Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete

Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och det pågående integreringsarbetet

Sammanfattning

Secits har de senaste åren genomfört två förvärv, och har i och med detta nått en stabil skala i affären, med en ackumulerad omsättning 1 januari 2022 - 30 juni 2022 överstigande 65 MSEK och med diversifierade intäktsströmmar.

Sedan förvärven genomfördes har Secits arbetat med integrationen av bolagen och förberett för att genomföra ett antal åtgärder baserade på synergierna i koncernen. I samband med att dessa, de förvärvsrelaterade åtgärderna genomförs, avser Secits även genomföra ett antal andra åtgärdspunkter med stark inverkan på lönsamhet och det operativa kassaflödet.

Implementeringen av åtgärdspunkterna har redan påbörjats och processen förväntas bli klar under Q1 2023. Fullt implementerade förväntas åtgärdspunkterna medföra en förstärkning av lönsamheten på EBITDA-nivå samt en positiv kassaflödespåverkan på det operativa kassaflödet om cirka 1 MSEK per månad. Full effekt förväntas nås under Q2 2023.

Bakgrund

Förvärvet av Säkra Larm AB ("Säkra Larm") annonserades den 21 maj 2021 (länk) och slutfördes den 21 juni 2021 (länk). Säkra Larm levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar för bostäder.

Westra Security Group AB ("Westra") förvärvades den 10 februari 2022 (länk). Westra har en certifierad larmcentral med alla behörigheter, tillstånd för Larmcentral Klass 1 och 2 samt driftövervakning och är ett auktoriserat bevakningsföretag.

Resultatet av de båda förvärven är en koncern med stark teknisk expertis inom larm och kamera, med en stark säljkår, en stabil kundstock inom offentlig sektor, företag samt hushåll och möjligheten att koppla både egna och externa larm till en egen larmcentral.

Secits har för närvarande cirka 35 600 privatkundsavtal, vilka i genomsnitt brukar koncernens tjänster i cirka 7 år. Secits är därmed den tredje största aktören i Sverige på privatkundsmarknaden. Vidare har Secits i dagsläget fler än 200 kunder inom offentlig verksamhet och företagskunder, vilka man har olika samarbeten med, där flertalet av företagen har underavtal för olika filialer, dotterbolag, etcetera. Antalet larmkopplingar till larmcentralen uppgår i dagsläget till cirka 3 500, vilket kommer öka till ca 15 500 i och med den nedan beskrivna flytten av externa larmuppkopplingar till den egna larmcentralen.

Åtgärdspunkter, tidplan och förväntad effekt

Sedan Säkra Larm och Westra förvärvades har ett arbete för att integrera bolagen i koncernen pågått. Ett antal åtgärder som identifierades redan under förvärvsprocessen är nu redo att exekveras. I samband med genomförandet av post-förvärvsåtgärderna har Secits valt att genomföra ytterligare förändringar i koncernen i syfte att stärka lönsamheten.

Implementeringen har åtgärderna har redan påbörjats, och förväntas vara genomförda Q1 2023. Fullt implementerade förväntas åtgärdspunkterna medföra en förstärkning av lönsamheten på EBITDA-nivå samt en positiv kassaflödespåverkan på det operativa kassaflödet om cirka 1 MSEK per månad. Full effekt förväntas nås under Q2 2023. Kostnaderna för att implementera programmet förväntas uppgå till cirka 4 MSEK. De centrala åtgärdspunkterna sammanfattas nedan.

Den enskilt viktigaste åtgärden för lönsamheten är att flytta över cirka 80% av Secits larmuppkopplingar från den nuvarande, externa, larmcentralen till den egna larmcentralen, vilket kommunicerades när förvärvet av Westra genomfördes Denna åtgärd förväntas ha stor effekt på koncernens kostnader, där enbart direkta kostnadsminskningar förväntas uppgå till 320 KSEK per månad.

Secits har under hösten genomfört prisjusteringar för att kompensera sig för inflation och stigande inköpspriser. Bolaget avser göra vissa förändringar i sina erbjudna paket för att ge privatkunder högre flexibilitet och ökade valmöjligheter att designa sina säkerhetssystem som de önskar.

Secits har inlett ett arbete med att bygga upp en egen kundtjänst, vilket väntas ge en väsentlig besparing jämfört med att ha extern kundtjänst.

Ett antal effektiviseringar inom koncernens supportfunktioner genomförs i och med att funktioner som ekonomi och IT sköts centralt för alla dotterbolag i stället för enskilt i respektive bolag.

 

Secits Holding AB

CEO/CFO

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

Nerladdningsbara filer

Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Secits styrelse idag beslutat om en riktad emission av aktier till flertalet emissionsgaranter i Företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättning i form av nya aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,80 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning.


Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar

Secits får fortsatt förtroende att leverera säkerhetslösningar till nya och befintliga butiker i Sverige. Intäkten från den nya ordern innebär en ökad försäljning med ca 25 procent jämfört med föregående år, orderns totala värde innebär en intäkt på cirka 9 miljoner kronor under 2023. Secits levererar redan säkerhetslösningar till kedjans butiker.


Secits offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 27 december 2022 och har tecknats till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 35,4 procent tecknades av emissionsgaranter.


Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

SECITS Holding AB:s (publ) ("Secits" eller "Bolaget") VD, Paul Trygger, samt Secits CFO, Arne Nyvelius, ökar sina respektive aktieinnehav genom teckning av aktier i Secits pågående företrädesemission. Paul Trygger har även den 8 december 2022 köpt 30 000 aktier i Secits i marknaden.Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 1 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag, den 5 december 2022, godkänts av Finansinspektionen.


Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 oktober 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 34 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige

Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 MSEK.SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete

Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och det pågående integreringsarbetet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted