Delårsrapport Q2 2018

1 januari - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 55 327 (30 019) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 525 (-1 686) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 013 (-1 805) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK

 1 april - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 819 (13 155) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 268 (-1 864) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 940 (-1 937) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,01) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Sensec Holding AB (publ) har i juli 2018 genomfört en försäljning av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB.

VD-kommentar

Bästa kunder, partners, medarbetare och alla nya och gamla aktieägare;

Varmt välkomna till Sensec Holding's halvårsrapport för 2018.

Med fortsatt fokus på vår finansiella tre-årsplan och ett mycket starkt första kvartal bakom oss följer vi nu upp med ett ännu starkare andra kvartal för 2018. Vi mer än fördubblar omsättningen under Q2 mot föregående år och genererar ett rörelseresultat på cirka 3,2 MSEK. Totalt omsätter Sensec Holding AB (publ) 55,3 MSEK under årets första sex månader med ett rörelseresultat på 5,5 MSEK.

Detta är helt enligt våra uppsatta mål, men det gläder mig att vi lyckas hålla detta fina tempo under det första halvåret som normalt sett är Bolagets svagaste period. Vi har samtidigt fortsatt att fylla på orderstocken inför hösten, speciellt inom våra affärsområden som rör eftermarknad, service och utbildningar och ser fram mot de större upphandlingar som är planerade till hösten 2018 inom våra viktigaste kundsegment.

Den positiva trenden för Sensec Holding fortsätter att hålla i sig! 

Den fina balansen av operativ försäljning med bra marginaler utanför ramavtal med snabbare leveranser till kund tillsammans med de större upphandlingar och långa leveranser som Sensec historiskt har levererat, skapar en mycket gynnsam miljö för Bolaget. Med vår effektiva organisation och positiva kassaflöde skapar det stora möjligheter för Sensec Holding att kraftigt växa ytterligare.

För att nämna några spår vi jobbar med för högtryck så fortsätter vi att utveckla koncept för värmeverk, stålverk och skrotupplag med vår detektionsteknik för spårning av radiologiska avfall. Här har vi ett gediget samarbete med vår leverantör i Belgien, Radcomm Systems och vi ser en marknad som drivs av ökad miljömedvetenhet och som är i princip helt obearbetad i Norden. 

Efter förvärvet av Mil Sec fattade vi även beslutet att förstärka våra affärer hos våra grannländer i Norden, vilket vi har meddelat tidigare.

En viktig händelse i slutet av andra kvartalet var planeringen av försäljningen av Sensec Personlig Säkerhet som sedan genomfördes den 2:a juli 2018. Det var ett strategiskt val när den tekniska utvecklingen går i en rasande fart samtidigt som kraven på framtidens larmsystem förändras konstant. Sensec Personlig Säkerhet kräver betydande investeringar och exponeras för en hög risk vid val av teknisk plattform samtidigt som verksamheten historiskt inte hållit måttet för styrelsens strategiska finansiella mål.

När vår kund och samarbetspartner Medirätt visade intresse för Sensec Personlig Säkerhet har vi meddelat en köpeskillingsnivå som överstiger vad vi anser att verksamheten skulle kunna leverera i avkastning under många år framöver under Sensec Holdings ägande. Köpeskillingen om 8 MSEK kommer att regleras kontant med 2 MSEK den 2 juli, 3 MSEK den 31 augusti och slutligen 3 MSEK den 30 september 2018. Försäljningen kommer att generera en realisationsvinst på cirka 7,2 MSEK på koncernnivå, vilket kommer att redovisas i resultatet för Q3 2018. 

Med Bolagets förbättrade likviditetssituation från den operativa verksamheten och köpeskillingen från Sensec Personlig Säkerhet står nu Sensec Holding finansiellt starkt och är redo att genomföra flera strategiska förvärv när rätt objekt identifieras. 

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden och ser fram mot att kunna presentera nästa delårsrapport för Q3 under november månad. 

Arlandastad 2018-08-01
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2018, 8 november 2018.
Bokslutskommuniké 2018, 22 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Arlandastad 2018-08-01

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; 070-5401623, michael.pettersson@sensec.se

Sensec Holding AB (Publ) har tecknat ett avtal med Eminova Fondkommission avseende mentorsskap, där Eminova har åtagit sig att, i enlighet med det gällande regelverket för NGM Nordic MTF, agera mentor för Bolaget. Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 15.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär