Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Januari - september 2022

Juli - september 2022
- Nettoomsättning 95,4 MSEK (130,4)
- Orderingång 53,4 MSEK (64,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,4 MSEK (38,0)
- Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (28,2)
- Totalresultat 11,6 MSEK (26,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 29,0 MSEK (-0,2)

Januari - september 2022
- Nettoomsättning 333,3 MSEK (334,3)
- Orderingång 376,6 MSEK (172,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 39,7 MSEK (46,0)
- Rörelseresultat (EBIT) 8,6 MSEK (18,7)
- Totalresultat 51,4 MSEK (24,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 118,8 MSEK (-2,2)

VD-kommentar

Rullande 12-månaders orderingång upp 85%
Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 53 miljoner kronor jämfört med 64 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. Orderingången för kvartalet är främst kopplad till order från LATAM-regionen till ett värde av 29 miljoner kronor. Den 12 månader rullande orderingången för tredje kvartalet uppgick till 543 miljoner kronor jämfört med 293 miljoner kronor i fjol, en ökning med 85%. 

Den största ordern i bolagets historia  - värd 850 miljoner kronor
I orderingången för tredje kvartalet ingår inte den svenska kontraktstilldelningen avseende Trafikverket, värd upp till 850 miljoner kronor, kontrakt tecknades den 16 november.

Upphandlingen vi vunnit från Trafikverket, som är en kund till oss sedan lång tid, är av stor strategisk betydelse för Sensys Gatso. Det var Trafikverket som var först med att introducera det i dag globalt vedertagna begreppet Nollvisionen - ambitionen att antalet omkomna i trafiken ska vara noll.

Nollvisionen har sedan 1997 visat sig vara mycket framgångsrik för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Som ensam teknikleverantör till Trafikverket är vi stolta över att ha varit med från första början. 

Värdet av leveransen av trafiksäkerhetssystem och TRaaS-baserade service- och underhållstjänster uppskattas till cirka 400 miljoner kronor under de sex första åren. Den första fasen är en utvecklingsfas som följs av systemleveranser och efterföljande underhåll samt kalibreringstjänster och ytterligare systemleveranser under den 12-åriga kontraktsperioden. 

Det totala värdet beräknas uppgå till 850 miljoner kronor under kontraktsperioden. Andelen systemförsäljning och TRaaS uppskattas till 50/50 fördelat över avtalsperioden. Det nya kontraktet är det största i bolagets historia. Det gläder oss  mycket att fortsätta samarbetet med denna kund som är ledande inom trafiksäkerhet. 

Introduktion av vår nya mjukvaruplattform FLUX  
Nollvisionen i Sverige har mycket högt ställda mål och Trafikverket har komplexa och väldigt specifika krav när det gäller tekniken. Att vi vunnit detta kontrakt är en kvalitetsstämpel för Sensys Gatso och ett erkännande av FLUX, vår nya embedded mjukvaruplattform. FLUX är Sensys Gatsos senaste avancerade och flexibla mjukvaruplattform. Den hanterar flera olika typer av vägkantssensorer som samlar in data om trafiken och trafikförseelser. Den nya mjukvaran ger våra kunder en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning.

Jag är mycket stolt över hur våra team samarbetat för att vinna den största ordern i Sensys Gatsos historia och förlänga vår relation till Trafikverket med ytterligare 12 år.

Historiskt hög orderingång på 1,2 miljarder kronor
Orderboken växer i år med två stora kontrakt från våra hemmamarknader.

I mars 2022, vann vi tilldelningen i Nederländerna för ett kontrakt till ett uppskattat värde av 250 miljoner kronor. Detta belopp kommer att läggas till orderingången när order formellt tilldelas. Vi räknar med att tilldelningen startar under första kvartalet 2023.

Kontraktet med Trafikverket i Sverige på ett belopp upp till 850 miljoner kronor kommer att läggas in i orderboken redan under fjärde kvartalet 2022. När detta kontrakt läggs till orderingången uppnår vi en historiskt hög orderingång på 1,2 miljarder kronor, mer än två gånger högre än för hela året 2021.

Investerar i Saudiarabien
Hittills under tredje kvartalet har vi levererat 75% av detta kontrakt värt 275 miljoner kronor avseende vår unika lösning Vehicle-in-Motion och hittills har vi fått in 90% av betalningarna för dessa leveranser. Med anledning av att vår kund är beroende av ett antal förutsättningar utanför deras kontroll, såsom tillgången på fordon och förare, har vi blivit ombedda att tillfälligt pausa leveranserna inom Vehicle-in-Motion-kontraktet. De återstående 25% av leveranserna inom kontraktet förväntas återupptas under andra hälften av 2023. Under tiden utför vi olika Proof of Performance-tester för fasta hastighetsövervakningssystem. Om dessa tester blir godkända öppnar det upp dörren till den mycket större och växande marknaden för fast hastighetsövervakning i Saudiarabien. Våra snabbt ökade aktiviteter och fördjupade relationer till vår kund har också resulterat i att vi kunnat slutföra processen med att införliva ett nytt dotterbolag i Saudiarabien och rekryterat vår första medarbetare, Fawaz Alabri, som blir Head of Operations.

TRaaS-försäljningen ökade med 16% och uppgick till 80% av totala omsättningen 
Omsättningen under kvartalet uppgick till 95 miljoner kronor jämfört med 130 miljoner kronor i fjol. Tredje kvartalets försäljning föregående år inkluderar stora leveranser till vår kund i Saudiarabien. Vår strategiska återkommande TRaaS-omsättning landade på 76 miljoner kronor, en ökning med 16% jämfört med i fjol och motsvarande  80% av totala omsättningen. Ökningen i TRaaS-försäljningen beror främst på högre volymer på våra TRaaS-program i USA och gynnsamma valutaeffekter. Om vi tittar på 12 månaders rullande basis uppgick vår totala omsättning till 506 miljoner kronor, 8% högre än i fjol. På 12 månaders rullande basis ökade vår TRaaS-försäljning med 24%, från 234 miljoner kronor till 291 miljoner kronor. Vår TRaaS-försäljning står för 58% av vår totala omsättning på 12 månaders rullande basis, vilket är nära vårt strategiska mål för 2025 på 60% TRaaS-försäljning.

TRaaS ökar bruttomarginalen till 46%
På grund av TRaaS-verksamhetens stora andel av vår försäljning, med typiskt högre marginaler, nådde den totala bruttomarginalen 46% detta kvartal. Om vi tittar på vår bruttomarginal på 12 månaders rullande basis ser vi en marginalförbättring med 4 procentenheter från 39% till 43%. Denna strukturella förbättring av bruttomarginalen understöder vårt strategiska beslut att satsa på den mer lönsamma återkommande TRaaS-verksamheten.

Investerar i framtida tillväxt
Den underliggande kostnadsstrukturen för kvartalet uppgick till 44 miljoner kronor jämfört med 39 miljoner kronor i fjol, justerat för valutaeffekter och engångseffekter under tredje kvartalet 2021.

Kostnadsökningen beror delvis på ökade försäljningskostnader i samband med implementeringen av den nya proaktiva säljmodellen i USA. Som ett led i vår nya affärsplan för USA genomför vi för närvarande efterfrågestyrda investeringar i USA, som är den marknad som har störst tillväxtpotential för Sensys Gatso. Med ny ledning och nytt säljteam på plats och de extra resor och utgifter det medför förväntar vi oss att dessa investeringar i USA tillfälligt kommer minska vår EBITDA tills vi ser en ökad intäktsgenerering.

Under 2021 påbörjade vi implementeringen av ett nytt ERP-system i syfte att samla alla dotterbolag i ett och samma globala system i enlighet med den strategiska planen för 2025. Implementeringen löper på bra och förväntas vara slutförd vid slutet av första kvartalet 2023. Kostnaden för implementeringen har resulterat i en tillfällig kostnadsökning under 2022. När ERP-systemet är fullt implementerat ger det oss bättre inblick i och möjligheter att utnyttja globala resurser och kommer stärka vårt globala samarbete i olika projekt.

På 12 månaders rullande basis landade vår EBITDA på 77 miljoner kronor jämfört med 69 miljoner kronor, en ökning med 12%. Som en procentandel av försäljningen uppgick 12-månaders rullande EBITDA till 15,2% jämfört med 14,7%. Vårt rörelseresultat (EBIT) på 12 månaders rullande basis uppgick till 36 miljoner kronor jämfört med 31 miljoner kronor, en ökning med 16%.

Fria kassaflödet ökade med 70%
Vid periodens slut uppgick det fria kassaflödet till 177 miljoner kronor. Detta är 73 miljoner kronor, eller 70% högre jämfört med tredje kvartalet i fjol och 5 miljoner kronor högre än i slutet av andra kvartalet 2022. Hittills i år genererade Sensys Gatso ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 119 miljoner kronor jämfört med minus 2 miljoner kronor i fjol. Den positiva rörelsen beror i huvudsak på betalda kundfordringar och minskning av lager till ett belopp på 86 miljoner kronor och 36 miljoner kronor i övriga förändringar. Efter investerings- och finansieringsaktiviteter har koncernen tillfört 76 miljoner kronor till kassaflödet sedan början av året. Med vårt starka kassaflöde och vår låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Framtidsutsikter
Genom att vinna den största upphandlingen i vår bransch i Sverige och en stor kontraktstilldelning i Nederländerna har vi säkrat vår löpande verksamhet på två av våra hemmamarknader. Redan nu har vi fått in den högsta orderingången i Sensys Gatsos historia under ett enskilt år. Slutligen investerar vi också i våra verksamheter i Saudiarabien och USA för att påskynda tillväxten ytterligare.

Vår strategiska och lönsamma TRaaS-verksamhet växer och vår finansiella ställning är stark. På kort sikt fortsätter vi också se en begränsad effekt av ökade kostnader i försörjningskedjan och av kriget i Ukraina. 

Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 17 november kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q3-2022

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige:  +46 8 505 163 86, Pinkod: 4831456#
Storbritannien: +44 203 198 4884, Pinkod: 4831456#
USA: +1 412 317 6300, Pinkod: 4831456#

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 17 november, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Sensys Gatso Netherlands erhåller 3-årigt TRaaS service- och underhållskontrakt i Lettland, värt 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt holländska dotterbolag Sensys Gatso Netherlands tecknat ett treårskontrakt med sin lettiska partner. Kontraktet gäller Traffic-Enforcement-as-a-Service (TRaaS) service och underhåll på installerade automatiserade trafikövervakningssystem. Det totala kontraktsvärdet är cirka 955 tusen euro under den treåriga totala avtalsperioden, motsvarande cirka 10 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Fort Dodge, IA, värderat till cirka 12 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetssystem, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat ett femårigt avtal om automatisk hastighetsövervakning med staden Fort Dodge, Iowa. Staden hade tidigare avtal med en annan leverantör. Kontraktet beräknas vara värt upp till 1,25 miljoner USD, motsvarande 12 miljoner kronor. Programmet beräknas starta under senvåren 2023.


Sensys Gatso signerar, via sin 40% joint venture-andel i NTMEL, ett 11-årigt TRaaS-kontrakt med Ghanas regering som uppskattas till 800 miljoner SEK i intäkter

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin 40% joint venture-andel i Nationwide Traffic Management & Enforcement Ltd (NTMEL), tilldelats ett 11-årigt kontrakt av Ghanas regering för att designa, bygga, finansiera, driva och underhålla ett nationellt trafiksäkerhetsprogram. Intäktsgenerering förväntas starta under andra halvåret 2024. Programöverföring är planerad till slutet av 2033. Det totala kontraktsvärdet för samriskföretaget under kontraktets löptid beräknas till 800 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt värderat till cirka 120 miljoner kronor för rödljus- och hastighetsövervakning vid skolzoner i Pawtucket, Rhode Island

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetssystem, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso USA, tecknat ett nytt sjuårigt förlängningskontrakt för Traffic-as-a-Service (TRaaS) med staden Pawtucket, Rhode Island, värderat till cirka 12 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande 120 miljoner kronor.


Sensys Gatso receives a seven-year TRaaS contract valued at approximately SEK 120 million for red light and school-zone speed enforcement in Pawtucket, Rhode Island

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its American subsidiary Sensys Gatso USA, has signed a new seven-year, Traffic-as-a-Service (TRaaS) contract extension with the City of Pawtucket, Rhode Island valued at approximately 12 million USD over the contract period, corresponding to SEK 120 million.


Sensys Gatso erhåller TRaaS-kontrakt värt 7,5 miljoner kronor för trafiksäkerhet i Marshalltown, IA; utökar sitt avtryck i delstaten

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetssystem, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt baskontrakt med staden Marshalltown, IA. Kontraktet följer ett konkurrenskraftigt RFP-val av Sensys Gatso för ett automatiserat hastighetsövervakningsprogram i staden. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 750 000, motsvarande 7,5 miljoner kronor under avtalsperioden. Programmet beräknas starta i början av 2023.


Sensys Gatso presenterar på Redeye Technology Day 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, deltar på Redeye Technology Day den 30 november 2022. CTO Pär Degerman presenterar den senaste teknikutvecklingen och strategin framåt för bolaget kl. 15.10.


Sensys Gatso Australia erhåller projektorder för förlängning av underhållstjänster för ANPR trafiksäkerhetssystem från delstaten New South Wales, värda 26 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, erhållit projektorder för förlängning av underhållstjänster för system för ANPR (Automatic number-plate recognition) från New South Wales (NSW) delstatsregering, utöver det tilldelningsbeslut som tillkännagavs i november 2021. Projektorderna förlänger TRaaS-underhållet av befintliga system till slutet av 2026 och är till ett värde av AUD 3,7 miljoner, motsvarande 26,3 miljoner kronor.


Delårsrapport Januari - september 2022

Juli - september 2022
- Nettoomsättning 95,4 MSEK (130,4)
- Orderingång 53,4 MSEK (64,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,4 MSEK (38,0)
- Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (28,2)
- Totalresultat 11,6 MSEK (26,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 29,0 MSEK (-0,2)

Januari - september 2022
- Nettoomsättning 333,3 MSEK (334,3)
- Orderingång 376,6 MSEK (172,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 39,7 MSEK (46,0)
- Rörelseresultat (EBIT) 8,6 MSEK (18,7)
- Totalresultat 51,4 MSEK (24,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 118,8 MSEK (-2,2)


Valberedning utsedd inför Sensys Gatso Groups årsstämma 2023

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2022.


Nomination committee appointed for Annual General Meeting 2023

In accordance with the annual general meeting's decision, the chairman of the board of directors has convened a nomination committee for the annual general meeting 2023.


Sensys Gatso meddelar att kontrakt tecknats med Trafikverket värt upp till 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, meddelar genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden att ett kontrakt har signerats för upphandlingen med Trafikverket. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är värt upp till 850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren. Kontraktet för TRaaS- och underhållstjänster kan förlängas med ytterligare fem år efter de första sex kontraktsåren och de efterföljande sex optionsåren.


Sensys Gatso announces contract signed with the Swedish Transport Administration worth up to SEK 850 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety systems, announces through its subsidiary Sensys Gatso Sweden, that a contract has been signed based on the procurement award from Trafikverket, the Swedish Transport Administration. The estimated contract value over a 12-year period is worth up to SEK 850 million, and Sensys Gatso expects to deliver traffic safety equipment and TRaaS services for approximately SEK 400 million in the first 6 years. For TRaaS service and maintenance, the contract can be extended by another five years after the six initial contract years and the six optional years.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted