företrädare för hans helägda bolag TAMT AB, åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Tedde Jeansson har därför inte deltagit, och kommer inte delta, i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.
2 Under namnändring från Lundin Energy Holding AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Slitevind har anlitat Synch Advokat AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
För mer information om Erbjudandet hänvisas till Orrön Energys pressmeddelande daterat denna dag, den erbjudandehandling som kommer tillhandahållas och Orrön Energys hemsida www.orron.com.


Styrelsens utvärdering av Erbjudandet
Styrelsen för Slitevind har beaktat Bolagets finansiella ställning och förmåga till intjäning historiskt samt gjort en uppskattning för kommande år vid olika elpriser och profilkostnader. Styrelsen noterar att volatiliteten i elmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren och att elpriser och intjäning för de kommande 12-24 månaderna i hög grad påverkas av politiska händelser som är svåra att förutse.
Styrelsen har även beaktat affärsmässiga för- och nackdelar samt framtida risker och möjligheter med att som Slitevind producera 100 procent vindkraftsenergi.
Analysen har vidare beaktat i vilka geografiska prisområden som Slitevinds vindkraftverk finns belägna och vilka priser som betalats för driftsatta vindkraftverk i de olika prisområdena under senare år samt även utvecklingen av kostnaden för nyetablerad vindkraft.
Styrelsen har även som en jämförande värdering sökt efter andra marknadsnoterade bolag, men konstaterat att det saknas bolag inom vindkraftsindustrin vilka är direkt jämförbara med Slitevind som är ett rent produktionsbolag.
Styrelsen har också i sin utvärdering jämfört Erbjudandet med budpremier vid offentliga erbjudanden på den svenska aktiemarknaden under senare tid och funnit att budpremien som erbjuds Slitevinds aktieägare kan anses marknadsmässig.
Analysen och rekommendationen har gjorts på kort och lång sikt. Styrelsen för Slitevind är av uppfattningen att man gemensamt inom styrelsen har tillräcklig kunskap och erfarenhet inom energiområdet och finanssektorn för att kunna värdera Erbjudandet.
Styrelsen anser att Erbjudandet är skäligt ur finansiell och strategisk synvinkel och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Erbjudandet.
Inverkan på Slitevind och dess anställda m.m
Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen för Slitevind, baserat på vad Orrön Energy uttalar i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Orrön Energys strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Slitevind bedriver verksamhet. Orrön Energy har i sitt budpressmeddelande denna dag angivit följande:
"Orrön Energy har stort förtroende för Slitevinds ledning och anställda och anser att de är en viktig del av det nya bolagets framtida framgång och en del av syftet med att genomföra transaktionen. Orrön Energy har inte för avsikt att genomföra några väsentliga förändringar avseende Slitevinds anställda och ledning eller den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Slitevind bedriver sin verksamhet, efter fullföljande av Erbjudandet".
Styrelsen utgår från att detta uttalande är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

_____
Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.
Visby den 1 augusti 2022 Slitevind AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04
Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).
Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022 kl. 08.25 CEST

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.


Produktionsrapport andra kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under andra kvartalet till 85 GWh (68 GWh).


Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 150 000 st aktier ("Emissionen"). Bolaget tillförs 5 055 000 kr, antalet aktier ökar med 150 000 till 7 117 067 och aktiekapitalet ökar med 1 500 000 kr till 71 170 670 kr när emissionen registrerats. VD Jonas Dahlström ägande i bolaget uppgår därmed till totalt 213 000 st aktier.


Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Första kvartalet för koncernen i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 TSEK (29 079 TSEK).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 937 TSEK (17 469 TSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 5 410 TSEK (4 620 TSEK).
  • Produktionen under kvartalet uppgick till 135 GWh (88 GWh).

 


Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig

Slitevind AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida https://slitevind.se.


Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.                           

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 17 maj 2022.


Produktionsrapport första kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under första kvartalet till 135 GWh (88 GWh).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted