Sensec Holdings dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet i samarbete med STANLEY Security

Sensec Personlig Säkerhet har signerat ett unikt samarbetsavtal med STANLEY Security. Samarbetet innebär att STANLEY Security kommer integrera och installera Sensecs molnbaserade mjukvarulösning för hantering av sina larm. Detta möjliggör för STANLEY Security att kunna hantera alla de moderna tjänster som Sensec erbjuder i sina personlarm, som t.ex. livestreaming av mobilens kamera vid pågående larm och uppdaterad GPS-position både inom- och utomhus.


Sensec Holding förvärvar Mil Sec Sverige

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en multipel på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan aktier och kontant betalning. Total köpeskilling uppgår till lägst 6 MSEK och kan uppgå till högst 15 MSEK.


Delårsrapport januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017     

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 019 (42 506) TSEK
  • Rörelseresultatet ökade till -1 686 (-2 417) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 805 ( -2 540) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-22,5) SEK

1 april -30 juni 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 155 (25 605) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 864 (295) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 937 (193) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (1,71) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

  • Ramavtal gällande metalldetekteringsutrustning till Sveriges Domstolar är tecknat 2017-07-11

Sensec noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market har godkänt Sensec Holding AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 22 juni 2017 och kortnamn kommer att bli SECS MTF.


Sensec vinner upphandling av säkerhetskontroller och fysisk skalskyddsutrustning till ett värde om 5 MSEK

Upphandlingen avser leverans och installation av produkter och tjänster med avsikt om fullbordad leverans under innevarande år.


Resultat efter genomförd nyemission och styrelsens beslut om tilldelning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, beslutat att genomföra en nyemission. Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.


Sensec genomför nyemission och ansöker om listning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF under Juni månad 2017. Inför noteringen har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av högst 11 285 714 nya aktier till kursen 0,70 kronor per aktie. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter, vilket innebär en bolagsvärdering före genomförd emission om 78,9 MSEK. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted