Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.                           

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 17 maj 2022.

Anmälan och rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 9 maj 2022, och dels senast måndagen den 16 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 9 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär. Formuläret fylls i och skickas in elektroniskt senast den 16 maj 2022, länk till formulär "postrosta slitevind 17 maj", information finns även på Bolagets hemsida, slitevind.se.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 7 maj 2022, till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.slitevind.se senast lördagen den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen
 11. Fastställande av arvode till revisorn
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som inför årsstämman har bestått av Tedde Jeansson (Tamt AB), Kent Söderström (Investment AB Spiltan) och Ulf Strömsten (Nordic Cross Asset Management AB) föreslår att Christina Bellander utses till ordförande vid årsstämman.

 Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner

Valberedningen föreslår att Göran Bylund och Cecilia Wahlberg (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 13 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant och att Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson, Jonas Dahlström och Björn Carlsson omväljs som ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christina Bellander. Fredrik Lindahl har avböjt omval. Valberedningen föreslår ett arvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget. Det föreslås att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant och att Anders Andersson omväljs som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 700 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.slitevind.se, från och med den 26 april 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 Aktier och röster
Bolaget har 6 602 067 aktier och röster.

Visby i april 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 07.30 CEST

_____________________

Slitevind AB (publ)Styrelsen

SLITEVIND AVNOTERAS OCH SISTA DAGEN FÖR HANDEL BLIR DEN 21 SEPTEMBER 2022

Slitevind AB (publ) ("Slitevind") har genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 kommunicerat att Slitevind har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Efter att Slitevind erhållit aktiebok utvisandes att Orrön Energy Holding AB innehar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Slitevind och skrift med påkallande av tvångsinlösen av resterande aktier har Slitevind kompletterat ansökan. 

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Slitevinds ansökan om avnotering och beslutat att sista dagen för handel med Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market blir den 21 september 2022.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. 
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före 
stämman. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 4 oktober 2022.


SLITEVIND ANSÖKER OM AVNOTERING

Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) ("Orrön Energy"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB (publ). Orrön Energy offentliggjorde igår, den 24 augusti 2022, att man fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet, att 91 procent av innehavarna av det totala antalet aktier och röster i Slitevind har accepterat erbjudandet och att Orrön Energy avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för att aktierna i Slitevind avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 finns nu tillgänglig

Andra kvartalet för koncernen i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 945 TSEK (18 907 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 944 TSEK (5 570 TSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 2 695 TSEK (-7 858 TSEK).
 • Produktionen under kvartalet uppgick till 85 GWh (68 GWh).
 • Slitevind ingick 22 juni avtal om förvärv av totalt 27 procents andel i vindkraftparken Näsudden Väst med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB på Gotland, motsvarande cirka 22 GWh normalårsproduktion.
 • Slitevind ingick 27 juni avtal om förvärv av totalt 10 procents andel i vindkraftparken Stugyl  med driftbolaget Stugyl AB på Gotland, motsvarande cirka 8 GWh normalårsproduktion.

 Delåret för koncernen i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 79 282 TSEK (47 986 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 881 TSEK (23 039 TSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 8 105 TSEK (-3 238 TSEK).
 • Produktionen under första halvåret uppgick till 220 GWh (156 GWh).

WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB

Webbsänd presentation

En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet, tillsammans med Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald.

Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qECh7YoWQ-yY0CJ4f5rMnQ

Länk för registrering finns även på www.orron.com/erbjudande.


UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.


Produktionsrapport andra kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under andra kvartalet till 85 GWh (68 GWh).


Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 150 000 st aktier ("Emissionen"). Bolaget tillförs 5 055 000 kr, antalet aktier ökar med 150 000 till 7 117 067 och aktiekapitalet ökar med 1 500 000 kr till 71 170 670 kr när emissionen registrerats. VD Jonas Dahlström ägande i bolaget uppgår därmed till totalt 213 000 st aktier.


Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted